Categories
Articole Dreptul muncii Protecţie socială

Modificări de ultimă oră ale legii șomajului (II)

SOMERI Modificările aduse de legiuitor doresc să facă ordine într-o piață a muncii măcinată de șomaj și să-i încurajeze pe angajatori să ofere o șansă șomerilor, așa cum am arătat și în prima parte a articolului.

Prin legea 250/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 457/24.07.2013 s-a dorit modificarea și completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și s-a specificat care sunt obligațiile noi ale angajatorului și avantajele încadrării în muncă a șomerilor, precum și stimularea materială a șomerilor care răzbat și își găsesc un loc de muncă.

Seria noutăților aduse de Legea 250/2013 așa cum au fost discutate în articolul anterior  continuă, și pe lângă  noțiunile introduse și facilitățile oferite, aflăm că legiuitorul a mai introdus și:

2. Obligații noi pentru angajatori

Aceștia trebuie să comunice agenției de ocupare a forței de muncă ocuparea locului vacant în termen de o zi de la încadrarea unei persoane pe acel loc. Dacă au angajat persoane cu contract individual de muncă sau muncă temporară (cu excepția celor ce sunt pensionari), funcționari publici sau soldați și gradați voluntar, au obligația de a depune Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale conform Codului Fiscal, de a calcula lunar și de a plăti contribuția la bugetul asigurărilor de șomaj.

Noi avantaje pentru angajatori dacă angajează absolvenți ai unor instituții de învățământ

Pentru a oferi șansa unui loc de muncă pentru proaspeții absolvenți, legiuitorul a decis ca angajatorii care îi încadrează în muncă pe durată nedeterminată vor primi pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare absolvent o sumă de bani diferențiată în funcție de instituția absolvită.

Astfel, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii suma primită este egală cu valoarea indicatorului social de referință de la data încheierii contractului (în 2013 este 500 lei), pentru absolvenții învățământului secundar superior sau postliceal suma este mai mare, adică de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință. Dacă vor fi angajați absolvenții învățământului superior suma va fi mai mare, adică de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință.

Rețineți că angajatorii sunt obligați să îi mențină angajați pe absolvenți cel puțin 18 luni. Ca și în cazul angajării tinerilor cu risc de marginalizare socială, dacă angajatorul nu va  respecta obligația de a-i menține angajați 18 luni, va restitui sumele de bani primite de la bugetul asigurărilor de șomaj dacă contractul de muncă încetează pentru aceleași motive arătate în cazul tinerilor cu risc de marginalizare socială.  În plus, în cazul absolvenților, legiuitorul a mai prevăzut un motiv de încetare a contractului de muncă care îl va obliga pe angajator să restituie sumele: dacă absolventul nu corespunde profesional pentru acel post.

Avantaje pentru angajator dacă angajează pe durată nedeterminată șomeri de peste 45 de ani sau șomeri care sunt părinți unici ai familiilor monoparentale

Legiuitorul a decis ca angajatorul care le va întinde o mână de ajutor acestor categorii de persoane să primească timp de 1 an o sumă egală cu valoarea indicativului social de referință în vigoare la acel moment cu condiția de a-i menține angajați cel puțin 18 luni. Dacă nu respectă termenul de 18 luni, angajatori vor trebui să restituie sumele primite în aceleași condiții ca în cazul tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Dacă un angajator încadrează în muncă o persoană pe care o menține pe post 6 luni, atunci va beneficia de reducerea sumei ce reprezintă contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Dacă raporturile de muncă între angajator și persoanele angajate din rândul șomerilor încetează anterior împlinirii a 3 ani de la angajare, atunci angajatorul va fi obligat ca în termen de 60 de zile de la încetarea acestora să încadreze șomeri pe locurile vacante. În prevederea anterioară termenul pentru încadrare pe locurile vacante era de 30 zile.

3. Noi drepturi pentru beneficiarii indemnizației de șomaj

Dacă angajatorul nu are sediul social sau reprezentanța în România, cei interesați se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru șomaj din România prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj cu agenția pentru ocuparea forței de muncă de la domiciliul sau reședința lor. Pentru a putea încheia acest contract, persoanele respective trebuie să fie asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul public de pensii și să nu fie pensionari  însă venitul lunar pentru care se pot asigura cei interesați nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară (de la 1 iulie 2013 este de 800 lei) și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut care este de 2.223 lei.

Potrivit modificărilor aduse de legiuitor în 2013, nu vor beneficia de indemnizația de șomaj absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care în momentul în care solicită acordarea acestui drept au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau posturi.

Noi cazuri de încetare a plății indemnizației de șomaj pentru beneficiari

– de la data angajării pe bază de contract în situația soldaților și gradaților voluntar;

– de la data promovării concursul național de rezidențiat pe locuri sau posturi;

– de la data la care o persoană desfășoară timp de mai bine de 12 luni o activitate în baza căreia realizează venituri din drepturi de autor (de  exemplu, scrierea și publicarea unei cărți).

