A apărut metodologia privind examenul naţional de definitivare în învăţământ pentru 2015 (I)


definitivare profesoriPentru mine, poate şi pentru unii dintre voi, imaginea dascălului român ar fi trebuit să fie cea pe care Mihail Sadoveanu a descris-o în povestirea „Domnul Trandafir”. Probabil că mulţi dintre cei ce au citit această povestire şi-ar fi dorit să aibă un astfel de profesor și, dacă l-ar fi avut, ar fi mers cu plăcere la școală.

Într-o societate marcată de lipsa locurilor de muncă, de salariile mici acordate profesorilor, „Domnul Trandafir” a rămas doar o povestire uitată într-o carte rătăcită prin rafturile bibliotecii, iar profesorii români au evoluat odată cu societatea, fără să mai amintească ceva din ceea ce reprezenta odinioară imaginea dascălului român.

Majoritatea elevilor supuși la extemporale de către profesorii lor sunt extrem de fericiți când află că și dascălii trebuie să susțină examene, dacă doresc să se perfecționeze!

Pentru că anul 2015 aproape că bate la ușă, legiuitorul a considerat util să anunțe din timp când și cum se va desfășura examenul de definitivare în învățământ. În Monitorul Oficial 769 din 23 octombrie 2014 s-a publicat Ordinul 4801 privind aprobarea calendarului de organizare și desfășurare a examenului, iar în Monitorul Oficial 772 din 23 octombrie 2014 s-a publicat Ordinul 4802 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de definitivare în învățământ.

Când va avea loc examenul și cât va dura?

Cu titlu de știri juridice și în scopul de a da timp profesorilor dornici să susțină acest examen să studieze, legiuitorul a stabilit ca până la 21 noiembrie 2014 candidații să se înscrie la unitățile de învățământ. În perioada 21  noiembrie – 19 decembrie 2014 candidații vor fi înregistrați în aplicație și se va face trierea dosarelor, urmând să se respingă dosarele care nu întrunesc cerințele legale.

Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit ca până la 5 iunie 2015 să se efectueze inspecțiile la clasa profesorilor înscriși la definitivare. Pentru completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică s-a stabilit perioada 8-30 iunie 2015.

Data pentru susținerea probei scrise va fi 9 iulie 2015, urmând ca rezultatele să fie afișate pe 14 iulie 2015. În mod cert, cei respinși vor face contestație, sens în care li se alocă perioada 14-15 iulie 2015 pentru înregistrarea contestațiilor. Răspunsul la contestații va fi dat în perioada 16-17 iulie 2015, pentru ca în 18 iulie 2015 să fie afișate rezultatele finale ale examenului.

Fericiții admiși vor fi validați de MEN între 20 și 31 iulie 2015, urmând ca până la 1 septembrie 2015 inspectoratele școlare să elibereze certificatele de acordare a definitivării în învățământ.

Ce  trebuie să cuprindă dosarul de înscriere?

Candidații vor pregăti cu grijă următoarele acte, în vederea înscrierii la examen:

– fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

-copii legalizate ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

– document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;

– copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui.

Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare în anul şcolar respectiv.

Rețineți că absolvenții învăţământului superior se pot înscrie la examen şi în baza:

– diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale – studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat – în concordanţă cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă/certificat, conform Centralizatorului;

–  diplomelor dobândite prin programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale, în concordanţă cu Centralizatorul;

–  diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată, în concordanţă cu Centralizatorul;

–  diplomelor dobândite în baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal, în concordanţă cu Centralizatorul.

Cum vă puteți dovedi pregătirea psihopedagogică?

 Fiind o condiție prealabilă fără de care nu se va admite dosarul, va trebui să dețineți actele necesare pentru a demonstra că ați efectuat această pregătire psihopedagogică.

În cazul absolvenţilor cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată şi ai învăţământului postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009, aceștia fac dovada absolvirii programului de pregătire psihopedagogică prin foaia matricolă/anexa la diploma de licenţă sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice şi metodice, sau prin certificat de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat/master încadraţi în învăţământul liceal/postliceal trebuie să facă dovada deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat/master încadraţi în învăţământul preşcolar, în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică trebuie să facă dovada deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică.

Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că, pentru absolvenţii cu diplomă ai liceelor pedagogice în specializarea învăţător/educator, ai colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea “Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzută în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

Modalitatea în care se va desfășura examenul va fi discutată în partea a doua a articolului.