Curtea Constituţională poate modifica sau completa prevederile supuse controlului constituţionalităţii?


rttggÎn ceea ce priveşte aplicabilitatea legii de procedură civilă, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă normele care le reglementează au căpătat o importanţă primordială. Însuşi Codul de procedură civilă stabileşte legea aplicabilă proceselor noi. Astfel, conform legislaţiei, art. 24 C. de procedură civilă, dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare. Mai mult, art. 25 alin. 1) C. de procedură civilă prevede că procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. Acestei din urmă dispoziţii i-au fost aduse mai multe critici prin invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate.

Motivarea excepţiei

Se arată că dispoziţia legală criticată reglementează cu privire la situaţia proceselor în curs de judecată şi a executărilor silite începute sub vechea lege, fără a reglementa însă cu privire la situaţia dosarelor rezultate ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă. Drept urmare, apreciază că se impune reformularea art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul specificării cu exactitate a normelor juridice aplicabile dosarelor asociate/derivate constituite ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă.

În acest sens arată că procedura insolvenţei este o procedură specială, guvernată de o lege specială, respectiv toate dosarele asociate care derivă din dosarul de insolvenţă sunt într-o strânsă legătură cu procedura la care este supusă societatea debitoare. Apreciază că dacă dosarul principal de insolvenţă a fost constituit înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, atunci şi toate dosarele constituite ca urmare a unei cereri contencioase soluţionate printr-o hotărâre intermediară în legătură cu un dosar de insolvenţă sunt supuse legii vechi. În măsura în care cererea de deschidere a procedurii a fost formulată sub imperiul legii vechi, aceasta va fi aplicabilă tuturor procedurilor judiciare incidente, ocazionate de respectiva cerere de insolvenţă.

Decizia Curţii Constituţionale

Legislaţia în domeniu ne arată că pot face subiectul unei excepţii de neconstituţionalitate o gama restransă de acţiuni. astfel, Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. În cazul de faţă autorii excepţiei tocmai acest lucru îl doresc, modificarea dispoziţiilor legale în sensul specificării cu exactitate a normelor juridice aplicabile dosarelor asociate/derivate constituite ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă, fapt ce excedează competenţei Curţii Constituţionale.  Din aceste motive, excepţia este inadmisibilă, ca urmare va fi respinsă excepţia invocată, ca inadmisibilă prin Decizia nr. 495/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2016.

Potrivit ştirilor juridice trebuie să avem în vedere atunci când invocăm o excepţie în faţa Curţii să nu excedem domeniul ei de activitate, în caz contrar putem risca să ne fie respinsă excepţia ca fiind inadmisibilă.