Au fost aduse modificări normelor metodologice aferente pachetului legislativ privind achiziţiile publice!


descarcareacNoul pachet legislativ privind achiziţiile publice au adus dificultăţi de aplicare şi interpretare a acestora, instituindu-se ca necesar adoptarea normelor de aplicare a acestor legi. Însă odată cu adoptarea normelor au început să apară şi dificultăţile de interpretare a legilor astfel încât modificarea lor fiind imperios necesară.

În contextul acestor prevederi, normele metodologice aferente noului cadru legislativ privind achizițiile publice promovat de Guvern au fost modificate și completate astfel încât noile prevederi să înlesnească accesul întreprinderilor mici și mijlocii la procedurile de achiziții publice (clasice și sectoriale), asigurând în același timp alinierea reglementărilor la principiul tratamentului egal prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și de directivele europene în domeniu.

Ce modificări vor interveni?

Potrivit ştirilor juridice, o modificare importantă o reprezintă diminuarea garanției de participare pe care autoritățile contractante o pot solicita la atribuirea contractelor cu valoare estimată mai mică decât echivalentul în lei a 25 de milioane de euro, caz în care valoarea garanției de participare nu va putea depăși 1% din valoarea estimată a contractului/acordului ce urmează a fi atribuit.

Această cotă de garantare va fi aplicată prin excepție de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile clasice, care prevăde o cotă de garantare de cel mult 2% din valoarea estimată a contractului de achiziție publică/sectorial sau, în cazul acordului-cadru, din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, fără a fi luată în calcul valoarea pentru diverse și neprevăzute, dacă este cazul.

Se are în vedere şi corelarea prevederilor H.G nr. 394/2016 și H.G nr. 395/2016 cu cele ale Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice referitoare la trecerea integrală la procedurile de achiziții online, a fost eliminată obligația operatorilor economici de a prezenta în original instrumentul de garantare prin care a fost constituită garanția de participare.

Mai mult decât atât instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, și se prezintă autorității contractante cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor.

În ceea ce priveşte componenţa comisiilor de evaluare s-au adus unele clarificări, se prevede cine poate face parte din comisie. Potrivit noilor reglementări din aceste comisii pot face parte membri aparținând compartimentelor din cadrul entității contractante, iar în cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă entitate contractantă pot face parte din comisie membri aparținând respectivei entități contractante.

Cu privire la cazurile în care o ofertă poate fi respinsă ca neconformă şi innaceptabilă se include și cazul în care răspunsul transmis nu clarifică eventualele neconcordanțe sau nu a depus dovada constituirii garanției de participare la data limită de depunere a ofertelor.

Acest subiect este unul foarte important de aceea ne propunem să îl tratam pe larg în momentul în care actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial.