Categories
Achiziţii publice Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Contracte Drept civil Economie

Condițiile aplicabile contractelor de achiziție aferente investițiilor finanțate din fonduri publice. Noutăți legislative!

„Contractul este legea părților”, se spune, pe bună dreptate. În același timp, s-a considerat că, în privința mai multor categorii de contracte, printre care și cele de achiziție „aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice” se impune fixarea unor jaloane solide și-a unor limite clare, dincolo de care nu se poate trece fără a surveni o nesocotire a legii.

Există, desigur, un principiu al libertății contractuale, dar nu poate fi omis faptul că libertatea aceasta contractuală este, în genere, limitată de către lege. Așadar, „legea părților” va trebui să fie formulată de așa natură încât să se afle în acord cu „legile țării”.

HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice a văzut lumina tiparului în „Monitorul Oficial” 26/2018.

Noul act normativ aprobă, potrivit ultimelor știri juridice, condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziție publică sau sectorială de lucrări ce au ca obiect exclusiv execuția de lucrări și care sunt aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri (ne)rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215 lei (prevăzut în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, art. 7, alineatul 1, litera a).

Totodată, sunt aprobate și condițiile generale și specifice, laolaltă cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziție publică sau sectorială de lucrări care au ca obiect atât proiectarea, cât și execuția de lucrări și care sunt aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile sau rambursabile, a căror valoare totală estimată, conform prevederilor legale, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215 lei.

Trebuie spus că autoritățile sau entitățile contractante vor putea face apel la condițiile generale și specifice, laolaltă cu modelul-cadru de acord contractual și în cazul contractelor de achiziție publică sau sectorială de lucrări a căror valoare totală estimată se află sub pragul valoric de mai sus.

 

Condiții pentru contractele de execuție de lucrări

Cu excepția cazurilor în care în acordul contractual se prevede altcumva, limba contractului și a tuturor comunicărilor dintre antreprenor, beneficiar și supervizor sau reprezentanții lor va fi limba română.

În condițiile în care nu va fi afectată responsabilitatea supervizorului pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor ce-i revin potrivit prevederilor contractului, supervizorul, păstrând răspunderea finală, poate să desemneze unul sau mai mulți reprezentanți, din propria echipă, spre a îndeplini oricare dintre responsabilitățile și autoritatea pe care le deține. El poate revoca oricând această nominalizare, după cum poate și să-și înlocuiască reprezentantul. Orice nominalizare, revocare, înlocuire va fi efectuată în scris.

Spre a fi validă, o cesiune va trebui să constituie un acord scris prin care o parte transferă contractul (parțial sau complet) unui terț, fiind obținut acordul prealabil al celeilalte părți. Niciun subcontract nu va fi valid de nu va îmbrăca forma unui acord scris prin care antreprenorul va încredința vreunui terț executarea unei părți din contract. O simplă închiriere a unui utilaj, furnizarea manoperei sau contractele de furnizare de bunuri nu vor putea fi înțelese ca subcontracte.

În termen de 15 zile de la semnarea contractului, supervizorul va transmite către antreprenor un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția lucrărilor, precum și al tuturor documentelor beneficiarului ce sunt relevante pentru execuția lucrărilor ori va confirma că proiectul complet și toate aceste documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire, mai puțin în situația în care e prevăzut un alt calendar, în condițiile speciale.

Administrarea, materialele, personalul, utilajele și toate cele necesare pentru a executa, duce la bun sfârșit sau repara orice vicii, în măsura prevăzută în contract sau așa cum se deduce din contract, în mod rezonabil, vor fi asigurate de către antreprenor, pe de-a-ntregul.

Atunci când antreprenorul va înființa o asociere, consorțiu sau un alt fel de grupare alcătuită din mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual și în solidar în raporturile cu beneficiarul, cât privește executarea contractului, îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv în ceea ce privește o sumă de recuperat.

În orice circumstanță, antreprenorul va acționa potrivit codului de conduită al profesiei sale. El nu va face declarații publice relative la contract fără o aprobare prealabilă a beneficiarului. Antreprenorul nu poate să-l oblige pe beneficiar în niciun chip, fără un acord anterior și va prezenta această obligație către terți.

 

Condiții pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări

Orice antreprenor va fi responsabil de acțiunile, precum și de erorile ori neglijența subcontractanților săi, inclusiv ale subcontractanților acestora de la orișice nivel, ale agenților sau angajaților acestora, ca și cum ar fi propriile acțiuni. Ca și cum ar fi doar propria neglijență. Aprobarea subcontractării unei părți din contract sau a subcontractantului pentru executarea oricărei părți a contractului de către beneficiar nu-l va exonera pe antreprenor de niciuna dintre obligațiile care îi incumbă, potrivit contractului.

În situația în care un subcontractant și-a asumat față de antreprenor o obligație continuă, pentru o perioadă mai lungă decât perioada de garanție, cu privire la proiectare, lucrări executate sau la materialele, bunurile, echipamentele sau serviciile furnizate de către subcontractant, în orice moment după expirarea perioadei de garanție antreprenorul va transfera imediat beneficiarului, la solicitarea acestuia, beneficiul acestei obligații pentru perioada de valabilitate rămasă.

Beneficiarul îi va asigura antreprenorului accesul pe șantier. Șantierul va fi pus la dispoziția antreprenorului la termenele și pentru sectoarele ce reies din condițiile speciale. Dacă, în condițiile speciale, nu-s prevăzute asemenea termene și sectoare, beneficiarul va asigura antreprenorului accesul pe șantier, acesta fiind pus la dispoziția antreprenorului în termen de 30 de zile de la data de începere.

Antreprenorul va păstra în bună stare orice facilități ce i s-au pus la dispoziție, readucându-le la starea inițială înainte de recepția la finalizarea lucrărilor, luând în considerare, totuși, uzura firească. Pentru îmbunătățirile rezultate din activitatea desfășurată din proprie inițiativă, antreprenorul nu va avea dreptul la niciun fel de plată.

În lipsa unei autorizații de construire valabile, antreprenorul nu va executa nicio lucrare. Cu toată diligența necesară, antreprenorul va proiecta, executa și duce la bun sfârșit lucrările, în acord cu prevederile contractului și instrucțiunile supervizorului. Tot el, va remedia orice neajunsuri.

Lucrările executate potrivit proiectului conceput de către antreprenor vor fi conforme cu țelul și destinația lor, expuse în cerințele beneficiarului sau cu tema de proiectare reieșită din contract. În ceea ce privește conformitatea, siguranța, stabilitatea operațiunilor și metodelor de construcție, antreprenorul își va asuma întreaga responsabilitate.

Munca presupune responsabilitate, în diferite grade și modalități. Evident este, totodată, că numai cine nu muncește nu greșește!