Categories
Articole Dreptul muncii Învăţământ şi educaţie Salarizare

Ce sporuri sunt aplicabile pentru personalul din învățământ, în funcție de condițiile de muncă?

Să aibă „spor la treabă” își dorește orice lucrător. Bun este sporul în sens de „randament în activitate”. E binevenit și sporul înțeles ca adaos la salariu. Și perfect este atunci când muncești cu spor și, simultan, ai parte de sporuri la salariu.

Unele activități presupun expunerea la unul sau mai mulți factori de risc, la locul de muncă. Expunere care, în timp, poate determina repercusiuni deloc dezirabile. Poate sau nu un adaos (fie el și consistent) la salariul de bază, să compenseze expunerea pe termen lung a unui angajat la unul sau mai mulți factori nocivi?

Nimeni n-ar putea spune că răspunsul e facil, lesne de găsit. Se presupune, totuși, că „riscurile meseriei”, ca și beneficiile sale, sunt luate în calcul întotdeauna, de către fiecare om, la alegerea carierei. Pe de altă parte, una-i socoteala de acasă și alta-i cea din târg!

HG 34/2018 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ” a fost publicată în „Monitorul Oficial” 95/2018.

Acordarea sporului pentru condiții de muncă se face în temeiul buletinelor de determinare ori de expertizare, emise-n acest scop de către autorităţile abilitate, pentru timpul lucrat efectiv în locurile de muncă respective. Sporul pentru condiții de muncă, aplicat la salariul de bază, va reprezenta un procent de până la 15%, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli salariale din bugetul aprobat de venituri şi cheltuieli.

Conducătorul fiecărui compartiment și fiecărei structuri funcţionale va ține și certifica evidenţa în ore a timpului lucrat efectiv. Aceasta va fi avizată de către şeful ierarhic superior şi aprobată de către conducerea unităţii.

 

Ce reiese din știrile juridice?

Angajații care-şi desfăşoară activitatea într-un loc de muncă în care acţionează simultan mai mulţi factori de risc specifici unor condiţii de muncă periculoase, vătămătoare, vor beneficia de sporurile prevăzute pentru fiecare dintre aceste condiţii, acordate cumulat, dar va trebui să nu se treacă dincolo de cuantumul 15% din salariul de bază.

Din recentele știri juridice rezultă că, în termen de cel mult șase luni de la constatarea prin buletinele de determinare a condiţiilor de muncă, unităţile şi instituţiile de învăţământ au îndatorirea de-a recurge atât la măsuri tehnice, cât şi organizatorice, care să ducă la desfăşurarea muncii în condiţii de muncă optime.

Cel puțin odată șase luni, în unităţile sau instituţiile din sistemul de învăţământ se vor efectua măsurători la locurile de muncă, în timpul desfăşurării activităţilor. Toți acei angajați care-și desfăşoară activitatea în condiţii de muncă periculoase, vătămătoare, vor trebui să treacă prin examinări medicale periodice.

 

Care-s beneficiarii sporului de până la 15%?

De un spor de până la 15% din salariul de bază vor beneficia:

– personalul laboratoarelor şi compartimentelor de cercetare, ce folosește agenţi chimici primejdioși, încadraţi în gradul I şi II de toxicitate, precursori de gradul I şi II, substanţe cu potenţial cancerigen/mutagen, substanţe cu acţiune cancerigenă/mutagenă, substanţe ce pot intra în organism prin țesutul cutanat sau mucoase sau substanţe foarte periculoase sau agenţi biologici cu risc de îmbolnăvire aparţinând grupelor de risc I-IV, cu risc de propagare în colectivitate,

– angajații ce activează în laboratoarele nucleare autorizate, ce manipulează surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii,

– angajații ce activează în laboratoarele şi secţiile de cercetare care efectuează cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile-pilot şi micropilot în vederea obţinerii unor substanţe,

– angajații laboratoarelor şi compartimentelor de cercetări biologice, (infra)microbiologice, virusologice şi biochimice, biochimice animale, genetice,

– personalul didactic ce prestează activităţi didactice de predare, învăţare, evaluare în unităţi spitaliceşti de boli infecţioase sau în secţii sau compartimente de boli infecţioase cu paturi,

– angajații care-şi desfăşoară activitatea în spitale ori clinici veterinare universitare,

– lucrătorii ce lucrează la instalaţii electrice de medie ori înaltă tensiune.

