S-a aprobat noul Statut al Uniunii Notarilor Publici. Află ce drepturi şi obligaţii au notarii!


unnpRSingura organizaţie profesională a notarilor de pe teritoriul României e Uniunea Naţională a Notarilor Publici, posedând personalitate juridică, patrimoniu şi buget. Este o organizaţie de interes public şi are caracter apolitic. Uniunea Notarilor Publici posedă autonomie financiară, funcţională. Ea apără interesele profesionale ale notarilor, îi reprezintă şi susţine îmbunătăţirea pregătirii lor profesionale. Toţi notarii din România sunt membri ai Uniunii iar acolo li se aplică, tuturor, un tratament similar, nepărtinitor.

Hotărârea nr. 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România a fost publicată în “Monitorul oficial” 853/2014, intrând în vigoare în 24.11.2014. Organele de conducere ale Uniunii Notarilor Publici din România sunt preşedintele, congresul, consiliul Uniunii şi biroul executiv al consiliului Uniunii. Camerele Notarilor Publici sunt structuri teritoriale de organizare a practicanţilor acestei nobile profesii.

Uniunea Notarilor îşi propune să acţioneze fără preget în sensul lărgirii competenţelor activităţii notariale, asigurării siguranţei circuitului civil şi a actelor şi procedurilor notariale, al creării unui cadru potrivit şi sigur pentru desfăşurarea activităţii notariale, precum şi al ocrotirii drepturilor beneficiarilor de servicii notariale. Pentru a se îmbunătăţi cadrul legislativ, se vor promova iniţiative legislative legate de activitatea notarială.

Tot Uniunea va elabora regulamente şi norme, va administra şi gestiona patrimoniul propriu, spre folosul tuturor notarilor publici şi le va furniza acestora acces la instrumente de formare profesională continuă. În situaţii critice, Uniunea îi va sprijini material pe notari, la cererea expresă, recurgând la fondul de solidaritate.

 

Situaţiile neplăcute trebuie anunţate

Orice notar trebuie să înştiinţeze Uniunea Notarilor cu privire la apariţia unor evenimente neaşteptate, nedorite, de tipul inundaţiilor, al incendiilor şi al exploziilor, survenite la sediul biroului notarial, dacă acestea au distrus/afectat arhiva şi afectează desfăşurarea activităţii notariale. La fel vor trebui să procedeze notarii şi-n cazul în care sediile birourilor lor au fost supuse percheziţionării de către organele de cercetare penală sau dacă s-a trecut deja la ridicarea de documente, tehnică de calcul sau de sigilii, aspecte ce stânjenesc continuitatea activităţii notariale.

Uniunea şi Camera Notarilor trebuie informate şi atunci când au survenit furtul, pierderea, sau distrugerea sigiliului, a mapelor arhivistice ori a dispozitivului de semnătură electronică. De asemenea, dacă notarul a suferit o condamnare, Uniunea trebuie înştiinţată degrabă cu privire la hotărârea instanţei.

Din noile ştiri juridice mai reiese şi că notarii trebuie să aducă la cunoştinţa Casei de Asigurări a Notarilor Publici existenţa unor litigii referitoare la activitatea lor profesională, litigii ce-ar putea ocaziona plata unor despăgubiri.

 

Drepturile membrilor Uniunii Notarilor

Demn e lucrătorul de plata sa! Notarii nu fac excepţie de la regulă (şi… fie vorba între noi, de regulă înregistrează câştiguri consistente!). Notarul are dreptul de a beneficia de un onorariu proporţional cu natura şi dificultatea prestaţiei oferite fiecărui client şi, de asemenea, dreptul la un concediu anual de odihnă.

Pentru a căpăta informaţiile care-i sunt de trebuinţă, orice notar e liber să solicite concursul Uniunii Notarilor. Noua reglementare prevede că un notar public poate populariza datele profesionale cu privire la persoana sa şi la locul unde activează doar prin intermediul paginii web a Uniunii, a Camerei Notarilor, precum şi prin pagina de internet a biroului în care activează.

Conform ştirilor juridice, notarul public trebuie să verifice dacă fiecare dintre părţile care s-au prezentat pentru a-şi exprima voinţa printr-un act notarial au discernământ şi au priceput, pe de-a întregul, ce urmări vor avea angajamentele asumate. Se precizează clar: notarul nu poate să instrumenteze acte şi proceduri notariale care să-i fie favorabile lui însuşi în mod mijlocit sau nemijlocit!

Notarii au dreptul de a participa la alegerile din cadrul Uniunii şi de-a fi aleşi în organele de conducere ale acesteia. Atunci când o solicită, ei pot primi asistenţă juridică în mod gratuit, în situaţiile mai problematice care privesc exercitarea profesiei. La cerere, notarii pot să primească caracterizări legate de activitatea lor profesională.

Atunci când au merite demne de evidenţiat, notarii vor primi, la propunerea adunărilor generale ale notarilor publici ori a consiliului Uniunii, diplome de onoare şi de excelenţă, precum şi recompense. În baza contribuţiei lor la Casa de pensii a notarilor publici, membrii Uniunii au dreptul să beneficieze de o pensie.

 

Eşti membru al Uniunii Notarilor? Respectă-ţi îndatoririle!

Notarii trebuie să se conformeze hotărârilor organelor Uniunii, să îndeplinească sarcinile ce le-au fost încredinţate, să acţioneze pentru realizarea obiectivelor Uniunii şi să participe la şedinţele adunărilor generale.

Membrii Uniunii Notarilor sunt datori să-şi respecte atribuţiile şi să aibă un comportament integru, atât în exercitarea profesiei, cât şi-n rest. Notarul public trebuie să-şi desfăşoare întreaga activitate profesională în conformitate cu dispoziţiile legii, ale regulamentelor şi-ale statutului. Să nu omită nici prevederile codului deontologic!

Notarii trebuie să se ocupe de pregătirea practică a notarilor stagiari, de pregătirea profesională a angajaţilor biroului, dar şi să participe, ei înşişi, la forme de pregătire profesională continuă, precum şi la formele de pregătire pe care trebuie să le frecventeze în urma aplicării unor sancţiuni disciplinare.

Notarul trebuie să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi a dezbaterilor, părerilor şi voturilor exprimate în cadrul organelor de conducere ale Camerelor Notariale şi ale Uniunii. Nu trebuie să uite să-şi achite, la vremea potrivită, contribuţiile statornicite pentru realizarea bugetului Uniunii, precum şi obligaţiile financiare fixate de către celelalte entităţi ale Camerelor şi Uniunii.

 

Bunul renume, o condiţie esenţială!

Potrivit nou aprobatului Statut, notarul public este un consilier independent şi nepărtinitor al cetăţenilor care apelează la serviciile sale juridice. Atunci când îşi desfăşoară atribuţiile, el trebuie să ia act de intenţiile părţilor şi să le transpună corect şi-n armonie cu legea în actele pe care le întocmeşte, cărora le conferă forţă probantă, executorie şi autenticitate.

Orice notar trebuie să se bucure de-o impecabilă reputaţie în clipa dobândirii acestei calităţi. Ulterior, în anii de exercitare a activităţii notariale, menţinerea bunului renume trebuie să fie o preocupare constantă. Buna reptutaţie nu-i străină de o conduită adecvată în societate, în viaţa de familie şi, mai cu seamă, în exercitarea funcţiei. Notarul se va abţine de la orice acte ori fapte de natură să ştirbească demnitatea sa, a profesiei sale şi a organizaţiei profesionale în care este membru.

Notarii nu trebuie să se compromită prin acte de concurenţă neloială. Notarului i se cere să respecte secretul profesional, să se perfecţioneze necontenit şi să-şi exprime opiniile politice (dacă le are) într-un mod care să nu implice apartenenţa sa la tagma notarilor publici.

Activitatea notarială cere integritate, ordine, disciplină, rigoare, respect pentru lege şi cetăţeni. Exact calităţile care îi cam lipsesc politicii actuale. Politica nu se face… la notariat. A produs ea deja destul haos, prin alte locuri!