Categories
Articole Social

Prețul de vânzare al locuințelor ANL mai mic ca anul trecut!

ANLToate visele pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm” spunea Walt Disney. Pentru mulți tineri visul de a avea propria locuință rămâne de multe ori doar o dorință neîmplinită. Mulți poate că nu știu care sunt condițiile cerute de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) pentru a obține o locuință și, uite așa, trece șansa pe lângă ei. ANL a fost creat tocmai în scopul de a-i ajuta pe tineri să aibă propria locuință. Prețurile de cumpărarea a unei locuințe ANL sunt ademenitoare, chiar și cu 30% sub prețul pieței imobiliare.

Adaptându-se la realitățile sociale și economice ale anului de grație 2013, legiuitorul a  considerat a fi utilă modificarea anumitor prevederi privind ANL. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 466 din 26 iulie 2013 a fost publicată HG nr. 502/2013 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin HG 962/2001. Hotărârea a intrat în vigoare chiar de la data publicării în Monitorul Oficial în 26 iulie 2013.

Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a putea spera că veți obține o locuință prin ANL?

În primul rând titularul cererii de locuință trebuie să fie major, să aibă până în 35 de ani la momentul depunerii acesteia și să poată primi repartiția în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

Foarte important este ca atât titularul cererii, cât și membri familiei acestuia (soț, soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea sa) nu dețină sau să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau unități în care își desfășoară activitatea. Practic, noutatea este că se impune pragul vârstei de 35 ani doar la momentul depunerii cererii.

De asemenea, titularul cererii trebuie să își desfășoare activitatea profesională în raza administrativ-teritorială a municipiului, respectiv cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Calitatea de angajat se poate proba cu adeverință de la locul de muncă sau copie a contractului de muncă.

Titularul cererii trebuie să facă dovada domiciliului, reședinței și a calității de tolerat în spațiu sau de chiriaș. Rețineți că puteți proba calitatea de chiriaș în spațiu locativ privat cu contractul de închiriere încheiat cu proprietarul și  înregistrat la administrația financiară. Dacă aveți contract de comodat, se consideră că aveți calitatea de tolerat în spațiu. Dacă ați fi avut calitatea de chiriaș într-un spațiu din fondul locativ de stat, nu v-ați fi încadrat în condițiile cerute de lege pentru a depune cererea pentru obținerea locuinței ANL.

Componența familiei se probează cu copie după actele de stare civilă. Pentru persoanele aflate în întreținere se probează cu sentința judecătorească (de exemplu, obligația de a plăti pensie de întreținere minorului dintr-o căsătorie anterioară).

Dacă vă încadrați în condițiile de mai sus și vă doriți o locuință prin ANL, atunci va trebui cu răbdare să adunați acte în susținerea solicitării voastre pe care le veți depune la Primăria de la domiciliul vostru.

Care sunt actele care trebuiesc depuse?

– cerere tip;

– declarație notarială din care să rezulte că la data depunerii cererii familia solicitantului (soț, soție , copii urmând a fi toți nominalizați) nu deține în proprietate o locuință, nu  a înstrăinat o locuință după 01.01.1990, nu are calitatea de chiriaș într-o locuință din fondul statului. Dacă persoana nu este căsătorită va preciza acest lucru în declarație. Solicitantul trebuie să declare unde locuiește familia sa și să se angajeze ca orice modificare survenită în situația locativă a familiei sale să o aducă la cunoștința primăriei;

– acte de stare civilă (certificat căsătorie, sentința de divorț, certificate naștere ale copiilor, acte de identitate);

– actul de proprietate și contractul de închiriere unde familia figurează cu domiciliul stabil în calitate de chiriaș, după caz;

– actul de proprietate și contractul de comodat unde familia figurează cu domiciliul stabil în calitate de tolerat, după caz;

– dovada studiilor absolvite de familia solicitantului. Dacă nu au urmat nicio formă de învățământ vor da o declarație notarială în acest sens;

–  dovada veniturilor realizate în ultimele 12 luni de familia solicitantului (soț, soție, copii).  Dovada se face cu adeverința de la locul de muncă. Dacă există șomeri aceștia vor dovedi că au fost luați în evidență la autoritatea pentru ocuparea forței de muncă. Cei care nu au loc de muncă și nici nu realizează venituri, vor da o declarație notarială în aceste sens. Dacă unii sunt pensionari, vor prezenta cupoanele de pensie din ultimele 12 luni sau o adeverință eliberată de oficiul de pensii care să ateste primită în ultimul an. Pentru copii se depune dovada că au primit alocația;

– adeverință medicală pentru toți membri familiei;

– dosar cu șină.

