Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

A fost înfiinţată funcţia de secretar general al instituţiei prefectului!

Recent au fost aduse unele modificări cu privire la instituţia prefectului şi subprefectului. Hotărârea nr. 66/2021 a modificat Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Au fost abrogate unele atribuţii principale ale subprefectului, printre care amintim: elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului; monitorizarea primirii, distribuirii corespondenţei şi urmărirea soluţionării acesteia în termenul legal; elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului.

Însă se prevede că printre atribuţii se numără şi alte atribuţii sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituţiei prefectului.

Se abrogă dispoziţia care prevedea că ordinele prefectului sunt contrasemnate de către subprefect.

Pentru eficientizarea activităţii, se înfiinţează funcţia de secretar general al instituţiei prefectului. Acesta va fi înalt funcţionar public, subordonat nemijlocit prefectului şi va avea rolul de a asigura conducerea operativă a instituției prefectului.

Dintre principalele responsabilităţi specifice acestei funcţii, menţionăm: asigurarea stabilităţii funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului; coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuţiile privind verificarea legalităţii de către prefect; monitorizarea primirii, distribuirii corespondenţei şi urmărirea soluţionării acesteia în termenul legal; elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului; asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituţia prefectului şi publicării în monitorul oficial local al judeţului ori al municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a instituţiei prefectului; îndrumarea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor; alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.