Regulamentul de avizare, recepție, înscriere în evidențele cadastrale – supus unor noi modificări. Care-s noutățile?


În ceea ce privește proprietatea, indiferent de regimul acesteia, bine-ar fi ca totul să fie întotdeauna limpede ca lumina zilei. Pentru că atunci când, în materie de proprietate, este negură și ceață se poate ajunge lejer… în instanță. Să ne gândim la numărul imens de conflicte juridice (și nu numai) ce survin între stăpânii unor proprietăți învecinate sau între moștenitorii unei suprafețe de pământ. Ideal, situația juridică a unui bun imobil ar trebui să fie simplu de stabilit, oricând s-ar cere! În practică – o știm cu toții, acest lucru nu se întâmplă de fiecare dată.

Într-o lume ideală, față de care în prezent nu ne aflăm prea aproape, ar trebui să se poată stabili, în orișice situație, cu maximă precizie, cine are calitatea de stăpân al unui imobil și dacă-s prezente sarcini imobiliare, indisponibilizări ori ipoteci. Pe de altă parte, ne situăm mult mai bine decât se situau înaintașii noștri, din acest punct de vedere. Este ușor de-anticipat la ce mulțime de conflicte am asista, zi de zi, de n-ar exista publicitatea imobiliară, sistemul de evidență al cadastrului general, înscrierea în cartea funciară a actelor juridice.

Noutăți legislative în domeniul cadastrului

De curând, în „Monitorul Oficial” 346/2020 a fost publicat Ordinul (ANCPI) 1207/2020 privind modificarea și completarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. Acum, să trecem în revistă noutățile legislative.

Despre anularea numerelor cadastrale

În condițiile în care imobilul nu-i înscris în cartea funciară, anularea numerelor cadastrale se poate efectua la solicitarea titularului dreptului de proprietate, în temeiul cererii de anulare și unei declarații pe propria răspundere, unde se va arăta că nu s-a întrebuințat în circuitul civil documentația cadastrală.

Anularea numerelor cadastrale se poate realiza, la solicitare, pe flux integrat, pentru imobilul înscris în cartea funciară, în temeiul declarației autentice a proprietarului, dacă imobilul e negrevat de sarcini, observându-se suprapuneri reale.

Se poate înfăptui, de asemenea, și în temeiul sentinței definitive prin care se hotărâște anularea numărului cadastral sau anularea totalității actelor pe care s-au bazat înscrierile în cartea funciară a imobilului. Cartea funciară se va sista, în asemenea situații, mai puțin în împrejurarea în care imobilele sunt identificate și prin număr topografic.

Verificarea documentațiilor de către inspectori

Documentația va fi verificată, de către inspectori, din punct de vedere tehnic, ținându-se seama de toate piesele conținute de către dosar. Ce se va petrece în situația în care documentația nu este completă și nici nu va fi refăcută în termenul acordat prin referatul de completare? Dar în cazul în care nu este corectă? Va fi emisă o notă de respingere, ce se va transmite la serviciul de publicitate imobiliară, laolaltă cu documentația. La baza încheierii de respingere va sta nota pe care a emis-o inspectorul.

Diferențe între acte și măsurători

Potrivit noilor știri juridice, o primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului din intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători depășește cu până la 15%, inclusiv, suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă conform prevederilor decretului 115/1938, suprafața din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau suprafața din actul de proprietate, se efectuează în temeiul documentației cadastrale ce conține, în plus, o declarație pe propria răspundere a solicitantului dată înaintea persoanei autorizate și-un proces-verbal de vecinătate, pe care se află semnătura proprietarilor sau titularilor dreptului de folosință al imobilului din vecinătate – dacă suprafața măsurată diferă cu 2-15%.

Dacă suprafața măsurată depășește cu până la 2% suprafața specificată în act sau cea înscrisă în cartea funciară, procesul-verbal de vecinătate nu e necesar. Trebuie spus că nu e de trebuință semnarea procesului-verbal de vecinătate: pe latura împrejmuită; dacă pentru imobilul învecinat a fost semnat un proces-verbal de vecinătate cu imobilul cu pricina; pe latura învecinată cu elemente stabile în timp (Ex.: un drum); pe latura neîmprejmuită când limita corespunde cu limita imobilului vecin ce deja e înscrisă în sistemul integrat de cadastru, precum și pentru imobilele cuprinse-n planurile parcelare întocmite în sistem de coordonate stereografic – ce se află în baza de date a oficiului teritorial.

Cu privire la imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători e mai redusă decât suprafața ce reiese din acte, cea dintâi înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se efectuează în temeiul documentației de cadastru și-a declarației pe propria răspundere a proprietarului cu privire la identificarea imobilului măsurat (declarație ce se dă înaintea persoanei autorizate).

Pentru un imobil ce se află în intravilan, modificarea în plus a suprafeței cu până la două procente, inclusiv, față de suprafața din cartea funciară se va efectua în temeiul documentației cadastrale de modificare a suprafeței și a declarației autentice a proprietarului.

Dacă e solicitată notarea urmăririi unui imobil care figurează în cartea funciară pe numele debitorului precizat în titlul executoriu, însă debitorul a încetat din viață mai înainte de-a se depune cererea de notare, urmărirea poate fi notată contra moștenitorilor în temeiul certificatului de moștenitor prin care imobilul e inclus în masa succesorală ori în temeiul certificatului de moștenitor.

Despre notificări

Notificarea va fi iscălită de către proprietarul sau titularul de drepturi reale asupra imobilului ce face obiectul documentației și de către persoana autorizată. Aceasta va cuprinde informații legate de momentul, locul, scopul convocării. Nu vor fi omise nici consecințele ce vor rezulta din neprezentarea la convocare, în concret materializarea limitei de proprietate așa cum a fost ea indicată de către titularul dreptului de proprietate sau posesie asupra imobilului ce reprezintă obiectul documentației cadastrale.

Transmiterea notificării se realizează prin orice mijloc de comunicare prin care se asigură confirmarea de primire. Dovada comunicării notificării va fi anexată la procesul-verbal de vecinătate. Începând cu data comunicării notificării și până la data convocării în scopul semnării procesului-verbal de vecinătate se va scurge un termen de cel puțin 15 zile calendaristice.

În noul act normativ se precizează că atunci când un vecin n-a venit la convocare, proprietarul imobilului care face obiectul documentației cadastrale va da o declarație autentică notarială. Aceasta din urmă va fi anexată la procesul-verbal de vecinătate. În declarația notarială vor fi cuprinse și mențiuni referitoare la modalitatea de notificare.

Perfecționarea continuă a vechiului sistem

După cum ne-o arată desele modificări legislative, domeniul cadastrului și al publicității imobiliare trece printr-un necontenit proces de perfecționare și adaptare la context. Asistăm destul de frecvent la emiterea unor noi acte normative sau la modificarea/completarea celor vechi. E clar, însă, că mai trebuie să mai curgă apă pe bătrâna Dunăre până când situația fără de cusur a evidențelor, dar și claritatea unei legislații facil de aplicat vor determina o reducere substanțială a problemelor și confruntărilor pe tărâm juridic!