Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost publicat ordinul care prevede învăţământ online până în februarie!

A fost publicat Ordinul nr. 3090/2021 care prevede că activităţile didactice care impun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal a preşcolarilor şi elevilor se suspendă pentru perioada 11.01.2021 – 29.01.2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic

A fost aprobată Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022.

Ordinul nr. 5991/2020 prevede aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată Metodologia pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă

A fost aprobată Metodologia pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport.

Ordinul nr. 1441/2020 prevede că prezenta metodologie are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a modalităţii de atribuire a contractelor de finanţare din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului pentru organizarea în România a activităţii sportive de excelenţă pentru atingerea obiectivelor stabilite în conformitate cu interesul naţional şi reprezentarea României la nivel internaţional.

Categories
Economie Ştiri

Cum se realizează stabilirea volumului materialelor lemnoase?

A fost completată Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

A fost adoptată Metodologia privind echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate?

A fost aprobată Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

În Monitorul Oficial nr. 896/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5638/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.

Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învăţământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă.

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii menţionate va conţine:
a) cerere;
b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;
c) documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii şi traduceri autorizate;
d) document de identificare valabil al elevului – copie;
e) alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Dosarul se depune:
a) la inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
b) la unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Potrivit ştirilor juridice, dosarul se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratele şcolare.

Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire iar termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul şcolar judeţean.

Atenţie! Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia privind revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare

În Monitorul Oficial nr. 812/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3430/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată metodologia privind acordarea titlului de doctor

Au fost aprobate metodologiile referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat.

Categories
Alegeri Ştiri

A fost aprobată Metodologia depunerii dosarelor de candidatură la alegerile locale din anul 2020

În Monitorul Oficial nr. 633/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Metodologia privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare pot fi schimbaţi din funcţie. Noutăţi

A fost aprobată Metodologia privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute prin Ordinul nr. 2641/2020.

Schimbarea din funcţie se poate face numai pe funcţii vacante din aceeaşi categorie, de ofiţer sau de agent, şi de acelaşi tip, de conducere sau de execuţie, pe un coeficient de ierarhizare identic sau inferior funcţiei deţinute.

Categories
Organizare judiciară

Cum se va desfăşura evaluarea naţională în acest an?

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, a semnat Ordinul de completare şi modificare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a din acest an şcolar.