Categories
Articole Drept civil Persoane juridice. Societăţi

Dreptul la un apărător ales în cazul persoanelor juridice este o obligaţie?

ccr

Decizia nr. 192 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 407/30.05.2016.

Sesizarea vine din partea Curţii de Apel Timişoara care susţine neconstituţionalitatea dispoziţiilor prevăzute mai sus.

Excepţia pusă în atenţia Curţii

Se susţine că art. 84 alin.(2) C. procedură civilă nu corespunde prevederilor constituţionale şi se comite o nedreptate. Acesta prevede obligativitatea persoanelor juridice ca, la redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în susţinerea acestuia, să fie asistate numai de către un avocat sau consilier juridic.

Categories
Drept civil Ştiri

Competenţa instanţei. Anularea certificatului de moştenitor

images (5)

Prin Decizia nr. 749 din 30 martie 2016 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în cazul în care în cadrul dezbaterii succesorale judiciare şi în strânsă legătură cu capetele principale de cerere privind deschiderea succesiunii, constatarea calităţii de moştenitor şi anularea certificatului de moştenitor, dacă prin această se solicită şi anularea actelor subsecvente încheiate în baza certificatului de moştenitor contestat, competenţa instanţei este determinată de valoarea obiectului actelor subsecvente a căror anulare se solicită ca efect al posibilei anulări a certificatului de moştenitor indicat în cererea de chemare în judecată.

Astfel, în speţă, Înalta Curte a reţinut că,  obiectul litigiului îl reprezintă o cerere în materie de moștenire, iar valoarea obiectului acţiunii, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare ce ar putea fi desfiinţate în cazul admiterii acţiunii, depășește suma indicată în cuprinsul dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. k) C. procedură civilă, prin urmare, nu se mai poate reţine competenţa judecătoriei.

Deducem că,  în stabilirea competenței de soluționare a litigiului sunt incidente prevederile art. 118 C. procedură civilă, privind ultimul domiciliu al defunctului, coroborate cu cele ale art. 99 alin. (2) C. procedură civilă, potrivit cărora criteriul valoric atrage competenţa tribunalului, ca instanţă „de grad mai înalt” raportat la cuantumul pretenţiei deduse judecăţii.

Categories
Organizare judiciară

Suspendarea cursului perimării pe motive temeinic justificate

lc

Perimarea intervine ca o sancțiune procedurală, în cazul nerespectării cerinței de a exista continuitate între actele de procedură și constă în stingerea procesului în faza în care acesta se găsește, din cauza rămânerii lui în nelucrare, din vina părții, un anumit timp, prevăzut de lege.

Conform art. 416 C. procedură civilă, această sancțiune operează împotriva oricărei cereri de chemare în judecată, chiar și împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părții, timp de 6 luni și începe să curgă de la data îndeplinirii ultimului act de procedură de către părți sau instanță. Cu toate acestea, termenul nu va curge în cazul în care actul de procedură trebuia efectuat din oficiu, când cererea nu a ajuns la instanța competentă din cauze neimputabile părții sau când nu se poate fixa termen de judecată.

Suspendarea perimării este reglementată de art. 418 C. procedură civilă prin care legiuitorul prevede trei cazuri de suspendare a termenului de perimare.

Categories
Articole Drept civil

Excepţia conexităţii în opinia Curţii Constituţionale

Legea+pensiilor+speciale+ale+ale%C5%9Filor+ar+putea+fi+discutat%C4%83+%C3%AEn+Parlament_481118

Conform legislaţiei în vigoare, pentru asigurarea unei bune judecăţi, în primă instanţă, există posibilitatea conexării mai multor procese. Conexarea este posibilă dacă între procese există o  anumită identitate, sunt aceleaşi părţi sau chiar împreună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură. Excepţia conexităţii îşi găseşte temeiul de drept în art. 139 C. procedură civilă.

Această excepţie poate fi invocată din oficiu sau la cererea uneia dintre părţi, până la primul termen de judecată ulterior, înaintea instanţei ulterior sesizate, care se va pronunţa prin încheiere. Aceasta poate fi atacată doar odată cu fondul.

Situaţia  pusă în atenţia Curţii

Tribunalul Mehedinţi a solicitat Curţii să se pronunţe dacă dispoziţiile art. 139 alin. (2) C. procedură civilă nu contravin dispoziţiilor constituţionale.  Aceasta suţine că prin posibilitatea de a ataca încheierea doar odată cu fondul se aduc atingeri dreptului la un process echitabil şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. Înlăturarea controlului judecătoresc prin imposibilitatea atacării pe calea apelului, duce la încălcarea dreptului părţilor la un process echitabil iar conexarea la instanţa aflată într-un stadiu avansat al procedurii, duce la stagnarea cursului rezonabil al procesului.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Ştiri

Neconstituţionalitatea organizării referendumului local la aceeaşi dată cu alegerile locale

images (11)

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, a fost ridicată direct de Avocatul Poporului.

În comunicatul Curţii Constituţionale, în urma deliberărilor acesteia, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că ordonanța care prevedea organizarea referendumului la aceaşi dată cu alegerile  locale, este neconstituțională.

