Categories
Articole Dreptul muncii

Concediul medical și stagiul de cotizare – aspecte de interes pentru angajatori

 • realizează venituri din desfășurarea unor activități în baza unui contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, ori prin act de detașare sau statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor sau
 • beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Acordarea concediului medical

Angajatul se adresează medicului cu o adeverință pentru eliberarea de concedii medicale, completată în prealabil de angajator, care dovedește calitatea de asigurat și detaliază situația concediilor medicale pe o perioadă de 12 luni, anterioară lunii în care este necesară eliberarea certificatului de concediu medical. În baza acestei adeverințe, medicul va elibera certificatul de concediu medical.

Nu este necesară dovada stagiului de cotizare în cazul urgențelor medico-chirurgicale și bolilor infecțioase din grupa A.

Calculul indemnizației

Baza de calcul se stabilește prin raportare la media veniturilor lunare din cele 6 luni aferente stagiului de cotizare.

Pornind de la baza de calcul, se determină media zilnică, ca rezultat al împărțirii bazei aferente ultimelor 6 luni la numărul de zile de stagiu din ultimele 6 luni. Indemnizația se determină, ulterior, prin înmulțirea mediei zilnice obținute cu numărul de zile de concediu medical și cu procentul de acordare, în funcție de tipul de indemnizație.

Cu titlu de exemplu, în situația unui salariat care suferă de o afecțiune obișnuită, calculul este următorul:

(Suma salariilor brute aferente ultimelor 6 luni/ Suma zilelor de cotizare din ultimele 6 luni) x 75% x Numărul zilelor de concediu medical acordate.

Plata concediului medical este diferită în funcție de diagnosticul înscris în certificatul medical. Procentele aferente celorlalte diagnostice sunt următoarele:

Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă – 100%/80%

Accident de muncă – 100%/80%

Boală profesională – 100%/80%

Boală infectocontagioasă din grupa A – 100%

Urgență medico-chirurgicală – 100%

Carantină – 75%

Sarcină și lăuzie – 85%

Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru – Fără a depăși 25% din baza de calcul

Trecerea temporară în altă muncă – Fără a depăși 25% din baza de calcul

Tuberculoză – 100%

Boală cardiovasculară – 75%

Neoplazii, SIDA – 100%

Risc maternal – 75%

Stagiul de cotizare

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății cu nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizației de concediu medical este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

În raport de îndeplinirea stagiului de cotizare, există potrivit ordinului 3 situații:

 • există 6 luni integrale de stagiu de asigurare.

În această situație, ultimele 6 luni anterioare celei în care se efectuează concediul medical sunt punctul de reper. Astfel, condiția de stagiu este considerată a fi îndeplinită.

 • nu există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puţin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

 • se însumează perioadele asimilate stagiului

Stagiul minim de asigurare se constituie şi din însumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanță, precum şi a perioadelor în care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă suportate de fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Conform art. 8: Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care:

 • asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune.
 • a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare.

Plata concediului medical

Angajatorul plătește indemnizația aferentă zilelor lucrătoare din primele 5 zile calendaristice de concediu medical, restul fiind suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Sunt suportate integral din FNUASS:

 • indemnizația de maternitate
 • indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav
 • indemnizația de risc maternal
 • indemnizația pentru reducerea timpului de muncă
 • indemnizația pentru carantină

În cazul în care angajatorul își suspendă/încetează activitatea, plata concediului medical va fi preluată de către CAS.

Raportul concediu medical – concediu de odihnă

Potrivit noutăților juridice, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele pentru concediul de maternitate, de risc maternal și concediul pentru îngrijirea copilului bolnav nu afectează dreptul de concediu de odihnă și nu diminuează numărul de zile de concediu de odihnă la care are dreptul fiecare angajat într-un an.

Așadar, e important pentru angajatori să cunoască prevederile expuse, pentru a fi pregătiți să gestioneze situațiile complexe din practică.