Modificări ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare!


Legea nr. 15/2024 prevede modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Se prevede că Agenţia Naţională are obligaţia să asigure anual fondurile bugetare necesare executării lucrărilor de înregistrare sistematică, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară, pentru un număr de minimum trei unităţi administrativ – teritoriale din cadrul fiecărui judeţ, nominalizate de către consiliile judeţene.

Imobilele înscrise în titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare se înscriu din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare sau de încadrare în tarla, recepţionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Prin excepţie, în zonele în care se derulează contracte ce au ca obiect înregistrarea sistematică a imobilelor sau au fost demarate proceduri de achiziţie pentru astfel de contracte, planurile parcelare se recepţionează tehnic, cu atribuire de număr cadastral.