Noutăți privind contractele de gestiune a utilităților publice


achizitii-publice-1
Având în vedere modificarea legii achizițiilor publice, se impunea ca legiuitorul să armonizeze aceste prevederi cu cele din legea serviciilor comunitare de utilități publice. Potrivit noutăților legislative, s-a stabilit ce clauze trebuie să cuprindă în mod obligatoriu un contract de gestiune a serviciilor publice, cine poate face gestiunea directă și care este durata pe care se poate încheia contractul de delegare a gestiunii.

Toate aceste aspecte fac obiectul OUG 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice care a fost publicată în Monitorul Oficial 738 din 22 septembrie 2016. Prevederile sale se aplică de la publicare.

Cine realizează gestiunea directă?

Noutățile legislative prevăd că gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat. În reglementarea anterioară erau prevăzuți doar operatorii de drept public. Aceștia pot fi  servicii publice de interes local sau județean specializate cu personalitate juridică înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau județene prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Aceste hotărâri trebuie să conțină prevederi detaliate cu privire la atribuțiile și responsabilitățile acestora cu privire la prestarea/furnizarea serviciului și operarea sistemului de utilități publice aferent. Acești operatori se organizează și funcționează pe baza unui regulament aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

De asemenea, pot să fie societăți comerciale cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființate de autorități deliberative ale unităților administrativ-teritoriale care sunt organizate și funcționează pe baza unui regulament aprobat de către consiliul de administrație al autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

Ce condiții trebuie să fie îndeplinite pentru atribuirea contractului de gestiune?

La data atribuirii contractului și pe toată durata sa trebuie să fie îndeplinite cumulativ anumite condiții. Astfel, unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice (ca și acționari ai operatorului regional), prin intermediul asociației, sau unitatea administrativ-teritorială (ca și acționar/asociat unic al operatorului), prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație exercită un control direct asupra deciziilor operatorului în legătură cu serviciul prestat/furnizat.

Operatorul trebuie să desfășoare exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public de pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale. Știrile juridice prevăd că operatorul trebuie să aibă capitalul social deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației fiind exclusă participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului.

Contractul de delegare a gestiunii

Noutățile legislative prevăd că, un contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, poate fi un contract de concesiune de servicii sau unul de achiziție publică de servicii. În mod obligatoriu, contractul de delegare a gestiunii trebuie să fie însoțit de următoarele anexe: caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului, regulamentul serviciului, inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului și procesul-verbal de predare-preluare a acestor bunuri.

Contractul va cuprinde în mod obligatoriu clauze cu privire la denumirea părților, obiectul și durata contractului, drepturile și obligațiilor părților, programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, reparații, renovări. De asemenea, va cuprinde prevederi privind sarcinile și responsabilitățile referitoare la programele de investiții, reabilitări și la condițiile de finanțare a acestora, la indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare și ajustare.

Se vor insera în acest tip de contract și clauze privind modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor prestate/furnizate, nivelul redevenței, forța majoră, condițiile de redefinire a clauzelor contractuale, condițiile de restituire sau reparație  a bunurilor la încetarea contractului, menținerea echilibrului contractual, condițiile de reziliere a acestuia, administrarea patrimoniului public și privat preluat și structura forței de muncă și protecția socială a acesteia.

Știrile juridice prevăd că cesiunea contractului de delegare a gestiunii este posibilă doar în cazul divizării, fuzionării sau înființării unei filiale a operatorului subzistând obligația respectării condițiilor contractuale inițiale și fiind necesară aprobarea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

Durata contractului de delegare a  gestiunii

Aceasta este limitată. Dacă durata estimată este mai mare de 5 ani aceasta nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului regional prin contractul de delegare. În situația gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale (cu excepția celor care sunt membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară) au obligația ca periodic, o dată la 5 ani, să facă analize cu privire la eficiența economică a serviciului sau să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice.

În reglementarea anterioară durata nu putea depăși 35 de ani și prelungirea se putea face fără ca durata maximă a contractului să poată depăși 49 de ani.

Avizul de la Consiliul Concurenței

Contractele de delegare vor putea fi atribuite după obținerea avizului de la Consiliul Concurenței ținând cont de prevederile specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat. Contractele se vor atribui direct fără avizul de la Consiliul Concurenței dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică de 132.519 lei pentru produse sau servicii sau dacă valoarea estimată a achiziției fără TVA este mai mică decât 441.730 lei pentru lucrări.

După emiterea avizului, Consiliul Concurenței va solicita aviz consultativ de la autoritățile de reglementare competente.

De reținut!

Contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data de 22 septembrie 2016 care s-au încheiat sau inițiat respectând prevederile din materia achizițiilor publice vor urma dispozițiile legale în vigoare la data inițierii lor.