Categories
Articole Drept penal

Revizuirea hotărârilor definitive în materie penală, a generat sesizarea CCR

Potrivit Codului de procedură penală, revizuirea hotărârilor definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută, în anumite cazuri expres menționate de legiuitor. Condițiile în care pot fi invocate aceste cazuri au generat sesizarea Curții Constituționale  cu privire la constituționalitatea lor.

Care au fost articolele care au făcut obiectul excepției de neconstituționalitate?

Cazul în care s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză (art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p) sau cazul când hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă (dacă consecințele încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunțate) (art. 453 alin. 1  lit. f C.p.p), pot fi invocate ca motive de revizuire doar în favoarea persoanei condamnate sau a celei față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării acesteia. Aceste prevederi fac obiectul art. 453 alin. 3 C.p.p.

Legea prevede că este motiv de revizuire cazul în care s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză, dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate proba netemeinicia hotărârii de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei sau de încetare a procesului penal. Aceste prevederi fac obiectul art. 453 alin.4 C.p.p.

Se solicită verificarea constituționalității și cu privire la textul de lege care se referă la termenul în care se poate exercita cererea de revizuire în defavoarea condamnatului, a celui achitat sau a celui față de care a încetat procesul penal. Acest termen este de 3 luni și curge diferit în funcție de cazurile de revizuire invocate așa cum prevede art. 457 alin. 2 C.p.p.

Astfel, dacă hotărârea a cărei revizuire se cere s-a bazat pe declarația unui martor, opinia unui expert sau pe situațiile învederate de un interpret, care a săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influențând soluția pronunțată sau dacă un înscris care a stat la baza hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecății sau după pronunțarea hotărârii, împrejurare ce a influențat soluția dată sau dacă un membru al completului de judecată, procurorul sau persoana care a efectuat acte de urmărire penală a  comis o infracțiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, influențând soluția pronunțată, dacă acestea nu sunt constatate prin hotărâre definitivă, termenul de 3 luni curge de la data când faptele sau împrejurările au fost cunoscute de persoana care face cererea sau de la data când a luat cunoștință de împrejurările pentru care constatarea infracțiunii nu se poate face prin hotărâre penală, dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora.

În cazurile enumerate mai sus, dacă sunt constatate prin hotărâre definitivă, termenul curge de la data când hotărârea a fost cunoscută de persoana care face cererea, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii penale.

În cazul în care două sau mai multe hotărâri judecătorești nu se pot concilia, termenul de revizuire curge de la data când hotărârile care nu se conciliază au fost cunoscute de persoana care face cererea.

În susținerea excepției s-a arătat că textele de lege care nu permit invocarea în defavoarea persoanei achitate a cazului de revizuire prevăzut de art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p. încalcă prevederile constituționale privind dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare și la un proces echitabil. Pentru că textul de lege criticat nu permite invocarea în defavoarea persoanei achitate a motivului de revizuire prevăzut la art 453 lit a C.p.p. pentru a se dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, se ajunge la cazul în care partea civilă și inculpatul se află pe poziții procesuale inegale, existând un tratament discriminatoriu.

Ce a decis CCR?

CCR a pronunțat Decizia 2/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 324 din 5 mai 2017. CCR apreciază că revizuirea este calea de atac care permite instanței să revină asupra propriei sale decizii. Revizuirea are la bază faptele sau împrejurările necunoscute de instanță la data soluționării cauzei, fiind descoperite ulterior și probând că hotărârea definitivă se întemeiează pe o eroare judiciară.

CCR consideră că excluderea posibilității invocării în defavoarea persoanei achitate a motivului de revizuire prevăzut de art 453 alin. 1 lit a C.p.p. creează un tratament discriminatoriu pentru partea civilă din acea cauză față de părțile civile din alte spețe soluționate tot prin hotărâri definitive de achitare, dar cu privire la care sunt incidente alte motive de revizuire decât cel de la art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p.

Din perspectiva interesului de a cere și de a obține îndreptarea erorilor judiciare, părțile civile din cauzele în care s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare a cărei netemeinicie poate fi dovedită cu fapte sau împrejurări noi în baza art 453 alin. 1 lit. a C.p.p., se află din punct de vedere al recunoașterii accesului liber la justiție, într-o situație similară cu părțile civile din cauzele soluționate prin hotărâri definitive de achitare cu privire la care s-au aplicat alte motive de revizuire.

CCR verifică constituționalitatea textului de lege privind termenul de exercitare a cererii de revizuire și constată că excluderea cazului de la art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p. aduce atingere egalității în drepturi între cetățeni cu privire la recunoașterea dreptului de acces liber la justiție.

În concluzie, CCR admite sesizarea și stabilește că prevederile art. 453 alin. 3 C.p.p. sunt neconstituționale cu privire la cazul de revizuire prevăzut la art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p. La fel, prevederile art. 453 alin. 4 C.p.p. care exclude posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare pentru cazul de la art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p. este neconstituțională. CCR a decis că art. 457 alin. 2 C.p.p care exclude cazul de revizuire de la art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p., este neconstituțional.