În ce condiții pot fi răscumpărate, cu anticipație, titlurile de stat hărăzite populației?


Cu privire la investiții, se spune, adesea, că prima regulă, ce trebuie respectată întotdeauna, este că banii investiți nu trebuie lăsați să se ducă… pe apa Sâmbetei. Adică suma investită să nu fie, iremediabil, pierdută. Mai există și o a doua lege a investițiilor înțelepte. Cum sună aceasta? E simplă și scurtă: „regula numărul unu nu trebuie pierdută din vedere în ruptul capului”!

În rest, s-au văzut destule averi uriașe răsărite peste noapte, din „semințele” unor sume modeste, însă plantate pe „teren” prielnic, dar și bogății formidabile spulberate nu atât de către crizele economice, cât de către lipsa de inspirație și de chibzuință a investitorului.

O a treia lege a investițiilor ar putea fi următoarea: niciodată să nu pui „toate ouăle într-un coș”. Este clasica lege a diversificării activelor aducătoare de profit – acțiuni, obligațiuni, titluri de stat etc. Legea diversificării portofoliului investițional…

Titlurile de stat sunt considerate, de obicei, active destul de sigure. Pentru că, teoretic, statul nu dă niciodată faliment. Când vine vorba despre practică, să cugetăm, cât mai serios, la regula numărul unu. Și la istoria crizelor economice!

 

Noutăți legislative

OMFP 1687/2019 privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice 3139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, a văzut lumina tiparului în „Monitorul Oficial” 133/2019.

Titlurile de stat hărăzite populaţiei sunt, conform noului act normativ, titluri de stat în formă dematerializată, emise de către Ministerul Finanţelor prin subscripţie publică, prin mijlocirea unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

În materie de noutăți legislative, trebuie precizat că titlurile acestea pot fi răscumpărate anticipat de către Ministerul Finanţelor Publice la cererea investitorului sau pot să fie supuse, înainte de scadenţă, unui transfer al dreptului de proprietate. Titlurile de stat conferă investitorilor drepturi egale și sunt nominative având, fiecare, o valoare nominală de un leu.

Răscumpărarea poate fi solicitată, înainte de scadență, de către investitorul în titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sau de către împuternicitul acestuia (printr-o procură legalizată la un notar public), numai la unitatea operativă a Trezoreriei Statului prin care s-a subscris. Va fi depusă, la acea unitate operativă, o cerere de răscumpărare anticipată.

O răscumpărare parţială a titlurilor care au fost subscrise în baza unui formular de subscriere nu poate fi efectuată, de către investitori. Așadar, răscumpărarea anticipată se va face pentru toată valoarea subscrisă în formularul de subscriere.

Atenție! Răscumpărarea anticipată are să aibă, drept consecință, deducerea contravalorii totalității dobânzilor plătite investitorului – corespunzătoare titlurilor de stat pentru care se va solicita răscumpărarea cu anticipatie, din suma înapoiată investitorului.

Fiecărei cereri de răscumpărare i se va anexa formularul de subscriere, în original. Cum se va proceda atunci când investitorul nu mai deține originalul formularului de subscriere? Cererea va fi însoțită de către o declaraţie pe propria răspundere referitoare la calitatea de investitor al titlurilor de stat care vor fi răscumpărate cu anticipație.

Suma ce corespunde titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadenţă – ce i se restituie investitorului – va echivala cu valoarea iniţial subscrisă, din care vor fi scăzute toate dobânzile ce-au fost achitate investitorului ori deţinătorului iniţial, până la vremea la care a fost solicitată răscumpărarea anticipată.

Banii vor fi achitați în contul de subscriere deschis la Trezorerie pe numele persoanei care a investit în titluri de stat, până în data de 20 a lunii care urmează celei în care s-a depus cererea de răscumpărare anticipată. Cererile de răscumpărare anticipată vor fi primite, de către unitățile operative ale Trezoreriei, în fiecare dintre zilele lucrătoare de pe durata unei luni.

 

Despre transferul dreptului de proprietate

Transferul dreptului de proprietate poate fi solicitat, de către investitorii titlurilor de stat emise în cadrul programului Tezaur, numai la unitatea operativă a Trezoreriei Statului prin care au subscris, prin semnarea şi depunerea unei cereri de transfer.

Cererea de transfer al dreptului de proprietate va fi acompaniată de către formularul de subscriere. Dacă investitorul nu se mai află în posesia acestui formular – necesar în original, cererea va fi acompaniată de către o declaraţie pe propria răspundere referitoare la calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmează să fie supuse transferului. Persoana căreia îi va fi transferat dreptul de proprietate al titlurilor de stat trebuie să aibă un cont de subscriere la unitatea trezoreriei la care se realizează transferul.

Transferul dreptului de proprietate nu se poate efectua decât pentru toată valoarea subscrisă printr-un formular de subscriere, astfel că nu vor fi admise solicitări de efectuare a unor transferuri parţiale.

Potrivit recentelor știri juridice, dobânda aferentă titlurilor de stat, precum şi valoarea nominală a acestora vor fi plătite în contul de subscriere al investitorului care deţine titlurile de stat la data aferentă plăţii, în situația transferului de proprietate.

Operaţiunilor de transfer al dreptului de proprietate li se vor aplica prevederile Codului fiscal, potrivit cărora nu sunt impozabile veniturile rezultate din deținerea și transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum și a unităților administrativ-teritoriale, indiferent de piața sau de locul de tranzacționare unde se petrece operațiunea.

Unităţile Trezoreriei Statului acceptă solicitările de răscumpărare anticipată şi de transfer al dreptului de proprietate după încheierea perioadei de subscriere în cadrul unei emisiuni. Aceste cereri se vor depune cu minimum șaizeci de zile lucrătoare înainte de data de plată a dobânzii sau a valorii nominale corespunzătoare unei emisiuni.

 

Succes ori eșec? Viitorul investiției

Ca să faci o investiție pe termen mediu sau lung, cu risc minim de eșec, e nevoie de ceva mai mult decât de simpla abilitate investițională, completată de către o solidă educație financiară. Este nevoie, în plus, de anumite aptitudini de… prezicător. De o capacitate superioară de anticipare a viitorului, pe baza realităților prezentului.

Întrebarea este: sunt titlurile de stat destinate populației o investiție inspirată, cu șanse de succes? Pentru a afla răspunsul, ar putea fi nevoie să răspundem la o altă întrebare, și anume: se îndreaptă, acum, economia României într-o direcție „bună”?