A fost aprobată schema de ajutor de stat “Silvomediu şi climă”


În Monitorul Oficial nr. 286/2024 a fost publicat Ordinul nr. 115/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Silvomediu şi climă”.

Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu şi climă acordate prin schemă se acordă în conformitate cu Planul strategic PAC 2023 – 2027 al României, denumit în continuare PS 2023 – 2027, ca ajutoare cofinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), condiţiile care stau la baza acestora fiind prevăzute în intervenţia de dezvoltare rurală DR – 07 – Silvomediu şi climă.

Scopul ajutorului constă în acordarea de plăţi compensatorii pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare, rezultate din depăşirea cerinţelor obligatorii prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei.

Potrivit legislației, beneficiarii schemei sunt:
a) unităţile administrativ – teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;
b) persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;
c) asociaţii între beneficiarii precizaţi mai sus.

Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul I funcţional (T I), cu condiţia ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro pe ha şi pe an.

Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2029.