Categories
Achiziţii publice Articole

Un articol din Legea achiziţiilor publice a fost declarat neconstituţional!

Legea achiziţiilor publice a făcut obiectul mai multor critici de-a lungul timpului şi iată că în cele din urmă unele dispoziţii au fost contestate la Curtea Constituţională pe motiv de neconstituţionalitate.

Obiectul sesizării

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 164 şi ale art. 167 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016.

Motivarea excepţiei de neconstituţionalitate

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate înfrâng principiul prezumţiei de nevinovăţie şi principiul egalităţii în faţa legii, întrucât împiedică participarea unor operatori economici în procedurile de achiziţie publică. Astfel, se aplică o sancţiune unei persoane doar pentru că este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea anumitor fapte, fără ca instanţa să pronunţe o hotărâre definitivă de condamnare pentru comiterea vreunei infracţiuni.

Potrivit ştirilor juridice, se apreciază că numai judecătorul, în condiţiile legii, poate dispune, cu titlu provizoriu şi temporar, instituirea interdicţiei de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Existenţa unui proces penal pe rol, în care o persoană juridică are calitatea de inculpat, este o împrejurare care, per se, nu poate determina excluderea unui operator economic de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Atât timp cât o persoană este considerată nevinovată, în lipsa unei justificări obiective şi necesare, apare ca fiind discriminată în raport cu ceilalţi operatori economici care doresc să participe la o procedură de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Pe scurt, în opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi ale art. 4 din Codul de procedură penală, art. 11 alin. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului referitoare la prezumţia de nevinovăţie, art. 14 pct. 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice privind prezumţia de nevinovăţie, art. 20 şi art. 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind egalitatea în faţa legii şi prezumţia de nevinovăţie, art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind prezumţia de nevinovăţie, precum şi ale art. 57 din Directiva 2014/24/UE.

CCR a admis ssizarea

Prin Decizia nr. 738/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 260/2019 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate.

A reţinut că în condiţiile în care instanţa judecătorească nu a pronunţat o hotărâre definitivă în sensul condamnării operatorului economic pentru săvârşirea unei infracţiuni, Curtea reţine că autoritatea contractantă restricţionează participarea acestuia la procedura de achiziţie prin încălcarea prezumţiei sale de nevinovăţie, fiind astfel nesocotit art. 23 alin. (11) din Constituţie, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 alin. (1) din Constituţie, prin prisma exigenţelor art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Curtea constată că prin încălcarea prezumţiei de nevinovăţie a operatorului economic, acesta este pus într-o situaţie defavorizată faţă de alte persoane juridice participante la procedură şi care se bucură de prezumţia de nevinovăţie. Sub acest aspect, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că nesocotirea principiului egalităţii în drepturi are drept consecinţă neconstituţionalitatea privilegiului sau a discriminării care a determinat, din punct de vedere normativ, încălcarea principiului şi că discriminarea se bazează pe noţiunea de excludere de la un drept

Aşadar, având în vedere cele de mai sus, constată că dispoziţiile art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice sunt neconstituţionale.