Ştiaţi că pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare?


Pentru apărarea onoarei cadrelor militare se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având competenţa de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară şi de a individualiza sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate.

Procedura de lucru a acestora a fost stabilită prin Ordinul nr. 77/2020 privind stabilirea nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire şi a procedurilor de lucru ale acestora în Ministerul Apărării Naţionale publicat în Monitorul Oficial nr. 343/2020.

Cadrele militare sunt trimise în faţa consiliului de onoare numai în situaţia în care faptele comise, potrivit legii, nu constituie infracţiuni. Dacă pe timpul cercetării faptelor se constată că acestea au caracter infracţional, procedura se suspendă şi se sesizează organul de urmărire penală competent.

Consiliile de onoare se constituie la nivelul unităţilor militare în care efectivul existent este de minimum 30 de cadre militare, precum şi la nivelul aparatului central al Ministerului Apărării Naţionale. Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare cadrele militare sunt trimise în faţa consiliilor de onoare de la eşalonul superior.

Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi, de regulă, în luna decembrie, iar la instituţiile militare de învăţământ, în prima lună după începerea anului de învăţământ.

Cadrele militare care sunt propuse pentru a fi alese în consiliile de onoare trebuie să se distingă prin conduită ireproşabilă, principialitate, autoritate morală şi profesională în rândul acestora, să aibă o vechime de cel puţin un an în unitatea militară respectivă şi de cel puţin 5 ani în rândul cadrelor militare în activitate.

Potrivit ştirilor juridice, nu pot fi propuse pentru a fi alese în consiliile de onoare cadrele militare aflate în următoarele situaţii:
a) îndeplinesc funcţia de comandant/şef al unităţii sau sunt înlocuitori legali ai acestuia;
b) ocupă funcţia de consilier juridic în/pentru unitatea la nivelul căreia se constituie consiliul de onoare şi se pot afla în situaţia de a aviza ulterior actul administrativ de sancţionare.

Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi în adunări ale cadrelor militare, la care participă şi comandantul sau şeful unităţii militare. Iar la adunările convocate pentru alegerea consiliilor de onoare este necesar să ia parte cel puţin jumătate plus unu din numărul cadrelor militare.

Aceştia îşi exercită calitatea de la data constituirii consemnată în ordinul de zi pe unitate până la data expirări: duratei pentru care a fost ales sau înainte de termen.