Categories
Articole Dreptul muncii

Răspunderea patrimonială a angajatului!

Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Drepturile salariale ale angajatului!

Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Conform Codului muncii salariul individual se stabileşte prin negocieri individuale între angajator şi salariat iar angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.

Categories
Articole Dreptul muncii

Competența materială și teritorială în cazul litigiilor de muncă

Codul muncii prevede că jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali.

Categories
Articole Dreptul muncii Ştiri

Concilierea conflictelor de muncă!

Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.

Conform Codului muncii la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabileşte că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă!

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat.

Legea 208/2021 prevede că părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Inspecția muncii pune la dispoziția angajatorilor noua versiune REGES/REVISAL

Începând cu data de 10 aprilie 2023, Inspecția muncii pune la dispoziția angajatorilor noua versiune REGES/REVISAL.

Astfel, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru
fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Lichidatorul judiciar este obligat să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă

Legea nr. 26/2023 a modificat Codul muncii și Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.

În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Noutăți privind constituirea și aderarea la un grup sindical!

Legea dialogului social nr. 367/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1238/2022.

Persoanele încadrate cu contract individual de muncă sau aflate într-un raport juridic de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special, membrii cooperatori şi agricultorii, lucrătorii independenţi, în condiţiile legii, au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, să constituie şi/sau să adere la un sindicat.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

A fost publicat noul model cadru al contractului individual de muncă

Ordinul nr. 2171/2022 prevede aprobarea modelului – cadru al contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul – cadru.

Categories
Articole Dreptul muncii Pensii Piaţa muncii Salarizare

ÎCCJ. Nulitatea actului juridic care a dus la încetare de drept a contractului individual de muncă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea unei dispoziţii din Codul muncii.