zxSe poate spune că sprijinul la timp oferit, prețuiește îndoit! Dacă am presupune că ajutorul e o marfă, s-ar mai putea zice și că marfa aceasta nu-i disponibilă oricând; că ajutorul pe care-l poți obține astăzi gratis, mâine s-ar putea să-l cumperi pe bani grei. Ajutorul pe care-l refuzi azi poate însemna și o oportunitate irosită… mâine sau poimâine.

În „Monitorul Oficial” 416/2016 a văzut lumina tiparului Ordinul 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020. Cel care furnizează ajutorul de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin mijlocirea Autorității de management pentru Programul operațional sectorial.

Schema va fi pusă în practică în mai multe regiuni de dezvoltare – Sud Muntenia, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Sud-Est și Centru, exceptate fiind investițiile amplasate în zonele în care se aplică Instrumentul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Recenta schemă de sprijin țintește susținerea microîntreprinderilor care activează în domeniile competitive stabilite prin Strategia națională de competitivitate și planurile de dezvoltare regională, prin acordarea de fonduri în scopul realizării unor investiții.

Lista domeniilor de activitate în care se vor acorda ajutoare de minimis este vastă! Cei vizați sunt operatorii economici ce desfășoară activități în domeniul industriei textile, al fabricării de îngrășăminte, al producției de material plastic și cauciuc, al fabricării de materiale de construcții, de subansamble electronice, de computere ori echipamente de comunicații, hotelurile și multe altele.

 

Condiții de îndeplinit

Spre a dobândi ajutorul de minimis, solicitanții vor trebui să depună o solicitare standard de finanțare, acompaniată de anexele necesare. Operatorul economic ce solicită sprijin trebuie să fie capabil să asigure 10% din valoarea eligibilă a proiectului (cu titlu de contribuție proprie), acoperirea eventualelor cheltuieli de tip neeligibil, dar și fondurile necesare pentru optima implementare a proiectului, în circumstanțele în care, mai apoi, cheltuielile eligibile vor fi rambursate.

La momentul la care depune solicitarea de finanțare, dar și-n cursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, solicitantul nu trebuie să se afle în faliment sau insolvență. Va trebui să nu fie subiect al lichidării sau administrării judiciare, să nu aibă activitatea suspendată.

El nu trebuie să fi fost găsit vinovat, în urma unei hotărâri definitive, pronunțată în justiție, de comiterea vreunei fraude sau a unei alte fapte penale legată de dobândirea și întrebuințarea fondurilor europene ori a fondurilor publice naționale aferente lor.

 

Care cheltuieli sunt eligibile?

Conform noilor știri din contabilitate, trebuie respectate, în mod cumulativ, o serie de condiții, pentru ca o cheltuială să fie eligibilă. Să le inventariem! Cheltuielile trebuie să fie angajate de către beneficiar și achitate începând cu data iscălirii contractului de finanțare și până la 31.12.2023, ținându-se seama de perioada de implementare fixată prin contractul de finanțare, cu o excepție. Excepția privește cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică, doar dacă ele nu-s anterioare momentului 1.01.2014.

Cheltuielile trebuie să fie atestate prin facturi a căror emitere s-a făcut în acord cu legislația României sau a statului de emitere ori alte documente contabile în temeiul cărora s-a înregistrat obligația de plată, precum și de documentele justificative legate de efectuarea plății. De asemenea, cheltuielile trebuie să fie conforme cu programul, cu contractul de finanțare, să fie rezonabile, necesare realizării operațiunii și să fie în acord cu legislația (națională și comunitară).

Cheltuiala va trebui să figureze în contabilitatea benficiarului. Nu va trebui să fie contrară reglementărilor UE și legislației naționale privind aplicarea dreptului relevant al UE în materie de eligibilitate, regularitate, gestiune, control al cheltuielilor.

Printre categoriile de cheltuieli eligibile se numără, potrivit ultimelor știri juridice, cheltuielile pentru asigurarea utilităților de trebuință pentru obiectiv, cheltuielile cu amenajarea terenului, cele pentru investiția de bază, cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern ori cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate.

Sunt considerate neeligibile cheltuielile administrative (ex.: costuri de management neasociate vânzării), achiziționarea de terenuri/clădiri, cheltuielile săvârșite la procurarea bunurilor ce intră în tagma obiectelor de inventar, costurile de personal.

 

În ce constă sprijinul?

Ajutorul de minimis e furnizat sub formă de finanțare nerambursabilă. Indiferent dacă ajutorul a fost acordat din sursele autohtone sau comunitare, valoarea integrală a ajutoarelor de minimis furnizate solicitantului nu poate fi mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200000 de euro, pentru un interval de 3 ani fiscali consecutivi.

Trebuie spus că valoarea integrală a ajutoarelor de minimis acordate acelui solicitant ce realizează transport rutier de mărfuri în numele altora ori „contra cost” nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100000 euro pentru 3 ani consecutivi. Atenție! Aici, ajutorul de minimis nu poate fi întrebuințat la cumpărarea vehiculelor de transport marfă.

Dacă un operator economic ce oferă servicii de transport rutier de mărfuri contra cost ori în contul unor terți va presta și alte activități pentru care e practicabil plafonul de 200000 euro (echivalat în lei) va fi aplicat plafonul de 200000 de euro.

Aici, însă, trebuie prezentate actele contabile ce dovedesc evidențierea distinctă a activităților acestora ori operarea distincției între costuri, spre a se arăta că suma alocată activității de transport rutier de mărfuri nu trece de 100000 euro (sumă echivalată în lei) și că ajutorul de minimis nu-i utilizat la cumpărarea unor vehicule hărăzite transportului de mărfuri.

Plafoanele de minimis vor fi aplicabile fără a conta forma ajutorului ori obiectivul țintit și fără a conta daca ajutorul acordat de către stat e finanțat complet ori doar în parte din fonduri europene.

În cadrul schemei, cea mai mare finanțare nerambursabilă acordabilă pentru un proiect de investiții nu poate trece de 90% din valoarea eligibilă a investiției, ținându-se seama de plafonul de minimis corespunzător tipului de investiție (echivalentul în lei al sumei de 100000 sau 200000 euro). Beneficiarul trebuie să contribuie cu cel puțin 10 procente din valoarea eligibilă a investiției.

Important! Solicitantul ce activează în mai multe domenii – unele eligibile, altele dimpotrivă – poate obține finanțare, după cum e firesc, pentru domeniile eligibile, dar e necesar ca din documentația contabilă să reiasă că e ținută o evidență contabilă distinctă pentru cele două genuri de activități.

 

Solicită sprijin, de ai nevoie și ți se cuvine!

Pentru a primi ajutor, trebuie să-l ceri. Elementar! Surprinzător, unii nu știu să ceară… Alții se cam codesc să-l solicite, chiar dacă e binemeritat și binevenit. Adevărul este că unele tipuri de ajutor presupun și un oarece efort din partea solicitantului. Ajută-te singur, dar nu subestima nici mâna (de ajutor) care-ți indică, binevoitoare, drumul cel mai apropiat spre succes și oportunități!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.