contractul de mandat Ce am putea face pentru a fi prezenţi în acelaşi timp în mai multe locuri? “Nu prea multe” ar fi răspunsul. Juridic, însă, am putea încheia un contract de mandat, unul din cele mai simple şi des-aplicate contracte civile.

Mandatul este, de asemenea, unul din cele mai utile şi flexibile contracte, care se pliază pe fluiditatea raporturilor juridice. Mandatarul (persoana pe care o împuterniciţi să vă reprezinte) poate îndeplini acte din cele mai simple pentru dumneavoastră (mandantul), caz în care, în practică, nu se întocmeşte un act scris, mandatul fiind valabil şi când este consimţit verbal – de exemplu, dacă aţi rugat pe altcineva să plătească facturi pentru dumneavoastră, aţi mandatat.

Dar, mandatarul poate încheia, în numele dumneavoastră, acte din cele mai complexe, dacă se respectă condiţiile de formă pe care legea le impune. De asemenea, administratorul unei societăţi este un mandatar al acesteia, raportul societate-administrator fiind reglementat de prevederile Codului Civil (art. 2009-2042) cu privire la acest contract.

Ce condiţii de formă trebuie respectate?

În limbajul uzual, nu vorbim atât de mandat, cât de procură. Aceasta este, însă, actul scris ce constată contractul de mandat, înscrisul său constatator. Uneori, nu este neapărat să existe o procură, mandatul putând fi dat şi verbal. Când ia forma scrisă, există anumite reguli ce trebuie respectate.

În materia contractului de mandat, se aplică principiul simetriei de formă, ceea ce înseamnă că forma pe care legea o impune pentru contractul pe  care doriţi ca mandatarul să vi-l încheie trebuie să fie respectată şi de mandatul în sine. De exemplu, pentru vânzarea de imobile (terenuri, construcţii), legea impune forma autentică, cea întocmită în faţa notarului; deci, în acest caz, şi mandatul trebuie să ia această formă. Pentru a încheia mandatul în formă autentică, este de ajuns ca mandantul (cel ce urmează să fie reprezentat) să se prezinte la notar.

În practică, există tendinţa de a încheia contractul de mandat – de fapt, contractele în general – în formă autentică, la notar. Ceea ce nu este un lucru greşit, deoarece un act încheiat la notar va putea fi întotdeauna probat, un exemplar rămânând la acesta. Doar că, nu este tot timpul necesar acest lucru, ci numai în aceste cazuri în care forma autentică e cerută pentru contractul la care mandatarul vă va reprezenta. Este util de a cunoaşte când este obligatorie forma autentică sau nu, încheierea la notar presupunând anumite costuri.

Mandat general versus mandat special

Puteţi mandata o persoană să încheie un anumit act pentru dumneavoastră, sau o serie de acte. Sau puteţi folosi formularea generală “împuternicesc pe domnul Georgescu să încheie orice act în numele meu ”. Aşadar, puteţi acorda un mandat general sau unul special. Însă, mandatul în formularea generală de mai sus nu va permite, practic, mandatarului general să încheie absolut orice act în numele dumneavoastră, al mandantului. Aceasta deoarece art. 2016 stabileşte că “mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare”.

Actele de conservare sunt cele ce protejează patrimoniul dumneavoastră, neputând niciodată să vă dăuneze (de exemplu: somarea unui debitor al mandantului să plătească datoria, întocmirea unui inventar, etc). Actele de administrare sunt cele care ajută la o normală punere în valoare a patrimoniului (încheierea unui contract de asigurare, a unui contract de locaţiune, etc.). Un mandat general în formularea “permit mandatarului să încheie orice act în numele meu” va permite, deci, mandatarului să încheie numai aceste acte.

Pentru actele de dispoziţie (cele ce presupun ieşirea din patrimoniul dumneavoastră a unui bun sau grevarea unuia cu o sarcină reală, de exemplu, o ipotecă) este tot timpul necesar un mandat special, cel ce individualizează, în conţinutul său, actul ce  urmează mandatarul să îl execute, de exemplu: “împuternicesc pe domnul Georgescu să vândă imobilul X ce îmi aparţine”. Şi, dacă acel act de dispoziţie are nevoie de act autentic, trebuie respectate ambele condiţii.

În ceea ce priveşte perioada pe care mandatul se acordă, dacă aceasta nu e specificată, conform art. 2015, dacă nu se prevede un termen, mandatul încetează în trei ani de la încheierea sa.

 

Contractant sub acoperire: mandatul fără reprezentare

Din cele expuse până acum, este clar că, în cazul mandatului clasic, părţile contractului ce se încheie prin reprezentare sunt mandantul şi terţul cu care se contractează; mandatarul doar reprezintă pe cel care l-a împuternicit, nedevenind parte a acelui contract.

În anumite situaţii, vă puteţi dori să încheiaţi un contract, fără să se cunoască identitatea dumneavoastră:  puteţi recurge, pentru aceasta, la un mandat fără reprezentare. Vor exista, şi de această dată, două acte: contractul secret de mandat şi actul public dintre mandatar şi terţul cocontractant. Mandatarul va contracta acum în numele său, va deveni parte a contractului încheiat cu terţul, dar va acţiona în interesul mandantului. Terţul nu va cunoaşte faptul că mandatarul acţionează în interesul altei persoane.

Aşadar, nu se va mai naşte un raport juridic între mandant şi terţ. Totuşi, legea îi permite să exercite drepturile de creanţă născute din executarea mandatului, dacă şi-a îndeplinit propriile sale obligaţii faţă de mandatar. De exemplu, dacă actul încheiat de mandatar a fost unul de locaţiune, mandantul va putea să se prevaleze de suma plătită drept chirie, chiar dacă el nu a fost parte a contractului de locaţiune, dar numai dacă şi-a executat obligaţiile faţă de mandatar (de exemplu, de a-i plăti remuneraţia, dacă au stabilit astfel). De asemenea, mandatarul este obligat să transmită bunurile imobile pe care le-a dobândit prin actul încheiat, mandantul putând cere instanţei să dea o hotărâre care să ţină loc de act de transmitere al acestora.

Concluzii?

Contractul de mandat este, cu siguranţă, printre convenţiile preferate ale antreprenorilor, datorită simplităţii şi a flexibilităţii acestuia. Dincolo de aspectele juridice este, însă, de maximă importanţă să alegeţi ca reprezentant o persoană de încredere, deoarece ea va fi prelungirea dumneavoastră în locul unde nu puteţi fi prezent.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.