Categories
Articole Dreptul proprietăţii

Conţinutul cadrul al statutului asociaţiei de proprietari

Asociaţia de proprietari este formă juridica de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominium, recunoscută de lege.

Potrivit ultimelor ştirilor juridice statutul asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului are un conţinut cadru.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 149/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului – cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului.

Statutul asociaţiei de proprietari reprezintă ansamblul dispoziţiilor, adoptat de cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu, prin care se reglementează scopul, structura şi modul de organizare şi funcţionare a asociaţiei de proprietari, cu respectarea prevederilor Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Toate veniturile obţinute din exploatarea proprietăţii comune, precum amplasarea mijloacelor de publicitate, amplasarea de antene, închirierea spaţiilor comune şi altele asemenea, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparţin asociaţiei de proprietari, alimentează numai fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi nu se plătesc proprietarilor.

Cheltuielile asociaţiei de proprietari sunt cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau întreţinerea proprietăţii comune şi cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiază proprietarii şi care nu sunt facturate individual către proprietăţile individuale. Asociaţia de proprietari are obligaţia de a respecta prevederile legale privind modul de repartizare a cheltuielilor comune, în caz contrar, hotărârile luate de adunarea generală a proprietarilor cu încălcarea acestor dispoziţii sunt nule de drept.

Prin membru al asociaţiei de proprietari se înţelege proprietarul locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din condominiu, semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociaţie

Toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociaţiei de proprietari, să îşi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari, potrivit Legii nr. 196/2018. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită, respectiv schimbări în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei.

În cadrul proprietăţii individuale, proprietarul are obligaţia să păstreze şi să întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă spaţiile interioare, echipamentele şi instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum şi altele de această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari din condominiu.

Dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă daune oricărei părţi din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligaţia să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparaţii.

În cazul nerespectării regulamentului condominiului de către unul dintre proprietari sau chiriaşi, ceilalţi proprietari pot sesiza preşedintele sau comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, cu privire la aceste nereguli.