Programul naţional de cadastru: finanţarea înregistrării sistematice pentru municipii, orașe, comune. Noi precizări!


airmapBine era ca majoritatea covârșitoare a imobilelor din țară să fi fost deja înscrise în evidențele cadastrale, dar… mai bine mai târziu decât niciodată. Sau mai bine parțial decât deloc! După cum se știe, cadastrul şi cartea funciară alcătuiesc un sistem unitar, obligatoriu, de evidenţă tehnică, economică, juridică a imobilelor de pe teritoriul ţării.

Scopurile sistemului? Determinarea informaţiilor tehnice, economice, juridice referitoare la imobile, asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor juridice, furnizarea de date instituţiilor publice, necesare sistemului fiscal şi pieţei imobiliare.

Prin OUG 35/2016, publicată în „Monitorul Oficial” la finele lunii lui Cireșar a fost introdusă, în Legea cadastrului și publicității imobiliare, prevederea conform căreia, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează, în condiţiile legii, şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de către unităţile administrativ-teritoriale, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului – proprietar, titular al unui drept real sau doar posesor.

Prin excepție de la aceste prevederi, în unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, unităţile administrativ-teritoriale beneficiare pot demara lucrări de înregistrare sistematică la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan.

Finanţarea acestor lucrări de înregistrare sistematică va fi efectuată prin alocarea, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, a unor sume de la bugetul ANCPI, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a acordului consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare anual, care va conţine inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale.

Alocarea sumelor aprobate în aceste scopuri pentru unităţile administrativ-teritoriale beneficiare se realizează ca urmare a aprobării Consiliul de administraţie, de la o poziţie distinctă de transferuri, din bugetul ANCPI (prin bugetele oficiilor teritoriale) şi constituie surse de finanţare complementare pentru bugetele acestora. Sumele dobândite de către unităţile administrativ-teritoriale vor fi evidențiate la o poziţie distinctă de venituri în bugetele lor.

 

Știri juridice de ultimă oră

În „Monitorul Oficial” 583/2016 a văzut lumina tiparului Ordinul 819/2016 (ANCPI) privind aprobarea procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de către unitățile administrativ-teritoriale. Vor beneficia de prevederile acestei reglementări unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de către autoritățile administrației publice locale, mai precis municipiile, orașele, comunele.

Potrivit ultimelor știri juridice, scopul recent publicatei proceduri e de-a stabili modul în care vor fi alocate sumele, precum și responsabilitățile ce se referă la analiza, decizia, coordonarea, monitorizarea finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unitățile administrativ-teritoriale la punerea în practică a prevederilor introduse prin OUG 35/2016.

Cum se va desfășura procedura? Mai întâi va fi întreprinsă o analiză a bugetului de venituri proprii și realizarea proiectului de buget pe venituri proprii. Pentru alocarea sumelor necesare finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică privind sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale, va fi efectuată, de către ANCPI, o analiză bugetară asupra realizării veniturilor proprii, prin comparație cu celelalte cheltuieli finanțate din această sursă.

Apoi, urmează, potrivit recentelor știri din contabilitate, aprobarea bugetului pe venituri proprii. Alocarea sumelor de trebuință pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare unitate administrativ teritorială, în limita fondurilor disponibile, va fi aprobată și dispusă de către consiliul de administrație.

Sumele acestea vor fi prevăzute în bugetul ANCPI, la o poziție distinctă, iar după aprobarea bugetului vor fi repartizate în bugetele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, constituind surse de finanțare complementare pentru bugetele unităților administrativ-teritoriale beneficiare.

Urmează aprobarea bugetului sau, după caz, solicitarea de rectificare bugetară. Ulterior aprobării bugetului, vor fi repartizate în bugetul fiecărui oficiu de cadastru, de către ANCPI, sumele aferente finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică, așa cum le-a aprobat consiliul de administrație.

În ceea ce privește comunicarea documentelor către OCPI, după ce-a fost supus aprobării bugetul, la fiecare oficiu de cadastru vor ajunge, prin grija ANCPI, fila de buget cu suma aprobată și alocată spre finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru unitățile administrativ-teritoriale din zona de competență a oficiului, modelul contractului de finanțare, specificațiile tehnice pentru realizarea cadastrului și extrasul din anexa hotărârii consiliului de administrație prin care au fost repartizate sumele pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.

Suma alocată pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică va fi comunicată, de către oficiul de cadastru, fiecărei unități administrativ-teritoriale din aria sa de competență teritorială. Dacă la nivelul unei unități administrativ-teritoriale se intenționează obținerea finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică, solicitarea de finanțare va fi avansată oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, laolaltă cu contractul de finanțare semnat, în două exemplare.

Contractul de finanțare va fi semnat de către fiecare oficiu de cadastru în limita sumelor care-au fost aprobate și comunicate de către ANCPI, prin extrasul din anexa hotărârii consiliului de administrație, urmând a fi transmis unității administrativ-teritoriale un exemplar al acestuia.

Sumele care provin din contractul de finanțare vor fi incluse de către unitățile administrativ-teritoriale în bugetele de venituri și cheltuieli, la o poziție distinctă, ca sursă de finanțare complementară.

După ce a fost semnat contractul de finanțare, va fi nominalizată o persoană care va trebui să se ocupe cu monitorizarea derulării sale, atât de către OCPI, cât și de către unitatea administrativ-teritorială. Din noile știri juridice reiese că persoana desemnată de către unitatea administrativ-teritorială are să răspundă, în plus, și de monitorizarea derulării contractului de achiziție publică.

 

Despre contractul de finanțare

Contractele de finanțare au ca obiect alocarea unor fonduri de la o poziție distinctă de transferuri din bugetul ANCPI, prin bugetul oficiilor de cadastru, spre realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale, lucrări demarate de către beneficiari – orașe, municipii, comune.

Dacă documentația transmisă de către beneficiar oficiului de cadastru în scopul decontării nu-i completă sau nu corespunde prevederilor legii ori dacă-s necesare noi lămuriri, observațiile vor fi comunicate beneficiarului în termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrare.

Beneficiarul va trebui să transmită documentația completată sau, după caz, modificată, în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de modificare sau completare. Sumele ce reprezintă transferuri vor fi virate în conturile de venituri deschise la Trezorerie.

Fiecare beneficiar are obligația de-a folosi sumele ce i s-au transferat doar în scopurile pentru care i s-au acordat. De asemenea, beneficiarul e obligat să achiziționeze lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale care să cuprindă cel puțin o sută de imobile.

Romanii aveau un principiu: „ultra posse nemo obligatur”. Nimeni nu poate fi obligat la săvârșirea imposibilului. Dar aici este vorba doar despre obligații rezonabile, pe deplin posibile. Rămâne, deci, să fie îndeplinite!