Mai de voie, mai de nevoie, în România a fost înființată o unitate de achiziții centralizate. O unitate ce-ar fi trebuit înființată mai demult, încă de la finele anului 2016. Oricum, mai bine mai târziu, decât deloc (și cu mari pierderi).

De ce a fost necesară înființarea unei asemenea unități? Datorită prevederilor unei decizii a Comisiei Europene! Este vorba despre Decizia prin care a fost aprobat Acordul de parteneriat cu România pentru perioada de programare financiară 2014-2020.

Acolo, sunt stabilite „condiționalitățile ex-ante” ce trebuie îndeplinite de către România în ceea de privește utilizarea fondurilor structurale corespunzătoare perioadei de programare financiară 2014-2020.

După cum se știe, nivelul absorbției fondurilor structurale nu-i unul dintre capitolele la care suntem fruntași, în UE. Ba este, chiar, una dintre cauzele pentru care economia României s-a dezvoltat cu încetineală, ani la rând, în vreme ce alte state europene au prosperat, știind să fructifice oportunitățile ivite.

Fondurile structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020 au un cuantum de circa 43 miliarde de euro. Una dintre „condiționalitățile” din acordul de parteneriat mai sus amintit se referă la înființarea unei unități de achiziții centralizate prin care autoritățile contractante ce operează la nivel central să achiziționeze produse, servicii.

 

Noutăți legislative

OUG 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate a fost publicată în „Monitorul Oficial” 476/2018. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) se află în subordinea Ministerului Finanțelor și reprezintă o instituție publică cu personalitate juridică, finanțată totalmente de la bugetul de stat.

În numele utilizatorilor și pentru aceștia, Oficiul e desemnat ca unitate de achiziții centralizate ce furnizează activitățile de încheiere a acordurilor-cadru și de administrare a sistemelor dinamice de achiziții (pentru produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat).

Calitatea de utilizator principal o poate avea o autoritate contractantă ce este instituție centrală, organism de drept public ce funcționează în subordinea/coordonarea/sub autoritatea instituției centrale ori o asociere de instituții care cuprinde minimum o instituție centrală sau un organism de drept public ce funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor centrale. Pe de altă parte, calitatea de utilizator secundar o poate avea o autoritate contractantă ce nu este utilizator principal.

ONAC va acționa pentru utilizatori și în numele acestora, va exercita drepturile și îndeplini obligațiile ce le incumbă. Tot ONAC va asigura reprezentarea în justiție a intereselor utilizatorilor.

Trebuie spus că ONAC efectuează și activități de achiziție auxiliare doar cu privire la activitățile realizate de către utilizatori în legătură cu produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat. In baza acordurilor-cadru semnate de ONAC în nume propriu și pentru aceștia, utilizatorii vor încheia contracte subsecvente.

 

Obiective, atribuții, obligații

Obiectivele principale pe care le va îndeplini ONAC sunt: asigurarea disponibilității produselor și serviciilor achiziționate centralizat pentru utilizatori, îmbunătățirea condițiilor și procesului de achiziții pe bază de criterii economice și de calitate și în condițiile asigurării securității juridice, îmbunătățirea și profesionalizarea sistemului de achiziții publice, sporirea transparenței în achizițiile publice.

Printre atribuțiile principale ale ONAC se numără: stabilirea programului anual al achizițiilor publice pentru produsele și serviciile achiziționate în sistem centralizat, punerea acordurilor-cadru centralizate la dispoziția utilizatorilor și monitorizarea acordurilor-cadru centralizate.

Utilizatorilor principali le revine îndatorirea de-a participa la efectuarea activităților desfășurate de către Oficiu prin îndeplinirea obligațiilor ce li s-au stabilit. Spre a-și exercita atribuțiile, ONAC poate să solicite de la utilizatori datele și informațiile care-i sunt de trebuință. Datele solicitate vor fi puse la dispoziția ONAC, de către utilizatorii principali, într-un termen de douăzeci de zile de la data la care a fost primită solicitarea.

ONAC va solicita utilizatorilor transmiterea necesarului de produse și servicii achiziționate în sistem centralizat, în scopul desfășurării activităților proprii legate de organizarea procedurilor de atribuire centralizate. Pe de altă parte, utilizatorii principali au îndatorirea de-a transmite către ONAC informațiile solicitate, într-un termen de 30 de zile de la data la care le-a parvenit solicitarea. Utilizatorilor le revine responsabilitatea referitoare la informațiile ce au fost transmise.

ONAC va înființa și menține un registru complet al utilizatorilor, ce va fi organizat sub forma unei baze de date electronice. Scopul acestuia este păstrarea unei evidențe a utilizatorilor. În registru vor fi înscrise  datele de identificare ale utilizatorilor, fiind incluse și datele de contact ale persoanelor numite de fiecare utilizator drept responsabile pentru comunicarea cu Oficiul.

Aceste informații vor fi prelucrate cu ocrotirea dreptului la viață privată. Orice utilizator principal trebuie să solicite înregistrarea în registru, până la data de 01.11.2018. În orice moment, utilizatorii secundari au dreptul de-a solicita înscrierea în Registru.

În justiție, utilizatorii își vor exercita drepturile și obligațiile procesuale prin intermediul ONAC, atât în procesele referitoare la anularea sau constatarea nulității absolute a acordurilor-cadru centralizate, precum și-n procesele și cererile ce se referă la rezoluțiunea, rezilierea, executarea sau denunțarea unilaterală a acordurilor-cadru centralizate.

Conform recentelor știri juridice, hotărârile judecătorești emise în procesele și cererile de mai sus vor determina efecte în mod nemijlocit față de Oficiu. Oficiul are dreptul de-a pune în executare hotărârile judecătorești, precum și îndatorirea de-a le executa. Este inclusă și eventuala plată a unor sume de bani, ca despăgubiri. Aceste cheltuieli vor fi asigurate din bugetul ONAC.

 

Conducerea Oficiului

La conducerea Oficiului se va afla un președinte, rangul său fiind cel de secretar de stat. Acesta va fi desemnat de către premier, fiind propus de către ministrul finanțelor. Președintele Oficiului trebuie să fi activat cel puțin cinci ani în sectorul achizițiilor publice, să nu fi fost condamnat penal, dar și să nu dețină participații la operatorii economici care iau parte la proceduri de achiziție publică. Președintele ONAC nu poate face parte din organele de conducere ale unor asemenea operatori economici.

Rămâne de văzut, acum, cu câtă iscusință și integritate va fi exercitată conducerea „unității de achiziții centralizate”. Vrei să afli ce fel de caracter are un om? Oferă-i o funcție de conducere! Vrei o bună conducere, pentru o funcție înaltă? E nevoie, întotdeauna, de un caracter pe măsura funcției!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.