Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Unii elevi vor primi tichete sociale pentru sprijin educaţional!

Ţinând cont de faptul că, în această perioadă generată de pandemie, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora sunt necesare servicii sociale de sprijin şi adoptarea unui Program operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.

În Monitorul Oficial nr. 726/2020 a fost publicată OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Ordonanţă de urgenţă stabileşte unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni:
a) acordarea de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;
b) asistenţă tehnică.

Pot beneficia de acest program:
a) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
b) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
c) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial.

Tichetul social pe suport electronic care se acordă pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acoperirea precarităţii materiale de bază, respectiv lipsa materialelor şcolare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru destinatarii finali este de 500 lei/an şcolar. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de sprijin educaţional pentru care au fost emise, conform instrucţiunilor entităţii achizitoare.

Potrivit ştirilor juridice, fiecare tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi va conţine următoarele informaţii înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:
a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
c) numele, prenumele şi codul numeric personal ale destinatarului final eligibil şi/sau ale unui părinte/ale reprezentantului legal/ale tutorelui;
d) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.