Noutăți privind examenul de certificare a calificării absolvenților școlilor postliceale


calificare profesionalaEste adevărat că de ai carte, ai parte și cine alege să își continue studiile poate ajunge departe, pentru că învățătura nu a omorât încă pe nimeni. La fel de corect este că și cei care doresc să fie siguri că ies de pe băncile școlii cu o meserie, iau o decizie bună urmând cursurile scolilor postliceale, pentru că „meseria nu cere de băut și de mâncare, dar aduce pâine”.

Mulți tineri absolvenți ai clasei a XII-a care nu reușesc să promoveze Bac-ul, cred că au mai mari șanse să  învețe tainele unei meserii. Aceștia se înscriu la școlile postliceale și după 3 ani obțin o calificare profesională. Statistic, aceștia au mari șanse de angajare pe piața muncii care este deja suprasaturată de absolvenții atâtor facultăți. S-a ajuns la vremea la care sunt la căutare meseriile de asistent medical, bucătar, ospătar, infirmier, tehnician etc.

Având în vedere numărul mare de tineri care au urmat cursurile școlilor postliceale, legiuitorul a considerat că se impunea să elaboreze normele prin care să stabilească modalitatea de desfășurare a examenului prin care acești tineri vor obține certificarea calificării în meseria aleasă.

Astfel, în Monitorul Oficial 943 din 23 decembrie 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Educației Naționale 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal. Prevederile sale au intrat în vigoare chiar de la data publicării în Monitorul Oficial.

Cine se poate înscrie la cursurile de calificare profesională din școlile postliceale?

După absolvirea liceului, chiar și cei care iau bacalaureatul visează să aibă independență financiară și atunci pot opta pentru aprofundarea unei meserii care le va ușura găsirea unui job, în lipsa experienței pe care majoritatea angajatorilor o cer. Pot urma cursurile școlilor postliceale și cei care nu au avut norocul să treacă examenul maturității.

Învățământul postliceal se organizează în școlile postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică în cadrul liceelor cu personalitate juridică sau în colegii înființate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.

Cine se poate înscrie la examenul de certificare a calificării profesionale?

Au dreptul de a susține acest examen absolvenții care au finalizat studiile în anul în care se susține examenul de certificare și absolvenții din promoțiile anterioare. Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că toți candidații proveniți din unitățile de învățământ de stat finanțat de la buget pot susține examenul de certificare de două ori, fără taxă, în oricare dintre sesiunile de examen. Rețineți că prezentările ulterioare la examenul de certificare sunt condiționate de achitarea unei taxe.

Candidații proveniți din învățământul postliceal particular vor achita o taxă, pentru înscrierea la examenul de recunoaștere a calificării profesionale.

Ce acte trebuie să depună candidatul pentru înscrierea la examen?

Dosarul aspiranților care își doresc să aibă în buzunar diploma care le certifică meseria trebuie să conțină:

– cererea de înscriere;

– copie certificată conform cu originalul de pe certificatul de naștere/căsătorie (dacă este cazul)/ carte de identitate;

– foaia matricolă, în original, eliberată de unitatea de învățământ absolvită, plus o copie care se va păstra în dosarul de înscriere;

– declarația pe propria răspundere a candidatului că a luat la cunoștință și că va respecta normele de protecția muncii și pe cele igienico-sanitare implicate în utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor și verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanțelor, pe durata desfășurării probelor de examen, că va respecta cerințele particulare ale locului în care se vor desfășura probele de examen;

– chitanța ce atestă plata taxei de examen.

Cum se desfășoară examenul de certificare profesională?

Examenul constă dintr-o probă practică, o probă scrisă și o probă privind realizarea și susținerea unui proiect. Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că fiecare probă practică presupune realizarea unei activități cu durata de 3-6 ore, care se va desfășura în condiții cât mai apropiate de cele de muncă la angajatori. De exemplu, pentru calificarea profesională ca asistent medical generalist, proba practică are o durată de 6 ore și se desfășoară în spital, instituții de sănătate sau în serviciile de asistență primară.

Temele pentru proba practică vor viza lucrări specifice calificării candidatului și sunt afișate cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea examenului. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet privind proba sa practică și va fi notat de la 10 la 1.

Proba practică se desfășoară în două etape: executarea lucrărilor practice în timpul stabilit de comisie și apoi fiecare candidat o prezintă în fața comisiei. După executarea probei practice, membrii comisiei vor adresa întrebări candidatului, fără a depăși maxim 10 minute/candidat.

Rezultatele probei practice se afișează chiar în ziua susținerii acesteia și nu pot fi contestate. Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că nota minimă de promovare a probei practice este 6 și dă dreptul candidaților să susțină proba scrisă. Nota finală la proba practică este media aritmetică a notelor acordate de către cei doi examinatori, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Proba scrisă începe la ora 9 și are o durată de 3 ore. Ea se desfășoară după proba practică, dar înainte de prezentarea și susținerea proiectului. Pentru această probă nota minimă de promovare este 5.

Proba privind realizarea și susținerea unui proiect presupune executarea unui proiect pe durata ultimului semestru de studiu, proiect care poate fi însoțit de o machetă, un produs, un film didactic cu referire la tema abordată. De obicei, proiectul este elaborat individual, dar pot fi și cazuri în care proiectele sunt realizate de o echipă de candidați, caz în care fiecare are sarcini clar definite și fiecare prezintă în mod individual lucrarea, chiar dacă inițial au lucrat în echipă la elaborarea lor.

Rețineți că pentru prezentarea proiectului se acordă fiecărui candidat 15-20 minute. Proiectul este notat cu note de la 10 la 1 și nota minimă de promovare este 6. Rezultatul susținerii proiectului se afișează în ziua susținerii acestei probe și nu poate fi contestat.

Cine va promova examenul?

  Vor fi fericiții posesori ai diplomei care le va certifica meseria, toți candidații care vor obține media generală 6. Aceștia vor primi certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass, acte care descriu cunoștințele și competențele dobândite de către titularii lor, făcându-le mai ușor de înțeles pentru angajatorii români și străini.

Meseria, brățară de aur!

Ca în orice lucru care este temeinic făcut, se spune că succesul este 90% transpirație și 10% inspirație. Cei trei ani de calificare înseamnă cursuri teoretice și practice, care vor permite acumularea de cunoștințe temeinice, ca bază pentru viitoarea meserie!