Ştii care este procedura de avizare a operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice?


imagescasaAtestarea operatorilor economici (persoanelor juridice), care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, se realizează de către autoritatea competentă, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, într-un cuvânt ANRE.

O noutate legislativă în domeniu îl reprezintă Ordinul nr. 45/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 730/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Care sunt categoriile de activităţi supuse autorizării?

Categoriile de instalaţii electrice, a căror proiectare, executare şi verificare se fac de către un operator economic atestat în condiţiile prezentului regulament, sunt:

a) instalaţii electrice de joasă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de joasă tensiune, branşamente, linii electrice, aeriene sau subterane de joasă tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de joasă tensiune), precum şi partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor electrice;
b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de medie tensiune), precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) a centralelor;
c) instalaţii electrice de înaltă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane şi staţii electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

Ce drepturi au cei care deţin atestat în domeniu?

Titularii de atestate pot contracta şi realiza activităţi de operare a instalaţiilor electrice şi a capacităţilor energetice deţinute de operatorii de reţea, de producători sau de clienţi finali, la nivelul competenţelor conferite de tipul de atestat deţinut, constând, după caz, în supravegherea funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea, coordonarea şi realizarea manevrelor, precum şi realizarea de activităţi de mentenanţă.

Mai mult, durata de valabilitate a oricărui tip de atestat este nelimitată. Însă valabilitatea atestatului este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a acestuia, în condiţiile prezentului regulament. Termenul de vizare este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii atestatului sau, după caz, de la data ultimei vizări a acestuia.

Care este procedura pentru obţinerea atestatului?

Pentru obţinerea unui atestat, solicitantul, prin reprezentantul său legal, înregistrează la ANRE o cerere de atestare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din Ordinul nr. 45/2016, în original. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, ANRE confirmă solicitantului înregistrarea acesteia, comunicându-i totodată informaţii privind procedura de soluţionare a cererii sale.

La cererea de atestare se adaugă documente justificative, în funcţie de tipul de atestat solicitat, redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, conform prevederilor prezentului regulament.

Solicitantul de atestat are obligaţia de a achita un tarif de emitere a atestatului, pentru fiecare tip de atestat solicitat, cu speficarea că acest tarif se achită integral înainte sau odată cu înregistrarea cererii. Trebuie precizat că indiferent de tipurile de atestate solicitate, documentele se transmit într-un singur exemplar, pe suport hârtie, redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, semnate de reprezentantul legal al solicitantului pe fiecare pagină.

Potrivit legislaţiei, ANRE analizează dacă cererea şi documentele anexate acesteia, transmise de solicitant, corespund prevederilor prezentului regulament iar în cazul în care documentaţia transmisă de solicitant nu este completă sau conţine neclarităţi, îi solicită acestuia, printr-o adresă, să o completeze sau să o clarifice şi îi transmite informaţii privitoare la termenele de răspuns şi de procesare a cererii. În termen de maximum 10 zile de la data la care documentaţia este completă, Direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării atestatului.
Raportul este supus aprobării în următoarea şedinţă a Comisiei de atestare.

Care este procedura în cazul vizării periodice a unui atestat?

Cu cel puţin 60 de zile înainte de data împlinirii termenului de vizare a atestatului, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de această dată, titularul atestatului transmite la ANRE, anexat unei adrese semnate de reprezentantul său legal, în vederea verificării şi vizării atestatului de către ANRE, documentele necesare actualizate, originalul atestatului, precum şi dovada achitării unui tarif de vizare a atestatului, egal cu 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat.

Vizarea atestatului se realizează, înainte de expirarea termenului de vizare, prin aplicarea ştampilei ANRE pe atestat şi înscrierea pe acesta a datei aplicării vizei, precum şi a următorului termen de vizare.

Care este procedura de modificare a unui atestat?

Sunt prevăzute două situaţii în care solicitantul poate cere modificarea atestatului, când a avut loc schimbarea denumirii şi/sau a formei juridice a titularului de atestat şi atunci când a avut loc schimbarea sediului social al titularului de atestat. Aceste situaţii trebuie notificate la ANRE de către titularul de atestat, în termen de 10 zile de la apariţia lor, împreună cu cererea de modificare a atestatului, însoţită de documente care confirmă modificările survenite la titularul de atestat şi dovada plăţii tarifului de modificare a atestatului, care are valoarea de 25% din tariful de acordare a respectivului tip de atestat. Cererea de modificare se soluţionează prin emiterea unui nou atestat modificat, cu acelaşi număr de ordine şi acelaşi termen de vizare.

Dată fiind importanţa activităţii pe care o desfăşoară operatorii economici, stabilirea unor reguli clare în ceea ce priveşte proiectarea, execuţia şi verificarea instalaţiilor electrice era absolut necesară, iar prevederile de mai reintregesc cadrul legislativ în materie.