Cadastru gratuit la nivel național! În ce condiții se va realiza?


cadastru
Constituția garantează dreptul de proprietate, însă până să ne asumăm angajamente internaționale că vom acționa în acest sens, nimeni nu a părut deranjat că nu s-a făcut nimic în această privință. Ne-am luat angajamentul  să înregistrăm toate imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru că este în interesul cetățenilor, dar și al statului român.

S-a stabilit că programul național de cadastru și carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de fonduri de la Uniunea Europeană. Programul presupune înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică și creșterea numărului de imobile înregistrate în acest mod.

Ca mai mereu ne-am luat angajamentul ferm că vom respecta termenii și condițiile impuse, însă, am constatat că nu avem cadrul legislativ care să ne permită să acționăm conform planului. Urgența de a lua măsurile necesare pentru înregistrarea sistematică a imobilelor în special a celor din extravilan pentru a putea beneficia de fonduri europene, l-a determinat pe legiuitor să adopte OUG 35/2016 privind modificarea și completarea legii cadastrului și publicității imobiliare 7/1996 care a fost publicată în Monitorul Oficial 489 din 30 iunie 2016.

Ce noutăți legislative aduce actul normativ?

Știrile juridice arată că s-a decis constituirea unei platforme și a  unor servicii on-line ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară. Vor avea acces, gratuit, direct, în îndeplinirea obligațiilor ce le revin, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, experții judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie și fotogrammetrie.

Noutățile legislative prevăd că prin ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară  (ANCPI) se acordă și se revocă dreptul de acces pentru orice alte persoane și entități, se stabilesc costurile, modul și termenul de plată. Dreptul de acces poate fi revocat individual, fără un aviz prealabil, și expiră odată cu sfârșitul perioadei pentru care a fost achitat tariful.

Persoanele și instituțiile enumerate mai sus care au acces on-line pot consulta cartea funciară, planul cadastral, pot obține electronic date cadastrale necesare pentru întocmirea și transmiterea (inclusiv electronică) a actelor și documentațiilor cadastrale în scopul înscrierii acestora în cartea funciară. Se dorește ca până la 31 decembrie 2017 să fie puse în aplicare aceste prevederi.

Noi obligații pentru notarii publici

 Cuantumul onorariului notarial achitat de ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, de legatar sau de vacanță succesorală întocmite cu privire la imobile care au făcut obiectul înregistrării sistematice se va stabili prin ordin al ministrului justiției și al directorului ANCPI.

Notarii pot încasa tarifele pentru cererile ce au ca obiect furnizarea serviciilor prestate de ANCPI, în numele și pe seama Agenției. Apoi au obligația de a le vira până la data de 25 a lunii următoare în contul ANCPI. Dacă notarii publici nu virează tarifele încasate până la termenul fixat de legiuitor, se va emite decizie de către oficiul teritorial în care se vor stabili tarifele și accesoriile aferente acestora care trebuiau plătite. Această decizie a oficiului teritorial constituie titlu executoriu.

Cine va finanța programul de cadastru și carte funciară?

Vor fi finanțate și lucrările cu privire la imobile din extravilan indiferent cine este proprietar. În unitățile administrativ-teritoriale unde nu sunt terenuri în extravilan, programul permite demararea lucrărilor de înregistrare pentru sectoarele cadastrale din intravilan.

Banii alocați acestor lucrări vor fi de la bugetul ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale. Unitățile administrativ-teritoriale care doresc să demareze lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral au obligația de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale, solicitarea de a încheia contractul de finanțare în 45 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii și modalității de alocare a sumelor (se vor stabili prin ordin al directorului ANCPI).

La 5 zile de la expirarea celor 45 de zile, oficiile teritoriale vor notifica unitățile administrativ-teritoriale care nu au solicitat încheierea contractului de finanțare pentru a cere încheierea contractului în 15 zile de la primirea notificării, sub sancțiunea pierderii finanțării. Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanțării au obligația de a transmite ANCPI toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor stabilite de lege.

Oficiile de cadastru pot deschide cărți funciare din oficiu           

Pentru a pune în aplicare înregistrarea sistematică, ANCPI prin oficiile teritoriale poate deschide cărți funciare din oficiu, la nivelul unității administrativ-teritoriale, prin conversia în format electronic a informațiilor existente în evidențele oficiilor teritoriale privind drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate.

După finalizarea înregistrării de mai sus, se va afișa opisul alfabetic al proprietarilor și registrul cadastral. Această afișare se va face prin publicarea pe pagina de internet de către ANCPI, iar contestarea lor se va face și electronic inclusiv  pe pagina de internet special creată de ANCPI și se soluționează prin proces-verbal. Rețineți că acest proces-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului în termen de 15 zile de la comunicare.

Știrile juridice arată că titularii drepturilor asupra imobilelor înscriși în cărțile funciare deschise din oficiu pot cere actualizarea gratuită a datelor lor în termen de un an de la data deschiderii.

Cereri de rectificare a cadastrului

Aceste cereri se formulează în 60 de zile de la data afișării și vor fi însoțite de acte doveditoare. Comisia de soluționare a cererilor de rectificare de la nivelul oficiului teritorial, le va soluționa în maximum 60 de zile de la finalizarea perioadei de  afișare.

Știrile juridice prevăd că cererile de rectificare aflate în curs de soluționare la 30 iunie (data intrării în vigoare a OUG 35/2016) se vor soluționa conform legilor în vigoare la data înregistrării cererii.

Pe perioada de efectuare a înregistrării sistematice și apoi a integrării documentelor tehnice în sistem, până la finalizarea soluționării cererilor de rectificare, în cuprinsul cărților funciare ale imobilelor se va menționa faptul că fac parte din Programul național de cadastru și carte funciară.

Cadastru cu forța

Iată că au trecut 20 de ani de când s-a creat cadrul legislativ pentru realizarea cadastrului, înscrierea imobilului în cartea funciară, însă nu s-au înghesuit prea mulți români să își întocmească cadastrul și să își intabuleze imobilul în cartea funciară. Doar cei care au dorit să vândă imobilul au făcut acest lucru, pentru că fără intabulare nu puteau încheia tranzacția.

Ideea de a realiza cadastru în mod gratuit pentru toate imobilele din țară este o idee foarte bună și sper ca cei 8 ani alocați realizării acestui program să fie suficienți pentru îndeplinirea obiectivelor.

Om trăi și om vedea!…