Se doreşte modificarea Codului de procedură fiscală. Ce prevede proiectul?


Potrivit ştirilor juridice un proiect de modificare a Codului de procedură fiscală se află în dezbatere.

Astfel, au fost luate o serie de modificări care contribuie la îmbunătățirea relației contribuabililor cu organele fiscale, la creșterea gradului de conformare și la simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale.

Modificările vizate

Prin actul normativ se introduce reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare. Este un element de noutate corelat cu principiile proiectului Legii prevenției, aflat în dezbatere parlamentară, care pune accentul asupra remedierii și educării înainte de aplicarea unor măsuri punitive.

Printre măsurile propuse se numără:
– reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare;
– flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată și a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate;
– introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare;
– introducerea posibilității suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție;
– introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, față de două conturi unice în prezent;
– extinderea Spațiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF și pentru alte instituții/autorități publice;
– reducerea duratei inspecției fiscale prin crearea posibilității organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecției, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal;
– introducerea posibilității organelor fiscale de a organiza licitații prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate;
– simplificarea procedurii de verificare a situației fiscale personale;
– suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale principale, are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile accesorii (accesorium sequitur principale);
– interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în procedura insolvenței;
– clarificarea unor termene și modalități de comunicare prin mijloace electronice.

Se doreşte ca aceste măsuri să contribuie la îmbunătățirea echilibrului în relația dintre contribuabili și organele fiscale în vederea creșterii încrederii în sistemul fiscal, creșterea gradului de conformare a contribuabililor și sporirea eficienței activității de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor.