Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Retrocedarea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă încă constituie o problemă

images (8)

În România, repunerea în drepturi a proprietarilor expropiaţi ilegal a constituit mulţi ani după căderea regimului comunist, o problemă spinoasă la care nu s-a găsit o rezolvare.

După mai multe condamnări la CEDO,  de exemplu, renumita hotărâre pilot Atanasiu şi alţii contra României, după numeroase intervenţii şi termene limită din partea Uniunii Europene, s-a găsit o soluţie prevăzută în Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 278/17.05.2013.

Această lege nu a scăpat însă criticilor şi sesizărilor Curţii Constituţionale cu motive de neconstituţionalitate.

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra excepţiilor de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (5) din legea menţionată mai sus.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Comisia Europeană sprijină economia statelor membre

images (20)

Comisia Europeană a lansat joi, 26 mai 2016,  proiectul Innovation Deals, în vederea acordării de suport ideilor inovatoare din domeniul mediului.

Schema-pilot va încerca să descopere cele mai bune soluții pentru ca acestea să ajungă pe piață cât mai rapid, fără a fi împiedicate de reglementările în domeniu, potrivit comunicatului Comisiei Europene.

Interpretările diferite și/sau modurile de transpunere a legislației naționale, locale și UE, precum și ritmul rapid de inovare, au condus la politici și cadre legislative care nu sprijină întotdeauna în mod adecvat inovațiile și adoptarea lor pe piață.

Inițiativa Innovation Deals, introdusă în Pachetul pentru o economie circulară adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015, are scopul de a ajuta la rezolvarea acestei probleme, fără a submina în vreun fel obiectivele de mediu stabilite de comun acord. Pachetul include un plan de acțiune, ce stabilește un program concret și ambițios de măsuri care acoperă întregul ciclu: de la producție și consum la gestionarea deșeurilor și piața pentru materiile prime secundare.

Orice inovator sau grup de inovatori care dorește  să introducă un produs sau serviciu din sfera economiei circulare pe piață poate participa la schema-pilot, trecând în revistă obstacolele de natură juridică cu care se confruntă.

Comisia va clasifica propunerile pe bază de criterii clar definite și va selecta un număr maxim de 5 proiecte pentru participarea în program. Implementarea lor va demara în ianuarie 2017. Proiectele nu beneficiază de finanțare, ele bazându-se pe un model practic de cooperare.

Categories
Articole Drept penal

Conţinutul juridic al infracţiunii de spălare a banilor în interpretarea Curţii Constituţionale

download (1)

Prin Decizia nr. 215/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 420/ 03.06.2016, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocată. Excepţia priveşte dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.

Motive invocate în susţinerea neconstituţionalităţii

Constituie infracţiunea de spălare a banilor: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni; fapta de a ascunde ori disimula adevărata natură a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

O noua trimitere preliminară înregistrată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

images (21)

Curtea de Apel Cluj a formulat o nouă trimitere preliminară, înregistrată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene: C-286-16 Emixtani.

Ce reprezintă o hotarâre preliminară?

La solicitarea instanţelor naţionale din statele membre, prin intermediul acestei proceduri, Curtea Europeană se pronunţă cu privire la modalitatea de interpretare a dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe, cu titlu preliminar, cu privire la: interpretarea tratatelor; validitatea şi interpretarea actelor adoptate de instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Notificarea persoanei fizice în cazul dării în plată

scl

Asociația Română a Băncilor a informat asupra faptului că s-a stabilit o procedură de raportare și notificare a persoanelor fizice care vor beneficia de drepturile izvorâte din legea dării în plată (Legea nr. 77/2016), inclusiv asupra notificării băncii de către consumatori.

Potrivit acesteia ”Clientul va fi raportat la Biroul de Credit cu starea contului înregistrată la data notificării și cu mențiunea «notificare dare în plată»”.

Informarea persoanei în cauză este necesară și sub aspectul informațiilor ce trebuie în mod obligatoriu furnizate acesteia, dar și pentru a-și putea exercita ulterior celelalte drepturi, precum: dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor (inclusiv de rectificare), dreptul de opoziţie. În acest sens, de exemplu, în cazul unor date inexacte, raportate de instituțiile de credit, persoana afectată poate face uz de drepturile garantate de Legea nr. 677/2001, inclusiv de cel de a adresa plângere către Autoritatea de Supraveghere.

