Revizuirea este o cale extraordinară de atac prin care se poate obține desființarea unei hotărâri judecătorești definitive și reluarea judecății. O particularitate o reprezintă materia contenciosului administrativ unde pe lângă motivele de revizuire prevăzute de legiuitor în Codul de procedură civilă se adaugă și cel cu privire la pronunțarea hotărârilor rămase definitive și irevocabile prin încălcarea principiului priorității dreptului comunitar.

Cererea de revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare și se soluționează de urgență și cu precădere în maxim 60 de zile de la înregistrare.

Ținând cont de practica neunitară în materie, a fost sesizată ÎCCJ pentru a stabili dacă cererea de revizuire este admisibilă în baza unor decizii ale CJUE, indiferent de momentul pronunțării acestora și împrejurarea invocării sau nu în litigiul de bază a prevederilor de drept european existente, încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere. Tot ÎCCJ va trebui să stabilească și care este termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire în materia contenciosului administrativ, respectiv data de la care începe să curgă.

Caz practic

Reclamantul a  solicitat să se anuleze decizia emisă de CASS prin care s-a soluționat contestația administrativă și să se anuleze deciziile de impunere privind plata contribuției la sănătate. Acesta a motivat că au fost încălcate prevederi ale legilor interne fără să invoce critici legate de încălcarea prevederilor de drept material european privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Ulterior, în ședința publică din iulie 2014, reclamantul a precizat verbal acțiunea inițială și a invocat o decizie a curții de apel care era strâns legată de obiectul cauzei.

Instanța a admis acțiunea și a anulat actele administrative fiscale atacate și a reținut că pârâta nu avea competența legală de a emite titluri de creanță. Pârâta a declarat recurs care i-a fost admis și s-a decis casarea sentinței atacate și rejudecând cauza i s-a dat dreptate pârâtei. Împotriva acestei sentințe reclamantul a formulat cerere de revizuire și a invocat o hotărâre a CJUE.

Care au fost opiniile instanțelor de judecată?

Unele instanțe au apreciat că cererea de revizuire este admisibilă și în baza unor decizii CJUE ulterioare hotărârii a cărei revizuire se cere dacă în litigiul de bază se invocaseră prevederile de drept unional, iar termenul de formulare a cererii este de 3 luni și curge de la publicarea hotărârii CJUE.

Alte instanțe au opinat că revizuirea este admisibilă,  chiar dacă nu s-au invocat în litigiul de bază dispoziții de drept unional, iar termenul de revizuire este de o lună și curge de la publicarea hotărârii CJUE.

Ce a decis ÎCCJ?

ÎCCJ a pronunțat Decizia 45/2016 care a fost publicată în Monitorul Oficial 386 din 23 mai 2017. ÎCCJ apreciază că nu poate fi admisibilă o cerere de revizuire care se bazează pe încălcarea principiului priorității dreptului comunitar în cazul în care normele de drept european invocate de revizuent nu erau în vigoare la data nașterii/modificării/stingerii raportului juridic dedus judecății.

Știrile juridice arată că deciziile interpretative ale CJUE se aplică în toate cazurile în care se aplică dreptul european interpretat, deci și raporturilor juridice care s-au născut/modificat/stins anterior pronunțării deciziilor și care nu sunt încă definitive.

Motivul de revizuire prevăzut în legea contenciosului administrativ, îl constituie calificarea juridică a  faptelor prin prisma normei de drept european incidente sau al interpretării acesteia rezultate dintr-o hotărâre CJUE , iar nu faptele deduse judecății. În acest caz de revizuire nu se pot invoca fapte relevante noi care constituie motive de nelegalitate a actului administrativ care nu au fost invocate în fața instanței care a pronunțat hotărârea supusă revizuirii.

În concluzie, cererea de revizuire este admisibilă în baza unor decizii ale CJUE, indiferent de momentul pronunțării acestora și de împrejurarea invocării sau nu în litigiul de bază a dispozițiilor de drept european preexistente încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere.

Cu privire la data de la care începe să curgă termenul de revizuire, ÎCCJ a analizat textul din legea contenciosului administrativ și a observat că aceasta nu stabilește un termen special de revizuire. În aceste condiții se va aplica termenul general de revizuire prevăzut de Codul de procedură civilă.

ÎCCJ apreciază că hotărârile CJUE, pe de o parte, și cele ale CEDO sau ale CCR, pe de altă parte, nu reprezintă situații asemănătoare. Astfel hotărârile CEDO și CCR duc doar la revizuirea hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în acele cauze, iar hotărârile CJUE pot duce la revizuirea unui număr nedeterminat de hotărâri pronunțate în materia contenciosului administrativ și fiscal.  S-a constatat că nu există o normă generală care să reglementeze data de la care curge termenul general de revizuire.

Analizând textele de lege, ÎCCJ concluzionează că termenul de revizuire în materia contenciosului administrativ este de o lună și începe să curgă de la data comunicării hotărârii definitive supuse revizuirii.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.