Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Fiscalitate Formulare/declaraţii IMM Internaţional Persoane juridice. Societăţi

Noua Procedură de primire a cererilor de rambursare TVA corespunz. importurilor şi achiz. efectuate în alt stat UE

tvaTimpul trece, legile se schimbă. Nu fac excepție nici reglementările din domeniul fiscal. Și dacă se pune în discuție caracterul schimbător al legii, Codul fiscal este cel mai bun exemplu. În anii trecuți, au fost necesare atâtea schimbări, încât principalul act normativ din domeniul fiscal a trebuit rescris, refăcut din temelii.

De la începutul acestui an România are un nou Cod fiscal și apariția sa a determinat, cum era de așteptat, un alt lung șir de alte primeniri legislative. În ziua în care contabilii și ceilalți profesioniști din domeniul fiscal vor răsufla ușurați deoarece, în sfârșit, toate reglementările au fost puse-n acord cu Codul fiscal, acesta din urmă va fi… înlocuit. Și uite așa rămâne fiscalitatea, în permanență, un teritoriu al surprizelor și imprevizibilului!

În „Monitorul Oficial” 844/2016 a fost publicat Ordinul 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri și servicii, efectuate în alt stat membru al UE de către persoanele impozabile stabilite în România.

În vederea aplicării prevederilor noului act normativ, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul ANAF are să pună la dispoziţia contribuabililor suportul informatic necesar transmiterii în format electronic a cererii de rambursare şi a informaţiilor solicitate, după cum reiese din ultimele știri juridice.

 

Cererile de rambursare. Cum sunt primite și transmise altor state UE?

După cum reiese din Codul Fiscal, persoana impozabilă stabilită în România, adică solicitantul, poate beneficia de rambursarea TVA-ului aferent importurilor şi achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate în alt stat membru al UE (statul membru de rambursare).

Din ultimele știri din contabilitate rezultă că spre a putea obține rambursarea TVA în statul membru de rambursare, orice solicitant va trebui să adreseze o cerere-tip, prin mijloace electronice, statului membru în cauză. Această cerere va trebui avansată organului fiscal competent din România. În ce fel? Prin mijlocirea portalului electronic pus la dispoziţie de către ANAF.

Atenție! Cererea de rambursare va trebui depusă, în format electronic, la organul fiscal competent din România, până în ziua de 30 a lunii septembrie din anul calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

Atât informaţiile din cererea de rambursare, cât şi eventualele informaţii furnizate în plus (la cerere) vor trebui să fie oferite de către solicitant în limba pe care a stabilit-o statul membru de rambursare. Imediat după primirea cererii adresate statului membru de rambursare, organul fiscal competent din România va transmite solicitantului o confirmare de primire a acesteia. Una electronică!

Prin aplicația informatică, organul fiscal competent din România va verifica dacă în perioada de rambursare înscrisă în solicitare solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA conform Codului fiscal, dar şi dacă documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile ce s-a stabilit pe teritoriul național.

Atunci când solicitantul n-a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA ori dacă documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” n-au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în țara noastră, organul fiscal competent din România nu va avansa cererea de rambursare statului membru de rambursare. Solicitantului îi va fi comunicată și această decizie, tot prin mijloace electronice.

În schimb, în situația în care solicitantul a fost în perioada de rambursare persoană înregistrată în scopuri de TVA iar documentele menţionate mai sus au fost emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent din țara noastră are să atribuie cererii un număr de referinţă şi va transmite autorităţii competente din statul membru de rambursare cererea de rambursare (pe cale electronică), laolaltă cu toate documentele care acompaniază respectiva cerere. Numărul de referinţă al cererii va fi comunicat solicitantului, spre a fi înscris pe toate documentele care privesc cererea în cauză.

 

Cum se corectează cererea de rambursare?

După cum spun ultimele noutăți legislative, cererea depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi cereri, pe acelaşi format, fiind bifată căsuţa corespunzătoare de pe formular. În cazul în care o cerere iniţială se rectifică, va fi înscris în căsuţa corespunzătoare numărul de referinţă al cererii iniţiale.

Trebuie spus că în cererile rectificative vor fi corectate facturile sau documentele de import ce au fost acoperite de către o cerere de rambursare precedentă; cererea rectificativă nu trebuie să conţină o factură sau documente de import noi. Va trebui completată câte o cerere rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care sunt operate rectificări.

Atunci când, după depunerea cererii de rambursare, va fi modificată pro-rata de deducere, este necesar ca solicitantul să rectifice suma solicitată la rambursare sau suma deja rambursată. Se impune mențiunea că rectificarea poate fi înfăptuită printr-o cerere de rambursare, atunci când solicitantul depune respectiva cerere pe parcursul anului care urmează perioadei de rambursare pentru care s-a solicitat rambursarea TVA sau pentru care taxa a fost deja rambursată ori printr-o declaraţie de ajustare a pro-ratei, în cazul în care solicitantul nu depune o altă cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic cu pricina.

 

Cum trebuie completată Cererea de rambursare a TVA?

După cum se știe, cererea de rambursare trebuie depusă de către persoanele impozabile stabilite în România, spre a le fi rambursat TVA-ul aferent importurilor şi achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate într-un alt stat UE iar formatul electronic al cererii va fi obținut prin întrebuințarea programului de asistenţă elaborat de către ANAF. Descărcarea programului de asistență se realizează de pe pagina web a MFP – ANAF.

Ce trebuie știut la completarea formularului? După ce va fi înscris numele statului UE în care s-au efectuat importurile și achizițiile de bunuri mobile livrate sau servicii, va fi aleasă limba oficială cu ajutorul aplicației informatice, dintre limbile oficiale în care solicitantul are îndatorirea să furnizeze informaţiile existente în cerere. Apoi, are să fie înscrisă și moneda oficială a statului de rambursare.

Atunci când este vorba despre facturile sau documentele de import ce n-au fost acoperite de către solicitările de rambursare precedente și care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză, va fi completată şi depusă o cerere de rambursare anuală. Vor fi corectate, printr-o cerere rectificativă, facturile și documentele de import care au fost acoperite de către o cerere de rambursare precedentă. Nicio cerere rectificativă nu va conține noi facturi sau noi documente de import.

Ce ar trebui specificat cu privire la Declaraţia de ajustare a pro-ratei? La consultarea noilor știri juridice, vom afla că rectificarea sumei va fi efectuată pe durata anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare în cauză, printr-o declaraţie de ajustare a pro-ratei, dacă solicitantul nu înaintează nicio cerere de rambursare pe parcursul anului calendaristic cu pricina.