Contractul de arendă – reglementări


download

Potrivit articolelor 1836 – 1850 din Codul Civil, publicat în Monitorul Oficial pot fi arendate orice bunuri agricole cum ar fi:
a) terenurile cu destinaţie agricolă, din care fac parte: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;
b) animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.

Pentru ca contractul de arendare să fie valabil, trebuie încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.

La rândul său arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicitatea contractului de arendare revin arendaşului.