Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Furnizorii de formare profesională trebuie să fie autorizaţi pentru a efectua cursuri online

Furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de specializare sau perfecţionare în sistem on – line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, trebuie să se autorizeze în condiţiile procedurii pevăzute în Ordinul nr. 1149/2020.

Pentru a se supune autorizării în vederea organizării de programe on – line, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
a) să fie legal constituiţi;
b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională;
c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani.

Pentru a fi autorizaţi pentru organizarea de programe de formare în sistem on – line, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor, pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire şi care deţin competenţe digitale dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaraţie pe propria răspundere.

Cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, se depune prin poşta electronică, direct sau prin poştă cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judeţul în care furnizorul de formare profesională are sediul social.