Categories
Administraţie publică centrală Articole Economie Învăţământ şi educaţie Piaţa muncii Social

Bursa profesională. Cine-s beneficiarii? Ce sumă se acordă? Ce condiții trebuie îndeplinite?

„Meseria-i brățară de aur” iar „cine are carte are parte”. Parte de meserie! Ani de zile, învățământul profesional a fost ținut la colț, privit cu dispreț. Inclusiv de către guvernanți. Aparent, spre deosebire de toate celelalte state ale mapamondului, România nu prea mai avea nevoie de meseriași, de muncitori calificați. Cei mai mulți dintre părinți voiau, pentru copiii lor, doar licee și facultăți.

În același timp, meseriașii care erau cu adevărat „meseriași” au început să ia calea străinătății, unde erau plătiți pe măsura muncii și priceperii lor. Consecința? În eterna și fascinanta Românie a început să fie resimțită, tot mai acut, lipsa muncitorilor calificați. Uneori, este neașteptat de greu să găsești un electrician priceput, un tinichigiu serios sau un zidar destoinic.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Subvenționarea costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

Ministerul Educației Naționale a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre a Guvernului privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

Prin proiect de act normativ, Ministerul Educaţiei Naţionale încurajează şi susţine în continuare frecventarea învățământului profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în continuare învăţământ profesional, prin accesul la resursele bugetare ale învăţământului. Prezentul proiect de act normativ propune acordarea subvenţiei pentru toţi elevii care frecventează învăţământul profesional, în vederea sporirii interesului elevilor faţă de acest tip de învăţământ.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ne întoarcem la şcolile profesionale! Legea educaţiei a fost modificată

descarcarescpIdealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.

Astfel din perspectiva asigurării acestor deziderate, precum şi a nevoii de adaptare permanentă a învăţământului românesc la cerinţele pieţei muncii, tot mai diversificată, aflată în creştere, este necesară îmbunătăţirea reacţiei sistemului de educaţie şi formare profesională la dinamica economică şi socială din România.

În acest sens a fost adoptată O.U.G. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 943/2016.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Extinderea învăţământului profesional

Proiect de act normativ Legea privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superiorCadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional dual a fost completat, de Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă. Noile modificări se referă la accesul gratuit la programe de pregătire şi persoanelor în vârstă de maximum 26 de ani, absolvente ale învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a declarat că se redefineşte statutul învăţământului profesional dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, desfăşurat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi.

Altfel spus, persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvente ale învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile, din anul şcolar 2017-2018, vor avea acces la programe de pregătire profesională de tip dual, prin unităţile de învăţământ de stat, în mod gratuit.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Se doreşte dezvoltarea învăţământului profesional!

descarcareinvMinisterul Educaţiei a lansat în dezbatere publică un proiect privind dezvoltarea învăţământului profesional – dual, prin care operatorii economici care încheie contracte de parteneriat cu unităţile de învăţământ beneficiază de facilităţi la plata impozitelor.

Proiectul Ministerului Educaţiei prevede că operatorii economici care încheie contracte de parteneriat cu unităţile de învăţământ beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale. Unităţile în care se organizează învăţământ profesional sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale privind învăţământul profesional şi tehnic, precum şi la solicitările operatorilor economici interesaţi în formarea profesională prin învăţământul profesional.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Majorări ale “bursei profesionale” până la 250 de lei

invatamant-profesionalAutoritățile prognozează o creștere a numărului elevilor care vor frecventa învăţământul profesional, datorată în mare parte majorării până la 250 de lei a ajutorului lunar. Acest ajutor, a cărei valoare anterior era de 200 de lei, va fi oferită sub forma “bursei profesionale”.

Acești bani vor veni din bugetul Ministerului Educaţiei și vor profita circa 100.000 de elevi care în prezent sunt în anul I, II sau III din învăţământul profesional, putând fi accesați prin depunerea unei cereri la unitatea de învăţământ la care este înscris, în perioada 15-25 decembrie.

Astfel, conform estimărilor autorităţilor, o creștere a bursei va duce la creșterea elevilor înscriși în învățământul profesional cu 68 % în următorii 5 ani.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Creşterea numărului elevilor înscriși în învățământul profesional

lc
La 19 octombrie 2015, la deschiderea lucrărilor conferinței internaționale “Învățarea la locul de muncă: provocări și oportunități”, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a crescut considerabil în ultimul an școlar.

Potrivit statisticilor în anul școlar 2012 — 2013 au fost înscrişi peste 12.000 de elevi în învățământul profesional, în anul școlar trecut numărul acestora a crescut de circa 4 ori, respectiv 47.600 de elevi, iar pentru anul școlar curent este estimat un număr suplimentar cu circa 20.000 de elevi care intră în învățământul profesional.

În opinia ministrului Educației, creșterea interesului elevilor pentru învățământul profesional s-a datorat, în primul rând, unei implicări crescute a companiilor în a furniza locuri de practică pentru elevi, anul trecut peste 5.500 de companii, de la IMM-uri până la mari firme, fiind parte activă în pregătirea profesională a elevilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Plan – cadru pentru învăţământul profesional special

liceu_33291600

Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special clasele a IX-a, a X-a, a XI–a şi a XII-a, reprezintă o componentă a Curriculumului national, care reflectă parcursul de învăţare oferit elevilor cu cerințe educaționale speciale pe durata învăţământului profesional.
Proiectarea parcursului de formare a elevilor cu cerințe educaționale speciale are ca scop realizarea continuității cu nivelurile anterioare de studiu, prin punerea accentului pe dezvoltarea competențelor-cheie fundamentate în învățământul primar și gimnazial special, precum şi dobândirea de competențe profesionale necesare unei cât mai bune inserţii socio-profesionale a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, diferenţiate în funcţie de tipul deficienţei.

Structura Planurilor-cadru de învăţământ constă din trei componente:
1. trunchi comun, 
2. curriculum diferenţiat
3. curriculum în dezvoltare locală.

La baza Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special stau:
– obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile şi structura învăţământului preuniversitar destinat elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/2011.
– Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă pentru 2013-2020, care prevede măsuri pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, precum și obiective și direcții de acțiune specific pentru persoanele cu dizabilități;
–  Programul Naţional de Reformă, care conţine măsuri de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formare profesională de calitate;
–  HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.