Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

A fost aprobat Statutul inspectorului de muncă!

Inspectorul de muncă exercită prerogativele funcţiei urmărind asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei prin luarea măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, restricţionarea comercializării produselor neconforme, precum şi pentru prevenirea şi combaterea discriminării pe piaţa muncii.

În Monitorul Oficial al României nr. 1107/2018, a fost publicată Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă.

Legea reglementează statutul funcționarilor publici numiți în funcția publică specifică de inspector de muncă, respectiv drepturile, îndatoririle specifice și incompatibilitățile aplicabile inspectorului de muncă.

Inspectorul de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă are dreptul de a efectua activităţi de control, de a întocmi procese – verbale, de a constata nerespectarea prevederilor legale şi de a aplica sancţiunile corespunzătoare prevăzute de lege, astfel:
a) pe tot teritoriul ţării, indiferent de locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent, în baza deciziei emise de inspectorul general de stat;
b) pe teritoriul judeţului în a cărui rază teritorială se află sediul inspectoratului teritorial de muncă în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea în mod curent.

Activităţile de control se realizează numai în baza legitimaţiei de control, a insignei care atestă funcţia îndeplinită în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege şi a ordinului de deplasare semnat de conducătorul instituţiei sau de către persoana desemnată de către acesta, precum şi după completarea registrului unic de control al entităţii controlate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control.

Potrivit noutăţilor legislative, drepturile inspectorului de muncă sunt:
a) dreptul de a beneficia de concediu de odihnă anual;
b) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul și în afara localității în care își desfășoară activitatea, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
c) dreptul de a beneficia de perfecționare profesională în domeniul specific de activitate și în domeniile care se interconectează cu specificul activității instituției, susținută prin programele organizate de Centrul de pregătire și perfecționare profesională al Inspecției Muncii sau de furnizorii publici și privați de formare profesională, autorizați în condițiile legii, și decontate de angajator;
d) dreptul de a participa la schimburi de experiență și bune practici în domeniul inspecției muncii cu instituții sau organisme similare din țările membre ale Uniunii Europene.

Inspectorul de muncă beneficiază de stabilitate în funcţie şi independenţă faţă de orice schimbare guvernamentală şi orice influenţă neprevăzută din afară, de natură să îi afecteze libertatea de exerciţiu, decizie sau control în exercitarea atribuţiilor de serviciu, apreciere şi decizie şi care îl poate îngrădi sau împiedica în realizarea activităţii de control.