 

Sporurile de până la 12% și 10% – categorii de beneficiari

Vor putea beneficia de un spor de până la 12% din salariul de bază, angajații care:

– desfăşoară activitate în laboratoarele şi atelierele de profil în care sunt expusi la radiaţii laser, ultraviolete, infraroşu, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra şi infrasunete sau la câmpuri magnetice şi electrice de mare intensitate,

– desfăşoară activităţi de conservare/restaurare de obiecte de artă, de patrimoniu şi bisericeşti.

– lucrează în laboratoare şi ateliere de obţinere şi prelucrare metale feroase şi neferoase.

De un spor de până la 10% din salariul de bază vor beneficia angajații care:

– activează în laboratoarele şi compartimentele de cercetări în ecologia sistemică şi sustenabilitate, precum și personalul încadrat în funcţia de model în unităţile de învăţământ cu profil de artă,

– fac parte din categoria personalului didactic auxiliar din bibliotecile ce aparțin instituţiilor de învăţământ superior şi din bibliotecile centrale universitare care desfăşoară activităţi de prelucrare/conservare/restaurare de publicaţii mai vechi de anul 1900.

 

Personalul căruia îi poate reveni un spor de până la 7%

De un spor de până la 7% din salariul de bază vor beneficia angajații care:

– lucrează în unităţile de creştere a animalelor de fermă sau companie, în abatoare, unităţi de procesare a produselor de origine animală,

– lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune/televiziune/emiţători pentru comunicaţii/staţii de radiolocaţie/instalaţii de curent de înaltă frecvenţă/staţii de radio unde scurte şi unde ultrascurte, radiorelee, radiogoniometre, staţii de bruiaj.

Un spor de până la 7% din salariul de bază poate fi acordat și personalului didactic auxiliar din unităţile sau instituţiile de învăţământ preuniversitar care se deplasează în zone izolate ce îndeplinesc în același timp două dintre condiţiile specifice ce urmează:

– condiţii de acces anevoioase la locurile de muncă, cu drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile,

– localităţi situate în zone montane cu altitudine de peste 800 de metri sau în Delta Dunării, în zonele cu acces dificil,

– inexistenţa transportului în comun.

 

Sporul de până la 5%. Cui i se cuvine?

De un spor de până la 5% din salariul de bază vor beneficia angajații care:

– desfăşoară activităţi de conservare/circulaţie/prelucrare de carte în depozite de carte şi biblioteci cu mai mult de 12.000 de volume, inclusiv manuale şcolare, publicaţii (ne)periodice,

– lucrează în laboratoarele de (bio)chimie, biologie, (bio)fizică, agrochimie, pedologie, geochimie, din instituţiile/unităţile de învăţământ.

De un asemenea spor va putea beneficia și cadrul didactic, informaticianul, analistul-programator, inginerul de sistem ce muncește în laboratoarele de specialitate înzestrate cu reţele informatice alcătuite din minimum doisprezece unităţi.

 

După muncă și… sporuri

Dacă-n privința salariilor de bază este aplicabil principiul „plată egală pentru muncă egală”, necesar e să existe sporuri diferite, pentru variatele condiții de muncă. Cât privește mărimea concretă a sporurilor, de la caz la caz, bine-ar fi să existe mereu disponibilitate pentru discuții și modificări legislative, deoarece argumente și contraargumente sunt câtă frunză și iarbă. Cert este un lucru: pentru majoritatea salariaților din „familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ” chestiunea sporurilor e mereu actuală!