Categories
Articole Dreptul muncii Legislaţie utilă

Normă privind aderarea participanților la fondurile de pensii facultative

Persoanele care-și doresc un grad de stabilitate financiară mai ridicat atunci când ies la pensie, pot opta pentru o pensie facultativă.
Pensia facultativă presupune contribuirea la pilonul III de pensii, pentru a avea certitudinea finanțării dintr-o altă sursă, în contextul în care asupra pilonului II, cel al pensiilor private, planează o incertitudine, dată fiind intenția continuă de a diminua contribuția aferentă acestuia în favoarea Pilonului I, de stat.

În ceea ce privește pilonul III de pensii, în Monitorul Oficial nr. 969/2018 s-a publicat Norma 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, care reglementează condițiile de dobândire și de încetare a calității de participant la un fond de pensii facultative, forma și conținutul actului – cadru de aderare și procedura de modificare a acestuia, evidența participanților la fond și actualizarea de către fiecare administrator a informațiilor referitoare la participanții la fondurile de pensii.

Noțiuni importante

Aderarea la fondul de pensii reprezintă manifestarea de voinţă a unei persoane făcută cu intenţia de a deveni participant la un fond de pensii facultative, prin semnarea unui act individual de aderare.

Administratorii sunt persoane însărcinate cu întocmirea şi actualizarea Registrul participanţilor, care cuprinde elemente precum:

  • datele de identificare şi de contact ale persoanelor eligibile;
  • denumirea angajatorilor şi datele de contact, dacă sunt disponibile, ale acestora;
  • seriile şi numerele unice ale actelor individuale de aderare;
  • data la care s-au semnat actele individuale de aderare;
  • evidenţa contribuţiilor convertite;
  • data la care s-au virat contribuţiile brute și altele asemenea.

Persoane eligibile sunt persoanele prevăzute de art. 74 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative:

„Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcţionarul public sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul unei societăţi cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii facultative şi care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi are un drept viitor la o pensie facultativă.”

Potrivit noutăților juridice, cele mai importante prevederi ale Normei 18/2018 privesc:

Dobândirea calității de participant

O persoană eligibilă devine participant la un fond de pensii facultative ca urmare a îndeplinirii, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:

a) aderă la un fond de pensii facultative prin semnarea unui act individual de aderare în forma autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de pensii facultative, în termen de 6 luni de la data semnării actului individual de aderare, în cuantumul minim prevăzut în actul individual de aderare încheiat cu un administrator de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei în vigoare.

Plata, suspendarea și modificarea contribuției la un fond de pensii facultative

Persoana eligibilă datorează fondului de pensii facultative la care a aderat, de la data semnării actului individual de aderare, contribuţia în cuantumul minim prevăzut în actul individual de aderare.

Dacă în termen de 6 luni de la data semnării actului individual de aderare persoana eligibilă şi/sau angajatorul nu virează prima contribuţie către fondul de pensii facultative, actul individual de aderare încetează de drept.

Participantul poate, în orice moment, să suspende, să înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii nr. 204/2006 şi cu respectarea prevederilor prospectului schemei de pensii facultative.

Angajatorul, în situaţia în care constituie şi virează contribuţia la fondul de pensii facultative, notifică în scris administratorul cu privire la suspendarea sau încetarea plăţii contribuţiei proprii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data suspendării ori încetării plăţii.

La solicitarea participantului angajat, angajatorul, în situaţia în care constituie şi virează contribuţia la fondul de pensii facultative în numele acestuia, notifică în scris administratorul cu privire la suspendarea, încetarea sau reluarea plăţii contribuţiei participantului, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data suspendării, încetării ori reluării plăţii.

Angajatorul poate, în orice moment, să modifice nivelul contribuţiei proprii la fondul de pensii facultative, înştiinţând în scris administratorul şi angajatul, cel târziu la data plăţii contribuţiei.

Încetarea calităţii de participant la un fond de pensii facultative

Calitatea de participant la un fond de pensii facultative încetează în oricare din următoarele cazuri:

a) la data deschiderii dreptului la pensia facultativă, în condiţiile legislaţiei aplicabile;

b) prin efectuarea plăţii unice, respectiv prin efectuarea ultimei plăţi eşalonate, după caz, a contravalorii activului personal net al participantului la fond, în condiţiile legislaţiei aplicabile.

Aderarea la un fond de pensii facultative

Prin semnarea actului individual de aderare persoana eligibilă îşi exprimă acordul de a deveni participant la un fond de pensii facultative, de a fi parte la contractul de societate civilă, la contractul de administrare şi la prospectul schemei de pensii facultative.

Actul individual de aderare se completează de către persoana eligibilă care aderă şi este semnat de aceasta în prezenţa agentului de marketing persoană fizică.

Este interzisă delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei eligibile în relaţia cu agentul de marketing pentru semnarea actului individual de aderare, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului individual de aderare.

Actul individual de aderare se completează în două exemplare, fiecare exemplar semnându-se în original de către persoana eligibilă şi se distribuie astfel:

a) un exemplar pentru administratorul fondului de pensii facultative la care persoana eligibilă a aderat;

b) un exemplar pentru persoana eligibilă care a aderat la un fond de pensii facultative.

În situaţia în care angajatorul constituie şi virează contribuţia către fondul de pensii facultative, persoana eligibilă trebuie să îi predea acestuia o copie a actului individual de aderare.

Actul individual de aderare

Forma şi conţinutul actului individual de aderare sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară odată cu autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, fiind interzisă introducerea de către administratori a altor informații decât cele prevăzute în normă.

Modificarea formei şi a conţinutului actului individual de aderare se face de către administrator numai cu obţinerea în prealabil a autorizării modificării de către A.S.F, prin decizie.

Norma 18/2018 completează actele normative privitoare la fondurile de pensii facultative.