Ai probleme la oficiul de cadastru? Poți plăti aceste servicii la notar!


taxe notar

Una dintre legile lui Murphy spune așa: „cu cât faci o treabă mai bună, cu atât mai mult trebuie să te aștepți să-ți fie încredințată mai multă muncă.”

Probabil că tot așa s-a gândit și legiuitorul în momentul în care a decis ca notarilor să le fie suplimentată lista cu atribuții. În dorința de a simplifica procedura de plată a taxelor pentru operațiunile de carte funciară, legiuitorul a elaborat metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară. Actul normativ elaborat este Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 645 din 21 octombrie 2013. Aceste noutăți legislative  au intrat în vigoare chiar de la data publicării. Încadrat în categoria noutăților legislative acest  Protocol s-a încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și are ca scop trasarea unor direcții clare pentru aplicarea legii cadastrului și  publicității imobiliare 7/1996 referitor la  încasarea și virarea tarifelor de publicitate imobiliară.

Care sunt noile atribuții ale notarului conform acestui Protocol?

– completează cererea prin care se cere prestarea serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară. De exemplu, după ce autentifică un act de vânzare-cumpărare și părțile îi cer notarului să facă demersurile pentru înregistrarea actului la biroul de carte funciară, notarul va putea completa cererea adresată biroului de carte funciară prin care cere intabularea actului de vânzare-cumpărare autentificat de el; – încasează tarifele pentru cererile ce au ca obiect furnizarea serviciilor de către oficiile de cadastru. Rețineți că banii se vor încasa de către notar în numele oficiului de cadastru. În acest sens, notarul va putea încasa banii și va elibera chitanțe ce aparțin biroului de cadastru sau va putea elibera bonuri fiscale proprii. Sumele ce se datorează oficiului de cadastru vor putea fi virate și prin ordin de plată în contul biroului notarial sau prin mijloace electronice de plată; – transmite documentațiile către oficiile de cadastru.

Care sunt atribuțiile salariatului oficiului de cadastru care înregistrează operațiunile?

– introduce documentele primite de la birourile notariale conform procedurii de la biroul de cadastru; – verifică dacă datele primite sunt corecte, adică dacă informațiile din documentele justificative de încasare (chitanța sau bon fiscal) sunt exacte; -eliberează documentațiile cerute.

Care este procedura de încasare a tarifelor de către notar?

Notarii publici vor putea încasa tarifele care sunt deja stabilite prin lege pentru serviciile ce vor fi prestate de oficiile de carte funciară. Tarifele se pot încasa fie în numerar, sens în care beneficiarul serviciului de carte funciară va plăti cash notarului și va primit o chitanță cu datele de identificare ale oficiului de cadastru sau un bon fiscal emis de biroul notarial. Să presupunem că nu aveți bani la dvs. și nu puteți achita cash acel tarif. Legiuitorul vă oferă  posibilitatea de a face plata prin virament bancar în contul biroului notarial fie prin ordin de plată, fie prin mijloace electronice de plată sau prin mandat poștal. Notarul are obligația să întocmească pentru fiecare cerere adresată oficiului de cadastru un document de încasare unic și distinct pentru a nu exista neclarități de nicio parte. Astfel, notarul poate justifica oricând pentru ce serviciu a încasat tariful, iar cei de la oficiul de cadastru știu clar ce serviciu trebuie să presteze. Există și o excepție de la regula de mai sus: dacă sunt acte juridice complexe care au ca obiect bunuri imobile distincte, atunci se va elibera un singur document de încasare pentru toate imobilele care se află pe raza teritorială a aceluiași oficiu de cadastru, dar se va menționa tariful în mod distinct pentru fiecare imobil. De exemplu un contract de garanție imobiliară cum ar fi ipoteca. Dacă o persoană A se împrumută la bancă, aceasta pentru a fi sigură că își va primi banii înapoi îl obligă A să garanteze respectivul împrumut cu un imobil sau mai multe. A garanteză împrumutul cu 3 trei imobile două aflate în Ilfov și unul în București. Notarul va întocmi un singur document pentru imobilele aflate în Ilfov, dar va menționa care este tariful încasat pentru fiecare imobil în parte. Aceasta ar fi un exemplu de excepție de la regula instituită de legiuitor ca pentru fiecare cerere să se întocmească un document de încasare distinct. Pot fi situații în care tariful încasat de notar să trebuiască a fi suplimentat având în vedere complexitatea serviciului solicitat. În acest caz, tot notarul poate încasa diferența de bani și va întocmi o notă de completare care să justifice acest lucru. Odată încheiată luna, notarul are obligația de a depune la oficiul teritorial de cadastru documentele de încasare în numerar emise de biroul notarial și copia documentelor care dovedesc viramentele bancare în contul notarului. Rețineți că notarul trebuie să depună actele de mai sus însoțite de cererile aferente până cel mai târziu la sfârșitul zilei de 5 a lunii următoare pentru luna anterioară. Pot fi cazuri când notarul nu va respecta termenul sus-menționat. Ce se întâmplă în astfel de situații? Legiuitorul a stabilit că dacă notarul nu respectă termenul, atunci documentele de încasare nu sunt valabile și notarul va trebui fie să le anuleze, fie să restituie sumele. Personal înțeleg din interpretarea textului de lege că notarul poate anula acele documente și poate păstra banii urmând a întocmi alte documente pentru banii încasați. Dacă cel care a plătit tariful constată că notarul a uitat să depună actele la oficiul de cadastru poate cere să i se restituie banii dați și poate apela la serviciile altui notar.

