Acordarea concediului medical pentru părinții cu copii bolnavi. Noi reguli!


Au fost și sunt numeroase cazuri în care părinții cu copii care suferă de boli grave aleg să îi trateze în străinătate convinși fiind că acolo se pot vindeca și duce o viață normală. Numeroasele situații în care sunt alese spitalele din străinătate în detrimentul celor de la noi ne arată radiografia unui sistem sanitar românesc incapabil să își trateze pacienții.

Părinții aflați cu copiii în spitalele din străinătate au solicitat concediu medical pentru a sta cu micuții, însă s-au lovit de birocrația românească care le impunea prezența obligatorie în fața medicilor români pentru  a primi dreptul la concediu medical. Astfel de situații absurde trebuiau stopate și era cazul ca legiuitorul să adopte anumite reglementări care să ușureze accesul părinților aflați în astfel de situații la dreptul la concediu medical.

Astfel, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate care a fost publicată în Monitorul Oficial 1005 din 19 decembrie 2017.

Cu ce noutăți legislative vine OUG?

Știrile juridice arată că se acordă posibilitatea părintelui de a primi concediu medical și indemnizație pentru a sta cu copilul bolnav până la vârsta de 16 ani. În plus, era necesară simplificarea procedurii de acordare a certificatelor de concediu medical pentru situațiile în care asigurații beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoțesc copilul la tratament în străinătate. Din trimestrul al doilea al anului 2018 se va reglementa mecanismul privind completarea în format electronic a certificatelor de concediu medical, în scopul reducerii birocrației.

Cine are dreptul la concediu medical și indemnizație?

Cei care sunt asigurați pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul pe durata cât au domiciliul sau reședința în România la concedii și indemnizații dacă realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, dacă realizează în România veniturile prevăzute mai sus, de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și dacă  beneficiază de indemnizație de șomaj.

Noutățile legislative prevăd posibilitatea de a se asigura pentru a beneficia de concedii și indemnizații și persoanele fizice (altele decât cele enumerate anterior) pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Rețineți că acest contract de asigurare constituie titlu de creanță și devine titlu executoriu la data la care creanța bugetară este scadentă. Rețineți că cei care sunt pensionari nu sunt asigurați conform prezentei OUG, cu excepția pensionarilor de invaliditate gradul III și a pensionarilor nevăzători, care desfășoară activități independente.

Condiții pentru a beneficia de concediu și indemnizație

Pentru a beneficia de aceste drepturi trebuie achitată plata contribuției asiguratorii pentru muncă. Cei care beneficiază de indemnizație de șomaj sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuții.

Cei care se asigură pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate au dreptul la aceste beneficii dacă achită o contribuție în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Pentru aceștia venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

Stagiul de cotizare

Rețineți că stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale și a indemnizațiilor este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Știrile juridice prevăd că stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate se constituie prin însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuția asiguratorie pentru muncă, contribuția pentru concedii și indemnizații de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, cota de 1% pentru cei care se asigură pe bază de contract de asigurare.

Rețineți că se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile și indemnizațiile prevăzute de prezenta OUG, a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu examen de licență sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învățământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituțiile autorizate, în condițiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverință eliberată de instituția de învățământ superior.

Concediul medical pentru părinte până când copilul împlinește 16 ani

Pentru afecțiunile grave ale copilului, se acordă concediu până când acesta împlinește 16 ani. Concediul medical pentru îngrijirea copilului se acordă dacă însoțesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.

Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară a persoanelor de mai sus. Certificatele de concediu medical pot fi eliberate persoanelor în drept, precum și soțului/soției/rudelor de gradul I ale persoanelor în cauză sau unei alte persoane împuternicită de către acestea în acest sens.

Există și posibilitatea trimiterii pe cale electronică a acestui certificat urmând a fi semnat cu semnătură electronică calificată. Durata de acordare a indemnizației va fi cea corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilită de medicul specialist, iar după depășirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.