Informarea prealabilă a persoanelor raportate este esențială, întrucât după transmiterea datelor de către o instituție de credit la Biroul de Credit, informațiile referitoare la un anume debitor rămân stocate pe un termen de 4 ani și sunt disponibile atât biroului de credit cât și tuturor celorlalți participanți. Aceștia din urmă, la rândul lor, preiau informația și o utilizează cu ocazia analizării gradului de risc și solvabilitate al persoanelor vizate (de pildă, cu ocazia solicitării unui nou credit).

Din aceste considerente, pentru asigurarea unei informări adecvate și pentru o protecție eficientă a drepturilor persoanelor raportate, Autoritatea de Supraveghere apreciază că este necesară înştiinţarea prealabilă a persoanelor vizate, realizată cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii la Biroul de Credit.

Categories
Organizare judiciară Ştiri

Expirarea mandatului membrilor CSM

jud4

Curtea Constituțională a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu următorul conținut:„Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii. […]”.

Având în vedere trăsătura Consiliului Superior al Magistraturii de organism colegial, mandatul membrilor săi expiră la împlinirea termenului de 6 ani, deci la aceeaşi dată pentru toţi membrii. Cu alte cuvinte, persoanele care dobândesc calitatea de membru al Consiliului pe parcursul termenului de 6 ani, ocupând un loc vacant în cadrul organismului colegial, îşi vor îndeplini atribuţiile legale şi constituţionale de la data validării sau alegerii în funcţie, după caz, pentru restul de mandat rămas până la expirarea acestui termen. Orice interpretare contrară, în sensul că fiecare membru al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi validat sau ales pe un mandat întreg de 6 ani, care curge individual, independent de mandatele celorlalţi membri, este neconstituţională.

Din aceste considerente cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 54 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 317/2004 sunt constituţionale în măsura în care persoana aleasă pentru ocuparea unui loc vacant îşi exercită calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pentru restul de mandat rămas până la expirarea termenului de 6 ani.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Propunere de directivă în ceea ce priveşte secretul comercial

downloaed

Consiliul UE a propus o directivă de stabilire a normelor pentru protecţia secretelor comerciale şi a informaţiilor confidenţiale aparţinând intreprinderilor din UE.

Propunerea stabilește măsuri comune de combatere a dobândirii, utilizării și divulgării ilegale a secretelor comerciale și urmărește să asigure buna funcționare a pieței interne.

În sensul directivei, „secret comercial” înseamnă informațiile care îndeplinesc toate cerințele următoare: sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză; au valoare comercială prin faptul că sunt secrete; au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura de înscriere în cartea funciară poate fi stabilită de directorul Agenţiei Naţionale?

imageResize

Înscrierile în cartea funciară, intabularea, înscrierea provizorie şi notarea se fac respectându-se prevederile legale.

În legislaţie, cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Tocmai aceste prevederi au făcut obiectul sesizării Curţii Constituţionale pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii/neconstituţionalităţii acestora.

Motive invocate

Potrivit textului criticat, art. 24 alin.(2) teza finală din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, procedura de  înscriere în cartea funciară este reglementată şi prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Noi reguli de aplicare în timp a căilor de atac în cazul achiziţiilor publice

images (15)

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 393/23.05.2016, a fost publicată Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Potrivit art. 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, dispoziţiile acestei legi se aplică „numai contestaţiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea ei în vigoare”, iar potrivit alin. (1) al aceluiaşi articol „contestaţiile/cererile/plângerile aflate în curs de soluţionare la Consiliu/instanţa de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi continuă să fie soluţionate în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost depuse”.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Se modifică Codul de procedură fiscală!

media-143289026393635700

Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Propunerile de modificare au ca motive, transpunerea legislaţiei europene la nivel naţional şi clarificarea unora dintre instituţiile juridice susceptibile de interpretare, şi, prin urmare, o mai corectă aplicare a Codului.

Propunerille de modificare se referă la:

  • Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal

Se propune exonerarea contribuabilului/plătitorului de la obligaţia de a depune cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul social coincide cu domiciliul fiscal, având în vedere că administrația fiscală deține aceste date ca urmare a fluxurilor zilnice ale schimbului de informații realizate electronic cu ONRC.