Categories
Articole Financiar bancar

Noi reguli privind alinierea contabilității la standardele internaționale de raportare financiară

ifsr
Din ianuarie 2012 s-a decis alinierea României la standardele internaționale de raportare financiară. Regulile de întocmire, aprobarea, auditarea statutară și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale băncilor, persoane juridice române, organizațiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române se aplică din 2012.

Legiuitorul a stabilit noi reglementări cu privire la aceste aspecte prin Ordinul BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 832 din 20 octombrie 2016 și se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.

Categories
Financiar bancar Ştiri

ASF a trimis spre avizare norma pentru IFRS pe piaţa de capital

bugetAutoritatea de Supraveghere Fi­nanciară (ASF) a trimis spre avizare Mi­nisterului Finanţelor Publice norma pentru aprobarea reglementărilor con­tabile conforme cu Standardele Inter­naţionale de Rapor­tare Financiară (IFRS), apli­cabile entită­ţilor auto­rizate de pe piaţa de capital, ale cărei pre­vederi intră în vigoare începând cu situaţiile fi­nan­ciare anuale aferente exerci­ţiului financiar 2015.

Astfel, la începutul anului curent, ASF a amânat pentru data de 1 ia­nuarie 2016 obligaţia de im­plementare a standardelor interna­ţionale de con­ta­bilitate (IFRS) pentru com­paniile din piaţa de capital şi cea a asi­gurărilor. Băncile au trecut la standardele IFRS încă din 2012, iar companiile listate pe bursă au avut obligaţia din anul 2013 de a raporta rezul­tatele financiare pe 2012 în stan­darde internaţionale.

De asemenea, între standardele româneşti de con­tabilitate şi cele interna­ţionale există mai multe dife­renţe, în special referitor la modalitatea de eva­luare a activelor. De exemplu, Fondul Pro­prietatea a ra­portat un profit de 371 milioane de lei la sfârşitul lunii mai, faţă de o pier­dere de 304 milioane de lei la finalul lunii apri­lie.

Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Norme privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

contabilitate-modificari-ale-standardelor-internationale-de-raportare-financiara-1

În data de 12 august 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică proiectul de Normă privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare.

Obiectivul principal al acestui proiect de act normativ este acela de pregătire a societăților în vederea aplicării IFRS ca unic set de situaţii financiare anuale.

Pe de o parte, adoptarea IFRS asigură încadrarea într-un mod transparent și armonizat a informațiilor în cadrul raportărilor financiare, un suport modern de analiză și interpretare tehnică pentru principalele categorii de utilizatori interni și externi, iar pe de altă parte impune definirea unor politici și principii contabile universale, însoţite de un anumit grad de detaliere a informațiilor prezentate, fapt care conduce la o implicare și o creștere a responsabilităților managerilor societăţilor.

De asemenea, proiectul conţine prevederi referitoare la întocmirea, în scop informativ, a unui al doilea set de situaţii financiare anuale în conformitate cu IFRS, dar şi alte cerinţe care să faciliteze procesul de analiză a modului de implementare a IFRS la nivelul autorităţii.

Categories
Financiar bancar Internaţional Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

IFRS-urile obligatorii din 1 ianuarie 2015

servicii-contabile600x350

Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) vor deveni obligatorii începând cu 1 ianuarie 2015 pentru toate societăţile de asigurări/reasigurări autorizate în România şi pentru cele care activează în baza dreptului de liberă stabilire, şi se referă la standardele adoptate conform procedurii prevăzute la art. 6 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate în Uniunea Europeană.

În ultimii doi ani, cu asistenţă din partea KPMG, s-a desfăşurat un proiect-pilot care a implicat un număr de 10 companii de asigurare membre UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România. Societăţile de asigurare implicate în proiect au aplicat standardele IFRS în paralel cu reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Datorită rezultatelor obţinute în urma chestionarelor cantitative şi calitative aplicate în cadrul proiectului, ASF-ul a înaintat spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice proiectul de „Normă pentru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare”.

Potrivit proiectului “începând cu exerciţiul financiar al anului 2015, societăţile de asigurări/ reasigurări vor întocmi şi vor publica situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română”.

Trecerea la acest sistem reprezintă un pas important în sporirea transparenţei raportărilor întocmite de societăţile de asigurări din România şi în adoptarea celor mai bune practici în domeniu.

IFRS reprezintă un set de standarde contabile care vizează întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare într-un mod transparent, care să permită comparabilitatea informaţiilor la nivel internaţional.