Noi cazuri de suspendare a plății indemnizației de șomaj pentru beneficiari

– pe durata în care persoana îndeplinește serviciul militar activ;

– la data încadrării în muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni;

– pe perioada acordării plăților compensatorii dacă se acordă de la bugetul asigurărilor de șomaj;

– pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap;

– de la data începerii desfășurării unei activități pentru o perioadă mai mică de 12 luni în baza căreia se realizează venituri din drepturi de autor;

– la data obținerii autorizării pentru menținerea indemnizației de șomaj de către persoana care pleacă în spațiul Uniunii Europene sau în Elveția pentru a-și căuta un loc de muncă. Suspendarea plății se face pe o perioadă de 3 sau 6 luni.

Cum se reia plata indemnizației de șomaj după ce a fost suspendată?

Beneficiarul va face o cerere în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încetării cazului ce a generat încetarea plății șomajului. Reluarea plății acestei indemnizații se face în cel mult 3 luni de la momentul suspendării.

Excepția de la regula de mai sus apare în cazul repunerii în plată pentru persoana care pleacă în spațiul Uniunii Europene sau în Elveția pentru a-și căuta un loc de muncă. În această situație se disting două cazuri de la care se face repunerea în plată:

– dacă persoana intră sub incidența dispozițiilor referitoare la prestația de șomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene referitoare la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării;

– dacă persoana intră sub incidența referitoare la prestația de șomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și măsurile adoptate în acest sens, de la data stabilită potrivit reglementărilor Uniunii Europene, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării sau 6 luni de la data suspendării cu aprobarea agenției pentru ocuparea forței de muncă de la domiciliul persoanei.

Alte modificări benefice ce vor stimula piața muncii

Cei care beneficiau de șomaj (persoanele care și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor) și se angajează cu normă întreagă nu vor pierde indemnizația de șomaj, ci vor primi o sumă lunară în cuantum de 30% din valoarea indemnizației de șomaj din momentul angajării și până la sfârșitul perioadei pentru care ar fi primit șomajul dacă nu și-ar fi găsit de lucru.

Absolvenții instituțiilor de învățământ care au minim 16 ani și s-au înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă și care reușesc să se angajeze pe o durată de mai mult de 12 luni vor primi la momentul angajării de la bugetul asigurărilor de șomaj o primă de încadrare egală cu indicativul social de referință (în 2013 vor primi 500 lei).

Cei care au primit prima de încadrare o vor păstra, chiar dacă le încetează raportul de muncă anterior celor 12 luni de la angajare, dacă reușesc în termen de 30 de zile să se angajeze în altă parte în aceleași condiții (adică tot pentru o perioadă mai mare de 12 luni). Să presupunem că o persoană se angajează în mai și își pierde locul de muncă în iulie. Dacă până în august va reuși să se angajeze la alt angajator pentru mai mult de 1 an, va primi prima de încadrare.

Legiuitorul a stabilit că prima de încadrare și prima de instalare se vor acorda și șomerilor de lungă durată care nu beneficiază de indemnizația de șomaj.  Prima de instalare se acordă persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizația de șomaj se angajează în altă localitate și acest fapt îi determină să își schimbe domiciliul. Ea este în cuantum de 7 ori valoarea indicatorului social de referință. Rețineți că cele două categorii de prime numite prime de mobilitate nu se cumulează și nu se achită lunar, ci se plătesc într-o singură tranșă în cazurile în care persoana beneficiază de ele.

Nu vor beneficia de primele de mobilitate cei care au mai avut o astfel de primă în ultimele 36 de luni anterioare solicitării, cei care s-au angajat în locul unde au avut raporturi de muncă în ultimii 2 ani, absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi.

Angajații vor fi obligați să restituie prima de instalare, de încadrare dacă contractul de muncă încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă din următoarele motive: prin acordul părților, prin demisie, ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse cu închisoarea de la data rămânerii definitive a hotărârii, din cauza interzicerii exercitării unei profesii ca măsură de siguranță, dacă salariatul a săvârșit o abatere gravă sau salariatul este arestat preventiv pentru mai mult de 30 de zile.

Ce s-a dorit prin aceste modificări și completări?

Scopul principal este acela de a dezgheța piața muncii și de a oferi șansa unui loc de muncă unor categorii considerate a fi dezavantajate fie din lipsa experienței, fie din cauza vârstei sau a statutului social. În esență legiuitorul urmărește atât rezolvarea problemei șomajului, cât și stimularea angajatorilor în a angaja șomeri, sens în care îi sprijină financiar.

Sunt sigură că deși multe uși vi s-au închis în față, fiecare va reuși până la urmă să își găsească locul potrivit pentru a putea munci. Deși poate că de multe ori ați fost dezamăgiți că nu ați obținut un loc de muncă atât de repede pe cât v-ați fi dorit, nu uitați ce spunea Albert Einstein „le sunt recunoscător tuturor celor care m-au refuzat în viață. Datorită lor am reușit pe cont propriu.”