Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, au obligaţia să declare contractul de închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi.

În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va declara de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Documentele se vor prezenta în copie şi original. După verificarea realităţii datelor de către funcţionarul public de la ghişeu, actele în original se restituie contribuabilului.

În Monitorul Oficial nr. 109/2019 a fost publicat Ordinul nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”.

Potrivit Ordinului de mai sus, contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Organul fiscal central competent este:
a) organul fiscal central în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii;
b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locaţiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune” însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Data înregistrării contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locaţiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:
a) copia cererii având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;
b) copia cererii, însoţită de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Potrivit noutăţilor legislative, contractele pot fi înregistrare inclusiv online. Ordinul nr. 114/2019 prevede că cererea, însoţită de copia contractului de locaţiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Organul fiscal central competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune în Registrul contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat iar înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.