Tag-Archive for » asistenta juridica «

Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă este aplicabilă în toate cazurile în care se solicită ajutor public judiciar în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române de către orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Mai mult …

În cursul urmăririi penale, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente are dreptul să fie încunoştinţat, să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, dreptul de a consulta actele dosarului şi de a formula cereri şi a depune memorii.

În ceea ce priveşte judecata, în cursul cesteia, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente exercită drepturile persoanei asistate, cu excepţia celor pe care aceasta le exercită personal, şi dreptul de a consulta actele dosarului. Mai mult …

Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile legii, sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.

Art. 451 alin. 2) C. procedură civilă prevede că instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei.  Mai mult …

guvern-ccr-noutatilegislative-roPotrivit dispoziţiilor legislaţiei penale, asistenţa juridică este obligatorie în cazurile prevăzute strict de lege. Astfel, art. 90 C. procedură penală prevede că unul dintre cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie îl constituie atunci când în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

Această dispoziţie a atras mai multe critici invocându-se o excepţei de neconstituţionalitate în acest sens. Mai mult …

downloadPotrivit comunicatului ICCJ cele mai recente decizii în materie penală au fost publicate marţi, 11.10.2016.

Prima chestiune supusă atenţiei se referă la interpretarea art. 213 C. penal cu privire la infracţiunea de proxenetism. Prin Decizia nr.20  în dosarul nr.2400/1/2016/HP/P  a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia Penală,  în dosarul nr.9395/30/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă „ în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 Cod penal – în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră şi de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracţiuni prev. de art. 213 alin. (1) şi (3) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal sau două infracţiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) Cod penal şi art. 213 alin. (3) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 Cod penal.” Mai mult …

cod penal
Executivul a modificat şi completat Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Codul de procedură penală a fost modificat pentru a lămuri interpretarea unor texte şi realizează corelările necesare pentru aplicarea acestora. S-au adus modificări procedurii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, astfel încât şi minorii să poată încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cu încuviinţarea reprezentantului lor legal.

De asemenea, s-a completat cadrul normativ al asistenţei juridice obligatorii prevăzut de codul de procedură penală – confirmându-se jurisprudenţa instanţelor; s-a reglementat obligativitatea acesteia şi în procedura în cameră preliminară în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

Textele modificate contribuie nemijlocit la stabilitate legislativă, aduc un plus de valoare celor două coduri, sporesc protecţia unor categorii de persoane vulnerabile, respectiv consolidează caracterul echitabil al procesului penal prin sporirea garanţiilor procesuale.

unbr
Cronologia succedării legilor arată că profesia de avocat își are începuturile în 1964 când s-a constituit Corpul avocaților. În timp, legea a suferit o serie de modificări și completări pentru ca în 1995, legea 51 să definitiveze statutul și organizarea profesiei de avocat în România.

Părea că nimeni nu s-a gândit că profesia de avocat s-ar putea exercita în afara baroului organizat conform legii, respectând anumite principii și reguli. Și totuși, cei pentru care proverbul “vulpea care n-ajunge la struguri zice că-s acrii”, se potrivește mănușă, nu au renunțat la visul de a fi avocați, chiar dacă au încălcat cu bună-știință legea. Mai mult …

cod procedura civilaZilele trecute m-am întâlnit cu un vecin extrem de intrigat de experiența pe care a trăit-o la judecătorie, unde deschisese un proces. Contestase un proces-verbal pentru o amendă rutieră și, convins fiind că va avea câștig de cauză, s-a prezentat singur în fața judecătorului, fără a apela la serviciile unui avocat.

Mi-a spus că nu a înțeles nimic din ceea ce l-a întrebat judecătorul, care a folosit termeni specifici domeniului juridic. În final, bulversat de experiența trăită, a mai primit încă o lovitură: acțiunea i-a fost respinsă. Mai mult …