Curtea a constatat că actul normativ examinat nu respectă condițiile prevăzute de art.115 alin.(4) din Constituție, cu referire la existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Ordonanţele se emit de către Guvern, în temeiul unei legi speciale de abilitare, iar ordonanţele de urgenţă se pot emite doar dacă există o situaţie extraordinară, iar reglementarea lor nu poate fi amânată. Urgenţa trebuie să fie motivată în cuprinsul ordonanţei.

În acest caz Guvernul nu poate justifica o urgenţă iar din acest motiv s-a constatat şi neconstituţionalitatea ei.

Decizia Curţii Constituţionale se va publica în Monitorul Oficial al României iar de la această dată decizia este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Categories
Articole Drept penal

Punerea în libertate a inculpatului minor

images (4)

Decizia Curţii Constituţionale nr. 156/2016, privind art. 399 alin. 3 lit.d) C. procedură penală, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 398/25.05.2016.

Articolul invocat în excepţie face referire la dispoziţiile privind măsurile preventive, şi anume încetarea de drept a acestei măsuri.

Excepţia supusă atenţiei Curţii

Analizând dispoziţiile art. 399 alin. 3 lit.d) C.p.p care prevede obligativitatea instanţei de a dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv atunci când pronunţă o măsură educativă, instanţa care a sesizat Curtea, susţine faptul că această dispoziţie contravine dispoziţiilor constituţionale referitoare la garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ca valori supreme ale statului de drept.

Categories
Drept civil Ştiri

Contestaţie în anulare pe motivul necitării

images (3)

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, în Decizia nr. 906 din 24 martie 2015, faptul că pentru a fi admisă contestaţia în anulare, pe motivul necitării, trebuie îndeplinite unele condiţii în mod cumulativ.

Condițiile admisibilităţii contestaţiei se referă la: obiectul căii extraordinare de atac să îl constituie o hotărâre irevocabilă, partea care exercită calea de atac să nu fi putut invoca motivul contestației în anulare pe calea apelului sau recursului şi, în măsura în care motivul a fost invocat în fața instanței de recurs, să fi fost respins din necesitatea efectuării unor verificări ale situației de fapt sau recursul să fi fost respins fără a fi fost judecat în fond.

Categories
Articole

Voluntariatul ca experienţă profesională

voluntariat

Prin Hotărârea nr. 371/2016, publicată în M.Of. nr 397/25.05.2016, se modifică şi se completează statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005.

Modificările şi completările aduse

În ceea ce priveşte condiţiile de încadrare a persoanelor voluntare, se elimină maximul vârstei până la care se putea încadra ca şi voluntar, de 50 de ani. Acum, orice persoana indiferent de vârstă poate fi voluntar.

S-a eliminat cerinţa ca persoana care solicita să fie voluntară să aibă o atestare într-o specializare pentru care încheie contractul de voluntariat.

Categories
Articole Drept civil

Cum decide ICCJ dacă o cauză este admisibilă sau inadmisibilă?

Legea+pensiilor+speciale+ale+ale%C5%9Filor+ar+putea+fi+discutat%C4%83+%C3%AEn+Parlament_481118

În practica instanţelor de judecată, de multe ori, se recurge la sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Această procedură este una contencioasă, incidentală, de colaborare judiciară între instanţele naţionale cu scopul de a asigura o practică judiciară unitară.

Înalta Curte este sesizată cu mii de cereri anual, însă nu toate sunt admisibile, cum este şi cea de faţă. Prin Decizia nr.10/2016 publicată în M.Oficial nr. 393/2016, instanţa a respins ca inadmisibilă sesizarea formulată.

Obiectul sesizării

Curtea de Apel Cluj, a sesizat ICCJ, în baza art. 519 C. procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept pe care a supus-o analizei.

Categories
Contencios-administrativ Drept civil Ştiri

Obligativitatea citării societăţii de asigurare

justitie1

Supunem în atenţie un subiect important, şi anume, acela, al obligativităţii citării societăţii de asigurare în cazul plângerii contravenţionale.

Potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Ordonanţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria, va cita şi societatea de asigurare menţionată în procesul verbal de constatare a contravenţiei.

Agentul constatator, în cazul în care nu a fost citat şi s-a pronunţat o hotarâre, poate ataca hotarârea cu recurs. În cazul în care se declară recurs, se poate ajunge până la casarea hotărârii pronunţate şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Chiar dacă, contravenientul are încheiat un contract de asigurare şi a consimţit ca persoana păgubită să fie despăgubită pe baza înţelegerii între părţi cu acordul societăţii de asigurări, judecătoria este obligată să citeze şi societatea de asigurare.

Dispoziţiile ordonanţei mai sus menţionate au caracter imperativ, instanţa are obligaţia, ci nu facultatea de a cita şi societatea de asigurare, nerespectarea prevederilor art. 33 alin.(2) din Ordonanţa 2/2001 duc la încălcarea dreptului la un proces echitabil.