Cum înregistrează notarul documentele?

Toate documentele vor fi înregistrate de notar cu ajutorul unei aplicații informatice. În acest sens, notarii vor putea accesa pe baza unei parole sau a unui certificat digital o platformă informatică special creată pentru înregistrarea acestor documente. Notarul își asumă întreaga răspundere pentru acțiunile pe care le face în acest sistem informatic, pentru corectitudinea datelor introduse și a efectelor juridice ale acestora. În mod firesc, trebuie să asigure confidențialitatea parolei cu care accesează această platformă informatică. Dacă să presupunem vor exista anumite modificări cu privire la forma de organizare a unor birouri notariale (de exemplu se asociază doi sau mai mulți notari, renunțând fiecare la biroul său și creând unul nou împreună). În acest caz, actualizarea acestui sistem informatic cu privire la schimbările intervenite în organizarea, statutul sau datele de contact revine Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară care primește noile date de la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Legiuitorul a dorit ca activitatea în domeniul legii cadastrului și publicității imobiliare să meargă șnur! De aceea, pentru rapiditatea procesării acesteia, notarul completează cererea în vederea furnizării unui anumit serviciu de către oficiul de cadastru folosind aplicația informatică. Pentru a fi sigur că cererea sa va fi înregistrată și validată, va trebui să urmeze instrucțiunile și manualul de utilizare. Pentru a exista o ordine în documentele care se primesc de către birourile notariale, respectivul sistem informatic este programat să emită la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare un raport-tip care se numește borderoul zilnic al documentelor de încasare gestionate prin intermediul birourilor notariale. Respectivul borderou se trimite pe adresa de e-mail a Biroului/Serviciului economic al oficiului de cadastru. Acest borderou cuprinde toate documentele de încasare de la birourile notariale din sistemul informatic și cele emise pe suport de hârtie. Este necesar ca acest borderou să fie avizat de șeful Serviciului de publicitate imobiliară, de șeful Biroului/Serviciului economic și de cel care răspunde de persoana responsabilă cu organizarea și conducerea contabilității – ordonatorul de credite. Abia după ce primește cu mândrie toate cele trei semnături, borderoul va putea fi înregistrat în contabilitate la oficiului de cadastru. Fiecare notar are obligația ca până la sfârșitul zilei de 5 a fiecărei luni să întocmească un raport-tip (numit borderou lunar al documentelor de încasare) pe care să îl trimită în format electronic la oficiul de cadastru din aria sa de competență. Pentru a fi siguri că datele transmise sunt corecte, atât notarii, cât și oficiile teritoriale de cadastru verifică reciproc dacă datele din situațiile lunare (borderoul lunar) sunt corecte. Pot fi situații când apar neconcordanțe, caz în care se va proceda la remedierea acestora. Notarii și oficiile teritoriale de cadastru pot confrunta documentele și pot ajunge la o constatare amiabilă a situației sau nu. Fiecare etapă de regularizare este consemnată într-o notă de regularizare în care apare acordul sau dezacordul cu privire la acele sume. Dacă salariații de la oficiile de cadastru nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin în aplicarea legii cadastrului și nu respectă procedura impusă de legiuitor vor răspunde disciplinar, material și chiar penal. Nici notarii nu sunt uitați la capitolul sancțiuni. Dacă nu respectă obligațiile din acest Protocol atunci va fi informată Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Camera Notarilor Publici de  care aparțin respectivii notari.

În loc de concluzii…

Sigur că în epoca vitezei se impunea și în domeniul cadastrului o schimbare. Prin încasarea acestor tarife de către notari se va evita birocrația de până acum și se presupune că activitatea de la oficiile de cadastru va funcționa mult mai bine! Presupun că legiuitorul a considerat că încasarea tarifelor pentru birourile de carte funciară este un serviciu nimerit a fi prestat de notari, de vreme ce, în ciuda numeroaselor atribuții pe care le au, această activitate a fost „pusă tot în cârca notarilor”. Să sperăm că aceste noutăți legislative, modul în care a fost ea gândită, cât și modalitatea de aplicare vor avea ca efect o mai bună funcționare a legii cadastrului. „O spun verde, românește,/Că e rost de dumirit:/Omul locul îl sfințește/ De-i la locul potrivit!” (Virgil Istoc)