Eliberarea cazierului fiscal. Noutăţi legislative!


descarcare-66Cazierul fiscal reflectă disciplina financiară a unui contribuabil, documentul fiind necesar atât pentru înfiinţarea unei societăţi sau autorizarea unei activităţi, cât şi pentru cesiunea părţilor sociale ori pentru cooptarea unor noi asociaţi în firmă. Documentul se utilizează în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi a eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informaţii care relevă modul de respectare a legislaţiei fiscale, contabile, vamale şi a disciplinei financiare de către contribuabili.

O noutate legislativă în domeniu o reprezintă Ordinul nr. 2070/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal, care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 706/2016.

Care sunt noutăţile în domeniu?

  • Organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, serviciile fiscale municipale, administraţiile sectoarelor municipiului Bucureşti ale finanţelor publice, precum şi Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi şi Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe în evidenţele lor fiscale.
  • Compartimentele juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate vor comunica în timp util organelor cu atribuţii de constatare a faptelor şi de aplicare a sancţiunilor, denumite în continuare «organe constatatoare», soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale/actelor de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Actele prin care s-au constatat şi sancţionat contravenţii, care potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, întocmite de către organele constatatoare din afara agenţiei, se transmit, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat, în termen de 5 zile de la data la care aceste acte au rămas definitive, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.
  • Direcţia generală de tehnologia informaţiei solicită Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentanţilor legali/reprezentanţilor desemnaţi ai contribuabililor care figurează în această listă, existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.
  • Lista contribuabililor pentru care s-au emis decizii de declarare a inactivităţii fiscale, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, se centralizează la nivelul administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru toate unităţile fiscale din judeţul respectiv.

Mai mult se reactualizează următoarele formulare: formular 500 (Fiţa de înscriere în cazierul fiscal),  formular 501 (Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal), formular 502 (Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal),  formular 503 (Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal), formular 504 (Certificat de cazier fiscal),  formular 505 (Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul), formular 506 (Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală),  formular 507 (Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul), şi formular 508 (Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală).

În concluzie, acest ordin clarifică anumite situaţii care necesitau intervenţia legiuitorului ca formularele să fie în concordanţă cu prevederile legislative actuale.