Depunerea declaraţiei informative prv. livrările, prestările şi achiz. efectuate de pers. înreg. în scopuri de TVA


contabilitate
Cei care au afaceri în România și sunt plătitori de TVA trebuie să cunoască foarte bine regulile impuse de legislația fiscală, să fie la curent cu toate modificările impuse de legiuitor pentru a evita aplicarea unor sancțiuni.

În Monitorul Oficial 242 din 1 aprilie 2016 a fost publicat Ordinul ANAF 1105/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrare în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrare în scopuri de TVA. Știrile juridice prevăd că acest Ordin va intra în vigoare la 1 aprilie 2016 și se va aplica pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național începând cu 1 iulie 2016. În plus, s-a prorogat intrarea în vigoare la 1 iulie 2016 a ordinului ANAF 3769/2015 care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2016.

Practic, acest Ordin se referă la modul de depunere, completare a formularului 394 – Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Cine are obligația depunerii formularului 394?

Noutățile legislative arată că au obligația depunerii formularului 394 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care au obligația de a plăti taxa pentru operațiuni impozabile în România și taxabile cu cota prevăzuta de legea fiscală. Regula este că declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă pentru care este emisă o factură și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare. Rețineți că declarația se depune inclusiv pentru avansuri.

În cazul acestora declarația va cuprinde facturile emise în perioada de raportare și cele care au înscrisă mențiunea TVA la încasare sau taxare inversă. Declarația va cuprinde baza impozabilă și TVA aferente facturilor emise prin autofacturare și valoarea bonurilor fiscale, a facturilor simplificate și bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate (valoarea facturii inclusiv TVA nu este mai mare de  100 euro sau este mai mare de  100 euro, dar sub 400 euro), indiferent dacă au sau nu înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Vor avea obligația de a depune această declarație și persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care realizează în România achiziții de bunuri sau servicii. În acest caz, declarația va cuprinde facturile primite în perioada de raportare, cele cu mențiunea taxare inversă sau TVA la încasare, borderourile de achiziții de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achizițiilor efectuate de la persoane fizice și/sau contracte încheiate cu persoane fizice. Știrile juridice arată că se înscrie în declarație valoarea totală a facturilor simplificate și a bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Când și în ce modalitate se poate depune declarația?

Legiuitorul a stabilit că această declarație se depune la organul fiscal competent până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.) inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației.

Declarația se va depune în format electronic sub forma unui fișier PDF care are atașat un fișier XML. Aceasta se poate depune prin mijloace electronice sau direct la ghișeu.

Dacă după depunerea declarației persoana impozabilă constată existența unor omisiuni sau erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată care o va înlocui pe cea depusă inițial. Rețineți că nu vor face obiectul redepunerii declarației facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare față de data emiterii acestora de către furnizori.

Noutăți aduse formularului 394

Știrile juridice arată că pentru operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA, pentru perioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016 pentru livrările de bunuri, prestările de produse și pentru livrările persoanelor impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opera de artă, obiecte de colecție și antichități efectuate către persoanele fizice, se vor declara doar facturile emise cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei.

Regula de mai sus cuprinde două excepții: pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individuală mai mică sau egală cu 10.000 lei se va completa numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile și TVA aferent, defalcat pe cote de TVA și pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoane fizice care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opera de artă, obiecte de colecție și antichități către persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu o valoare individuală  mai mică sau egală cu 10.000 lei, se va completa numărul total al facturilor emise și valoare acestora cu TVA inclusă.

Rețineți că din 1 iulie 2016 vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoane fizice indiferent de valoarea acestora.

Știrile juridice arată că formularul nu se va mai depune retroactiv, astfel încât cei vizați nu mai au obligația de a declara încă o dată facturile emise sau primite în primul semestru al anului.

Se introduce obligația de a declara numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri, prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

La fel se introduce obligația de a declara valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor, respectiv achizițiilor de bunuri, prestării de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA. Astfel, pentru livrările, achizițiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri se vor evidenția distinct în funcție de valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură dacă aceasta este sub 22.500 lei.

Concluzia?

S-a dorit simplificarea acestui formular în scopul de a se evita eventualele erori ce pot apărea în modul său de completare, erori ce pot genera sancțiuni contribuabilului.

Rezultatul acestui demers legislativ? S-a creat un formular dublu ca număr de pagini de la 9 s-a ajuns la 18 pagini, cu o serie de noi rubrici și cerințe excesive pentru contribuabil existând premisele producerii în continuare a unor greșeli din partea acestuia care se va pierde în hățișul acestui formular.

Până la urmă, “putem învinge gravitația. Nu și birocrația.”  (Wernher von Braun)