Care sunt criteriile de departajare a solicitanților?

 Se acordă punctaje pentru situația locativă, starea civilă, starea de sănătate, vechimea cererii solicitantului, nivelul studiilor și pentru situații locative speciale. Șanse mari au tinerii căsătoriți, absolvenți de studii superioare care au minori în întreținere și nu au locuință închiriată din fondul privat. Cine obține un număr mai mare de puncte are prioritate în a obține locuința mult visată.

Cum puteți cumpăra o locuință și la ce preț în 2013?

În dorința de a oferi o șansă tinerilor care doresc să cumpere locuințe construite prin programul ANL, prețurile de achiziție au scăzut față de 2012. Astfel, așa cum rezultă din Ordinul 2401/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 477/31.07.2013, valoarea de înlocuire pe metru pătrat este de 326 euro inclusiv TVA. În 2012 era de 411 euro/mp, astfel încât la un simplu calcul matematic vedem că prețul s-a redus cu 85 euro/mp față de anul precedent.

Rețineți că prețul apartamentelor de acest fel se calculează anual. Prețul din 2013 a fost calculat în baza prețului mediu de construcție a locuințelor ANL din 2012.

Dacă doriți să cumpărați o astfel de locuință potrivit OUG 14/2013 acestea se pot vinde titularilor de contracte de închiriere doar la solicitarea acestora după expirarea a minim 1 an de închiriere neîntreruptă de către același titular, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului, așa cum se cere pentru închiriere.

Concret, dacă la vârsta de 35 ani ați depus cererea pentru a închiria o astfel de locuință și ați obținut aprobarea când aveați 36 de ani, veți putea să o cumpărați dacă veți fi chiriaș minim 1 an, deci până la 37 de ani. Prețul de cumpărare va varia în fiecare an, dacă vă decideți să o achiziționați și îndepliniți condițiile legale, în 2013 veți plăti 326 euro/mp inclusiv TVA. Dacă după 1 an de chirie, nu doriți să o cumpărați, nu există nicio sancțiune. Veți putea prelungi contractul de închiriere și veți putea sta liniștit în continuare în acea locuință.

Este necesar ca la data vânzării către dumneavoastră a locuinței, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței să nu depășească 100% salariul mediu brut.

Rețineți că după ce sunteți fericitul proprietar al locuinței mult-visate să nu vă dea prin gând să o vindeți! Timp de 5 ani de la data cumpărării aveți interdicție de a o vinde. Așadar, vă puteți lansa pe piața imobiliară abia după ce trec cei 5 ani de la achiziție. De altfel, această interdicție de vânzare va fi înscrisă și la cartea funciară pentru a fi cunoscută de terți și pentru a exista siguranța că nu se vor tranzacționa în acest interval de timp.

Care sunt noutățile aduse în 2013 pentru cei interesați în achiziționarea acestor locuințe?

Se pot construi locuințe prin ANL pe terenuri ce pot fi proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cât și a persoanelor fizice și juridice.

Construcțiile de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat se pot realiza atât pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice în baza unor contracte încheiate cu proprietarii terenurilor. Este necesar ca terenurile să nu aibă sarcini pe ele (de exemplu să nu fie ipotecate) și să fie expres prevăzută destinația lor în planurile urbanistice.

În fiecare an, ANL întocmește un program de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar. În cazul în care printre cererile înregistrate se află și cele formulate de persoane evacuate sau de chiriași din locuințele preluate în mod abuziv de stat și care s-au retrocedat în natură foștilor proprietari și cereri formulate de tineri, acestea se vor rezolva cu prioritate.

Contractele de închiriere pentru locuințele ANL se încheie pe o perioadă de 1 an cu posibilitatea prelungirii succesive tot pe perioade de 1 an. Chiria se stabilește de autoritățile administrației publice locale.

Legiuitorul a gândit toate aceste modificări în scopul de  a oferi tinerilor șansa de a obține o locuință, în condițiile în care achiziționarea uneia pe piața liberă este pentru unii de neatins. Facilitățile oferite și dorința de atrage și capital privat pentru construcția acestor locuințe mă face să spun că un tânăr care îndeplinește condițiile cerute de lege va putea spera că „viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor.” (Eleanor Roosvelt).