Tag: salariat

 • Reglementări privind răspunderea penală a salariatului!

  Codul muncii prevede reglementări privind răspunderea penală. Astfel, se prevede că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în…

 • Răspunderea penală în accepțiunea Codului muncii!

  Codul muncii prevede reglementări privind răspunderea penală. Astfel, se prevede că este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în…

 • Răspunderea patrimonială a angajatului!

  Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de…

 • Conflictele de muncă. Cum le rezolvăm?

  Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă. Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict…

 • Munca de noapte: obligații și drepturi!

  Codul muncii prevede că munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este considerată muncă de noapte. Potrivit legislației, salariatul de noapte reprezintă salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar…

 • Reglementări privind Regulamentul intern!

  Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii reglementează că regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii, reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a…

 • Clauzele specifice din contractul de muncă

  Codul muncii prevede că sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă: clauza cu privire la formarea profesională; clauza de neconcurenţă; clauza de mobilitate; clauza de confidenţialitate. Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la data…

 • Noutăți privind acordarea concediului de îngrijitor salariatului!

  Ordinul nr. 2172/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 1241/2022, prevede acordarea concediului de îngrijitor. Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului, la solicitarea scrisă a acestuia. În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că…

 • Noutăţi privind informarea persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului!

  Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

 • Numeroase modificări au fost aduse Codului muncii!

  Codul muncii a fost recent modificat de Legea nr. 283/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013/2022. Vom prezenta mai jos succint cele mai importante modificări urmând ca în articolele următoare să le tratăm pe larg.