Categories
Articole Fiscalitate

Procedura eşalonării la plată a fost adoptată. Ce condiţii trebuie să îndeplinească debitorii?

Având în vedere necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, precum şi necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de pandemie, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente s-a impus luare măsurii eşalonării la plată.

În Monitorul Oficial nr. 988/2020 a fost publicată OUG nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central se aprobă eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală.

Sunt asimilate obligaţiilor fiscale:
a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Potrivit noutăţilor legislative pentru unele obligaţii fiscale nu se acordă eşalonarea la plată :
a) obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări, care şi-a pierdut valabilitatea;
b) obligaţiile fiscale care au scadenţa şi/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidenţa art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
d) obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ fiscal încetează după data comunicării unei decizii de eşalonare la plată, debitorul poate solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale ce au făcut obiectul suspendării, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente. În acest scop, organul fiscal comunică debitorului o înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum şi deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii aferente.

Atenţie! Debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu se afle în procedura falimentului;
c) să nu se afle în dizolvare;
d) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit: prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit: răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.

În plus, pe lângă aceste obligaţii, debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

Debitorul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renunţare la eşalonare.