Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale

Ordinul nr. 6151/2023 prevede aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2023 – 2024.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Internaţional Legislaţie internaţională Piaţa muncii Ştiri

România a transpus incorect Directiva privind calificările profesionale

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Germaniei și a trimis un aviz motivat Belgiei, Ciprului și României pentru transpunerea incorectă a Directivei 2005/36/CERO••• privind calificările profesionale.

În cazul României, procedura se referă la restricția severă impusă medicilor veterinari de a presta temporar servicii dintr-un alt stat membru al UE, întrucât legislația română impune medicilor veterinari să obțină o autorizație prealabilă din partea forului profesional relevant înainte de a li se permite să presteze servicii temporare. Belgia, Germania, Cipru și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie.

În caz contrar, Comisia poate să trimită un aviz motivat Germaniei sau să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Belgia, Cipru și România.

Categories
Învăţământ şi educaţie Social Ştiri

Un sistem de credite transferabile va fi utilizat în formarea profesională a adulţilor

În vederea facilitării învăţării pe tot parcursul vieţii şi a recunoaşterii competenţelor şi calificărilor în procesul de formare profesională a adulţilor se stabileşte un sistem de credite transferabile utilizat în formarea profesională a adulţilor.

Hotărârea nr. 772/2022 prevede aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Au fost aprobate Standardele de pregătire profesională pentru unele calificări!

Au fost aprobate Standardele de pregătire profesională (SPP) pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobată acordarea acreditării pentru unele unităţi de învăţământ

A fost aprobată acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie – 11 decembrie 2020 începând cu anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii

Modificări privind actualizarea Registrului naţional al calificărilor profesionale

În Monitorul Oficial nr. 174/2020, a fost publicat Ordinul nr.3201/2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce procedură trebuie urmată pentru eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor?

Cetăţenii care au studiat în România şi doresc desfăşurărea activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate pot solicita eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar.

Categories
Dreptul muncii Internaţional

România trebuie să alinieze legislaţia cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

Comisia a decis să trimită avize motivate unui număr de 22 de țări (printre care și România) și să trimită scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei și Maltei, în legătură cu conformitatea legislației și practicilor lor naționale cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE).

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

computerUn proiect de Regulament pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative a fost lansat în dezbatere publică de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 stabileşte norme privind autorizarea, înregistrarea şi funcţionarea administratorilor fondurilor de investiţii alternative (A.F.I.A.), precum şi cu privire la desemnarea şi atribuţiile depozitarului unui fond de investiţii alternative.

Prin proiectul de act normativ se propune prelungirea cu 6 luni a termenului prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea 74/2015 în ceea ce privește îndeplinirea condiției prevăzute la art. 13 alin. (10) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015, prin introducerea unui nou alineat (1*1) la art. 44 din același regulament. De asemenea, se propune modificarea art. 19 alin. (1) în sensul că persoanele care solicită autorizarea în calitate de persoană responsabilă cu administrarea riscului pot absolvi un curs de specializare organizat atât de instituţii de formare profesională internaţionale, cât și de alte instituții similare, cu aprobarea A.S.F, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea normelor privind recunoaşterea diplomelor de medic eliberate de un stat membru al UE sau de Elveția

medic
Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.

Proiectul de act normativ prevede transpunerea modificărilor procedurilor de recunoaştere a calificărilor profesionale de medic, medic dentist , farmacist , asistent medical generalist şi moaşă aduse prin Directiva nr.2013/55 UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne.