Tag-Archive for » acreditare «

După primele evaluări un număr considerabil de spitale nu îndeplinesc condiţiile de acreditare.

”Numai 23 de spitale din cele 147 evaluate, până în prezent, în conformitate cu aceste standarde îndeplinesc condiţiile de acreditare. Un număr de 106 din cele 147 evaluate îndeplinesc numai parţial condiţiile de acreditare şi se află în supravegherea A.N.M.C.S. pentru 12 luni, perioadă în care organismele responsabile (Ministerul Sănătăţii, unităţile administrativ teritoriale, etc.) trebuie să se implice şi să le sprijine în scopul creşterii nivelului de conformitate. Un număr de 18 dintre spitalele evaluate nu îndeplinesc condiţiile de acreditare. Dintre acestea, numai pentru 47 de spitale, procesul de acreditare a fost finalizat”, se arată în comunicatul transmis. Mai mult …

Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal a informat că, la data de 25 mai 2018, a avut loc prima Plenară a Comitetului European pentru Protecția Datelor, organ cu personalitate juridică al Uniunii Europene, constituit în temeiul art. 68 din Regulamentul General privind Protecția Datelor și format din șefii autorităților naționale de supraveghere din fiecare stat membru al Uniunii Europene și din Autoritatea Europeană de Protecția Datelor sau reprezentanții acestora, potrivit unui comunicat.

La această Plenară au fost aleși președintele și vicepreședinții Comitetului European pentru Protecția Datelor (care a înlocuit Grupul de Lucru Art. 29), iar după încheierea lucrărilor a avut loc și prima Conferință de presă a președintelui acestui Comitet, care și-a exprimat convingerea că Noul Regulament va oferi persoanelor fizice și autorităților naționale de supraveghere mijloacele adecvate pentru a asigura o efectivă respectare a dreptului la protecția datelor personale. Mai mult …

spital
Autorizația sanitară este obligatorie, fără aceasta nicio unitate sanitară neputând funcționa. Autorizația de funcționare este eliberată de Direcția de Sănătate Publică Locală și stabilește condițiile în care va funcționa fiecare spital.

În schimb, acreditarea este un act voluntar al unui spital care se face doar la cerere de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.) De reținut că din iulie 2016 Casa de Asigurări de Sănătate a decis să nu mai încheie contracte cu spitalele neacreditate. Acreditarea certifică conformitatea caracteristicilor de sănătate efectuate în spitalele respective. Practic, acel spital acreditat trebuie să acorde îngrijiri medicale conforme cu așteptările pacienților din punct de vedere al condițiilor și al rezultatelor. Mai mult …

metodologia

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de Metodologie privind acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale. Documentul este în dezbatere publică până pe 26 octombrie.

Metodologia este structurată pe trei mari domenii – capacitate instituţională, eficacitate educaţională şi management al calităţii – din care derivă criteriile şi indicatorii de performanţă.

Proiectul cuprinde opt articole şi o anexă unde sunt stipulate criteriile şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a unei şcoli doctorale.

Potrivit proiectului, evaluarea şcolilor doctorale este realizată de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii din ţară sau străinătate, înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

hlpRonald Reagan, cel de-al patruzecilea președinte al SUA și totodată cel care s-a remarcat printr-o importantă contribuție la încetarea Războiului Rece, dar și printr-o însemnată reducere a taxelor pe teritoriul aparținând „Unchiului Sam”, susținea că în ciuda faptului că nu oricine poate fi ajutat, oricine poate să ajute pe cineva. Mai mult …

seasideE timpul ca vara să-și intre în drepturi! Ne aflăm în sezonul în care o mare parte a populației României se gândește la modul cel mai serios la concedii, excursii, tabere. Unii petrec mai mult timp cu gânditul și planificarea… decât în vacanță. Dar tot omul ar trebui să-și rezerve măcar o săptămână pentru odihnă și relaxare în vara aceasta. Mai mult …

plagiat 2
Având în vedere numărul tot mai mare al persoanelor care au obținut titlu de doctor nu poți să nu te întrebi ce îi mână pe acești oameni să facă acest lucru. Este vorba de obținerea unui titlu care cântărește greu în CV sau este vorba despre posibilitatea obținerii unor sume de bani?

Conform legii, toți cei care dețin acest titlu, pot obține un spor de 15% din salariul de bază. În plus, conducătorii de doctorat beneficiază și ei de anumite facilități, în sensul că pot obține o reducere a normei de lucru sau pot obține o creștere salarială. Mai mult …

lcMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale și pentru modificarea H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, pentru asigurarea coerenței activității de coordonare și îndrumare metodologică a celor 4 tipuri de servicii sociale cu activitatea de acreditare a acestora, prin Ordonanța nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, le-au fost stabilite atribuții referitoare la organizarea și derularea activităților de standardizare și de acreditare pe domeniile pe care le coordonează, fiecăreia dintre cele 3 autorități centrale, înființate în anii 2014-2015 în subordinea MMFPSPV. Mai mult …

buget-2014-proiect-bugetMinisterul Finanţelor Publice a supus spre dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit actului normativ, în vederea respectării obligațiilor asumate prin semnarea și ratificarea instrumentelor juridice de drept internațional în domeniul fiscal și asigurării unui schimb de informații fiscale efectiv, se desemnează Agenția Națională de Administrare Fiscală ca autoritate competentă în acest scop.

Totodată, se prevede ca ANAF să comunice la cererea autorității solicitante orice informaţii prevăzute de respectivele instrumente juridice de drept internațional, pe care le deține, indiferent că sunt informațiile furnizate, potrivit legii, de contribuabili sau alte persoane, entități, autorități, fie că sunt informații obținute de ANAF cu ocazia verificărilor efectuate. Termenul pentru transmiterea informațiilor se propune a fi cel prevăzut la art.109*11 din Codul de procedură fiscală. Toate schimburile de informaţii se vor realiza cu respectarea legislației în vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Astfel, pentru a da eficienţă prevederilor art. 90 din Legea nr. 85/2014, se propune:

• reglementarea compensării sumelor negative de TVA solicitate la rambursare prin intermediul unui decont depus după data deschiderii procedurii de insolvenţă cu obligaţii fiscale născute dupa data deschiderii procedurii de insolvenţă;
• reglementarea compensării sumelor negative de TVA care nu au fost solicitate la rambursare până la data deschiderii procedurii insolvenței cu obligaţiile fiscale născute anterior deschiderii procedurii de insolvenţă. Pentru aceasta s-a prevăzut și obligația persoanei impozabile de a solicita rambursarea respectivei sume negative de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare. Mai mult …

lcCa urmare a reorganizării Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor a fost înfiinţată Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), care are ca atribuţii evaluarea în vederea acreditării, nu numai a spitalelor, ci şi a unităţilor sanitare care sunt definite ca fiind entităţi, cu sau fără personalitate juridică, al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenţei medicale, la orice nivel al acesteia.

Astfel Guvernul a stabilit prin hotărâre scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale ANMCS, dar și defineşte termenii şi sintagmele utilizate în cadrul procesului de acreditare şi detaliază noţiunile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare şi monitorizare, ciclu de acreditare, perioadă de acreditare etc.

ANMCS va folosi, pentru buna desfăşurare a procesului de acreditare a unităţilor sanitare, evaluatori de serviciu de sănătate recunoscuţi, din rândul personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate. ANMCS elaborează procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a unităţilor sanitare, cu consultarea, în acest sens, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a Colegiului Medicilor din România şi a altor asociaţii profesionale, ştiinţifice, civice şi patronale ce activează în domeniul medical.